Vragen over de restauratie van het Rijksmuseum

vrijdag 13 juli 2007 15:51

Schriftelijke vragen van het lid Anker aan de minister voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de restauratie van het Rijksmuseum.

1. Bent u bekend met het artikel ‘Gelobby en gekibbel rond het Rijksmuseum’?
2. Deelt u de kritiek dat men onvoldoende voorbereid begonnen is aan het project en men de procedurele risico’s onderschat heeft? Zo nee, waarom niet?
3. Welk positief effect heeft de overheveling van de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de restauratie naar de staatssecretaris van Cultuur, gehad op het tijdverloop van de restauratie?
4. Klopt het dat de aanbesteding nog niet is begonnen, terwijl deze afgelopen voorjaar had moeten zijn afgerond?
5. Wat gaat u doen, als inmiddels eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de restauratie, om te voorkomen dat het publiek door de langere sluiting ‘minder museum krijgt’? Welk tijdpad hanteert u voor het verloop en de afronding van de restauratie?

Bron
(1): NRC next, maandag 9 juli 2007.

Antwoord
Antwoord van minister Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). (Ontvangen 22 augustus 2007)
1
Ja, daar heb ik kennis van genomen.
2
Nee. De voorbereiding van het project was in orde. Er wordt samengewerkt met professionele partijen die jarenlange ervaring en deskundigheid hebben op het gebied van het renoveren van dergelijke gebouwen. Ten aanzien van specifieke vraagstukken metbetrekking tot de renovatie van het Rijksmuseum zijn van begin af aan deskundigen geraadpleegd en zijn er expertmeetings georganiseerd. In 2000 is u per brief gemeld dat voorde renovatie van het Rijksmuseum het museum twee jaar dicht zou zijn. Op dat moment was er echter nog geen verbouwingsplan. In 2001 presenteerden de architecten Cruz en Ortiz hun ontwerp, pas daarna kon er een feitelijk verbouwingsplan worden opgesteld en een planning worden gemaakt. Het gekozen ontwerp bevatte onder meer een verdiept plein onder de onderdoorgang en het leegmaken van de binnenhoven, wat een veel ingrijpender verbouwing enrenovatie is dan in 2000 werd voorzien. Daardoor werd het verbouwingsplan veel complexer en is het museum ook veel langer dicht dan de genoemde twee jaar. Bij een dergelijk grootscheeps en complex bouwproject kunnen niet alle risico’s op vertraging uitgebannen worden. Procedurele risico’s zijn er altijd in een vergunningentraject en de tijdsgevolgen daarvan kunnen niet altijd voorspeld worden. Om risico’s tijdig te signaleren en zo nodig te kunnen ingrijpen, wordt het project voortdurend gemonitord op ondermeer procedurele en financiële risico’s.
3
Er is een duidelijker toedeling van verantwoordelijkheden aangebracht waardoor de aansturing van het project is verbeterd en het tijdpad beter kan worden bewaakt.
4
De aanbestedingsprocedure is al enige tijd in voorbereiding en kan aanvangen zodra de bouwvergunning onherroepelijk is. Overigens is het tot op heden niet de aanbesteding, maar zijn het de vergunningverleningsprocedures die het kritieke tijdpad van de werkzaamheden bepalen.
5
Zichtbaarheid en toegankelijkheid van de collectie van het Rijksmuseum staan centraal, ook tijdens de verbouwing. Om te voorkomen dat het publiek geen toegang meer heeft tot de collectie van het Rijksmuseum, is tijdens de verbouwing de Philipsvleugel van het Rijksmuseum open met een presentatie van topstukken uit de Gouden Eeuw onder de titel «De Meesterwerken». Daarnaast presenteert het Rijksmuseum in verschillende musea in Nederland, België en Duitsland delen van de collectie. Deze aanpak blijkt te werken: vorig jaar hebben 1,8 miljoen bezoekers het Rijksmuseum bezocht (waarvan 1,1 miljoen in de Philipsvleugel, 400.000 bezoekers van Rembrandt-Caravaggio, 222.000 bezoekers op Schiphol en 75.000 bezoekers in De Nieuwe Kerk). Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oud-Zuid heeft op 2 augustus 2007 de bouwvergunning verleend voor de nieuwbouw en renovatie van het Rijksmuseum. Als de bouwvergunning onherroepelijk is, de aanbesteding is afgerond en een definitieve planning met de aannemende partij is overeengekomen, kan er een redelijk betrouwbare indicatie van het tijdpad en het verloop van de renovatie worden gegeven. Naar verwachting zal de aanbesteding voor de kerst zijn afgerond. Rond de kerst zal ik u een uitgebreide voortgangsrapportage sturen waarin ik u ook zal informeren over het verdere tijdpad.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari