Christenen in Irak gekruisigd

landschap Afghanistan17-07-2007 10:27 17-07-2007 10:27

Christenen in Irak lopen sinds enige tijd het risico dat zij slachtoffer worden van kruisiging. De martelpraktijken zijn door onder andere de VN vastgesteld aan de hand van getuigenverklaringen, aldus Tweede-Kamerlid Joël Voordewind.

Voordewind gaat zijn bevindingen voorleggen aan minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken. De parlementariër zei dit zaterdag vanuit Damascus. In de Syrische hoofdstad sloot een delegatie buitenlandwoordvoerders van de Tweede Kamer een reis door het Midden-Oosten af.

Een medewerker van de Verenigde Naties (VN) vertelde het ChristenUnie-Kamerlid van de kruisigingen, waarvan christenen in met name Bagdad slachtoffer zouden worden. ,,Men wordt aan een kruis gespijkerd en de armen worden met touwen vastgebonden. De touwen worden in brand gestoken. De slachtoffers zijn veelal bekeerlingen – mensen die de islam vaarwel hebben gezegd - en mensen die een in religieus opzicht gemengd huwelijk zijn aangegaan’’, aldus Voordewind.

Het Kamerlid noemt zijn bron bij de VN ,,betrouwbaar’’. ,,De bron heeft de informatie over deze martelpraktijken van drie mensen bevestigd gekregen. Daarbij was iemand die de kruisiging had overleefd en de gaten in zijn handen liet zien.’’ Hijzelf slaagde er zaterdag in iemand te vinden die volgens hem absoluut anoniem moet blijven, maar die de informatie van de VN wel bevestigde. De desbetreffende VN-medewerker was niet te spreken voor de krant. ,,Alles ligt zeer gevoelig hier’’, aldus Voordewind via de telefoon.

Het Kamerlid is geschokt door de barbaarse martelingen, ook al omdat christenen zo’n kleine minderheid zijn in Irak. ,,Hier in Syrië is 25 tot 30 procent van de Iraakse vluchtelingen christen, terwijl in Irak niet meer dan 3 procent van de inwoners christen is. Dat geeft aan dat christenen in Irak bovengemiddeld bedreigd worden. Ik heb begrepen dat ook in Noord-Irak stevige vervolging voorkomt en dat er kerken in brand worden gestoken.’’

Voordewind is inmiddels weer in Nederland. Hij gaat minister Verhagen vragen of hij de signalen die hij in Syrië kreeg, kan bevestigen. ,,Kan hij dat – en ik denk van wel – dan vraag ik hem de kruisigingen via de Nederlandse vertegenwoordiging in Bagdad onder de aandacht brengen van de Iraakse regering.’’

Bron: Nederlands Dagblad

Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van Gennip (CDA), Van Baalen (VVD) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over berichten dat christenen in Irak het risico lopen te worden gekruisigd. (Ingezonden 19 juli 2007)
1
Is het bericht waar, dat christenen in Irak in toenemende mate het slachtoffer worden van geweld en bedreiging, als gevolg waarvan het merendeel van hen inmiddels het land is ontvlucht? Is het u bekend of christenen juist vanwege hun geloof een groter risico lopen het slachtoffer te worden van geweld en bedreiging?
2
Kunt u de berichten bevestigen dat christenen in Irak het risico lopen te worden gekruisigd en dat er gevallen bekend zijn, waarbij deze martelmethode daadwerkelijk is toegepast?(1)
3
Bent u bereid uw afschuw hierover aan de Irakese autoriteiten kenbaar te maken en u er zowel in bilateraal als multilateraal verband voor in te spannen de Irakese autoriteiten ertoe te bewegen alles in het werk te stellen om dit geweld tegen christenen tegen te gaan?

(1) Informatie verkregen via een VN-contact in Syrië tijdens de reis van de vast commissie voor Buitenlandse Zaken aan het Midden-Oosten van 8–15 juli 2007.

Antwoord
Antwoord van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken). (Ontvangen 21 augustus 2007)
1
Antwoord. In mijn antwoord van 25 juni jl. op vragen van het lid Wilders (Kamerstuk 2006–2007, nr. 1972) en in antwoord op vragen van de leden Van Gennip, Omtzig en Voordewind (Kamerstuk 2006–2007, nr. 1976), ben ik ingegaan op de achtergronden van e vlucht van Irakezen en van Iraakse
christenen in het bijzonder. Zoals wordt aangegeven in het algemeen ambtsbericht over Irak van 10 juni jl. hebben ondanks erbetering op het gebied van wetgeving de afgelopen jaren ook christenen te lijden onder de slechte veiligheidssituatie en straffeloosheid in Irak. Er is sprake van gerichte intimidatie van en aanvallen op christenen. De afgelopen maanden hebben verschillende incidenten plaatsgevonden zoals moorden, ontvoeringen en bomaanslagen gericht tegen christenen en kerkleiders. De VN geeft aan dat aanslagen jegens christenen sinds september 2006 zijn geïntensiveerd. Hoewel in geheel Centraal-Irak ntimidatie en aanslagen voorkomen, zouden aanslagen jegens christenen met name in en om Basra, Bagdad en Mosul plaatsvinden. De erantwoordelijkheid voor dergelijke aanslagen wordt wel toegeschreven aan extremistische islamitische milities en organisaties. Ook zouden «buitenstaanders», die verdeeldheid tussen religieuze groeperingen willen zaaien, achter deze aanslagen schuilen. Christenen worden door opstandelingen, terroristen en extremisten geïdentificeerd met de «Multinational Force for Iraq» (MNF-I), hetgeen hen een doelwit , maakt. De (veronderstelde) betere sociaal-economische positie van christenen heeft er tevens toe geleid dat christenen in Irak het slachtoffer worden van geweld en ontvoering met geldelijk gewin als doel. Religieuze motieven lijken hierbij geen rol te spelen. De Iraakse autoriteiten zijn onvoldoende in staat tegen het willekeurige dan wel gerichte geweld bescherming te bieden.
2
De UNHCR te Damascus en de afdeling mensenrechten van het UNAMI kantoor (United Nations Assistance Mission in Iraq) in Bagdad hebben deze berichten niet kunnen bevestigen.
3
Nederland en de EU hebben in het verleden bij de Iraakse autoriteiten herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het geweld en de ernstige mensenrechtenschendingen gericht tegen diverse bevolkingsgroepen, waaronder soennieten, sjiieten en christenen. De Nederlandse ambassadeur in Irak bracht bij een bezoek aan de Iraakse president Talabani op 25 juli jl. de ernstige zorg over van de Nederlandse regering voor de positie van christenen en andere minderheden in Irak. De regering zal het ernstige geweld en de schendingen van mensenrechten in Irak, waaronder de positie van de christenen, ook in de toekomst in bilateraal en multilateraal verband aan de orde blijven stellen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari