Inbreng bij verblijf vanwege religieuze doeleinden

donderdag 21 juni 2007 14:10

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de inhoud van de brief van de staatssecretaris van Justitie mede namens de Minister van WWI en de beantwoording van de vragen van de heer Van der Vlies door de minister van SZW.

Het verzoek van uitstel ondersteunen deze leden; zij hebben echter vragen over de voortgang en zorgen over de aangekondigde verlenging van de overgangsregeling voor verblijf op religieuze en levensbeschouwelijke gronden.

- Kunnen de bewindslieden aangeven binnen welke termijn de Kamer een beleidskader voor de toelating en het verblijf voor religieuze en levensbeschouwelijke doeleinden tegemoet kan zien?
- De fractie van de ChristenUnie is van mening dat het nieuwe beleidskader niet nadelig mag uitvallen ten opzichte van het toegezegde beleidskader zoals verwoord in de brief van 11 mei 2006 van toenmalige minister Verdonk. Ondersteunen de bewindslieden deze mening?
- De overgangsregeling voor verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden wordt verlengd. Deze is echter niet van toepassing op geestelijke bedienaren en voorgangers. Is het kabinet van plan om deze regeling tijdelijk ook van toepassing te laten zijn op geestelijke bedienaren en voorgangers.
- Indien niet, welke tijdelijke maatregel gaat het kabinet nemen voor genoemde doelgroep? Immers, door de voormalige minister van Vreemdelingenzaken en Integratie is toegezegd dat het nieuwe beleidskader per 1 september 2006 zou ingaan.
- Is het kabinet van plan om het nieuwe beleidskader met terugwerkende kracht van toepassing te laten zijn op geestelijke bedienaren en voorgangers die in de periode vanaf 1 september 2006 een verzoek hebben ingediend voor een TWV?
- Aanvragers die een TWV zijn geweigerd kunnen in verband met een opgestarte beroep- en bezwarenprocedure tijdelijk in Nederland blijven in afwachting van de afhandeling van de procedure. Is de staatssecretaris van plan om geestelijke bedienaren en voorgangers die een TVW zijn geweigerd op basis van de huidige regels van de WAV een tijdelijke verblijfvergunning te verstrekken in afwachting van het nieuwe beleidskader?
- Met betrekking tot religieuze bedienaren, bevatte het standpunt van de vorige minister het voorstel om te werken met een lijst van religieuze organisaties die aan bepaalde criteria moeten voldoen zodat duidelijk kan zijn of de rechtsorde bij toelating gevaar loopt of niet. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de bewindslieden willen overwegen de toelating van buitenlandse geestelijke bedienaren integraal afhankelijk te maken van de afspraken die met deze organisaties zijn gemaakt over een bepaald jaarlijks quotum en de voorwaarden omtrent het verblijf, zodat individuele toetsing voor die organisaties die voldoen aan de criteria geheel achterwege kan blijven, waaronder de toetsing aan de WAV?

Aanvullende vragen op de beantwoording van de kamervragen van het lid Van der Vlies
- Is de minister op de hoogte van het feit dat het CWI aan de ACVZ bij hun onderzoek zelf heeft aangegeven dat de toetsing van geestelijke bedienaren problemen met zich meebrengt doordat bijvoorbeeld predikanten in vele kerkgenootschappen niet kunnen solliciteren op een functie, maar afhankelijk zijn van het feit of een van de aangesloten kerkelijke gemeenten van het desbetreffende kerkgenootschap een beroepingsbrief uitbrengt. Hierdoor zijn wervingsinspanningen, zoals een advertentie en zo meer, niet aan de orde. Daarnaast was het CWI op de hoogte van de toezegging inzake de komst van een ander toetsingsregime voor geestelijke bedienaren. Is de minister het met deze leden eens dat CWI gezien haar gedelegeerde bevoegdheid om over individuele aanvragen te beslissen, zij genoemde voorkennis in haar beslissing had kunnen meenemen?
- Onderdeel van de kabinetsreactie op het advies was het voornemen de geestelijke bedienaren te ontheffen van de verplichte vacature melding en de toets op prioriteitgenietend aanbod. De minister is voornemens om dit onderdeel op korte termijn te realiseren, om zo in voorkomende gevallen een oplossing te bieden voor situaties zoals die van de Zuid-Afrikaanse predikant. Is de minister van plan om deze oplossing met terugwerkende kracht in te laten gaan tot 1 september 2006?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari