Overleg over verkeersveiligheid

dinsdag 05 juni 2007 14:15

De heer Cramer (ChristenUnie) is blij met de dalende trend van het aantal verkeersdoden. Het aantal verkeersdoden kan volgens de SWOV (Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid) alleen nog meer dalen door een extra investering in het onderliggende wegennet. Hoe ziet de minister dit? Opvallend is de stijging van het aantal fietsers onder de verkeersdoden. De bewindsman kondigt in zijn brief een samenhangend pakket van maatregelen aan om het fietsen veiliger te maken.

Wanneer kan de Kamer dit pakket tegemoet zien? Een onderdeel hiervan is het zogenoemd “bellen op de fiets” Wat is het resultaat van het onderzoek hiernaar? De minister noemt verder in zijn brief het Platform Dode Hoek Amsterdam, door onder andere het plaatsen van bolle spiegels op kruispunten te bevorderen. Is hij bereid dit initiatief landelijk uit te zetten?

Door de vergrijzing komen er steeds meer 45km-voertuigen op de weg. Dit kan op de doorgaande wegen en met name buiten de bebouwde kom tot gevaarlijke situaties leiden. Vaak wordt in zo’n geval een gesloten verklaring gebruikt met het zogenoemde C9-bord. Dit kan tot onwenselijke situaties leiden omdat belangrijke voorzieningen slecht bereikbaar worden. Kent de minister deze problematiek en ziet hij mogelijkheden om de zichtbaarheid van brommobielen in het verkeer te vergroten? De scheepvaart streeft een verbod van brommobielen op fiets- of voetgangersponten na. Dit kan een grote beperking inhouden voor de mobiliteit van deze groep. Zijn er dwingende redenen om aan dit verbod vast te houden of is de bewindsman bereid de regelgeving op dat punt te heroverwegen?

Goed verlichte wegen dragen bij aan de verkeersveiligheid. Jaarlijks neemt de hoeveelheid kunstlicht ’s nachts langs de rijkswegen met circa 6% toe. Langs de A50 wordt binnenkort gewerkt met een “intelligente” verlichting. Hoe lang werkt deze verlichting ’s nachts? Is het nodig om alle rijkswegen ’s nachts te verlichten?

Het streven is om de dienstverlening aan de ruim 9 miljoen rijbewijshouders te verbeteren. Wil de minister ook de regelgeving onder de loep nemen? Mensen lopen bij het CBR tegen een bureaucratische muur aan, mede als gevolg van te starre regels. Volgens een bericht in het AD van vandaag krijgt Armand van Wingerden uit Krimpen a/d IJssel zijn rijbewijs pas terug nadat hij een gevaarlijke hersenoperatie heeft ondergaan wegens een kleine hersenbloeding in het verleden. Het medisch advies luidt: niet opereren. Het risico op herhaling is klein, terwijl de operatie gevaarlijk is. Omdat de heer Van Wingerden dit eerlijk aan het CBR meldde krijgt hij zijn rijbewijs niet terug en dreigt hij zijn baan te verliezen. Het CBR kan niet anders en de Raad van State stelt dat de wet niet voorziet in dit soort situaties. Wil de minister de wet op dit punt heroverwegen en wil hij een voorstel indienen waarin de risicoafweging van specialisten in de afweging van het CBR kan worden meegenomen?

Er zijn klachten van mensen die ooit hun rijbewijs in Nederland hebben gehaald en later jaren in Zuid-Afrika hebben gewoond. Zij moesten hun rijbewijs in Zuid-Afrika omruilen. Teruggekomen in Nederland, mochten zij een jaar rijden op een tijdelijk rijbewijs. Daarna was de oplossing: terug naar Zuid-Afrika of hier opnieuw rijexamen doen. Is de bewindman het met de heer Cramer eens dat dit niet van ouderen gevraagd kan worden die bovendien hun rijbewijs ooit in Nederland hebben gehaald?

Het aantal bestuurders dat zich in de weekendnachten niet aan de wettelijke alcohollimiet houdt is een fractie toegenomen. De heer Cramer steunt de heer De Rouwe die publiekelijk ervoor gepleit heeft om de educatieve maatregel alcohol en verkeer sneller toe te passen. Graag een reactie op dat pleidooi. Ziet de minister mogelijkheden voor het aanscherpen van de regels voor mensen die opnieuw in de fout gaan? Is het mogelijk om het Europese onderzoek naar drugstests te versnellen?

Uit antwoorden op Kamervragen over het boekje Ontsnapt uit de dode hoek van Paul van Loon blijkt dat 85 scholen het niet hebben uitgedeeld en een reactie naar de minister hebben gestuurd. Uit de media blijkt dat ook scholenkoepels hebben gereageerd. Het aantal scholen dat dit boekje niet heeft gebruikt zal dus groter zijn. Er zijn andere manieren om de verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen dan een boek dat gaat over het verzamelen van aangereden kinderzieltjes. De minister zegt dat de keuze voor Van Loon voortkomt uit de waardering van kinderen voor zijn boeken en dat geen uitgebreide pedagogische toets heeft plaatsgevonden. Het verhaal loopt goed af en kinderen zouden niet bang worden gemaakt. De ChristenUnie-fractie vindt deze redering te gemakkelijk. Kinderen kunnen wel degelijk nadat ze een eng boek hebben gelezen nachtmerries krijgen, al loopt het goed af. Zelfs een beperkte pedagogische toets kan bij dit boek twijfels doen rijzen die aanleiding geven tot een uitgebreidere toets. Wat is de reactie van de minister?

Volgens een krantenartikel is vanochtend een gesprek gevoerd tussen de Vereniging van gereformeerd schoolonderwijs en het ministerie. Is de minister bereid om in de toekomst koepelorganisaties van scholen bij deze projecten in het voortraject te consulteren?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari