Overlege over aanleg- en onderhoud van wegen

12-06-2007 14:28 12-06-2007 14:28

De heer Cramer (ChristenUnie) ondersteunt de maatregelen die de minister wil nemen tegen de vertraging die in samenhang met de Tracéwet en de spoedwet op diverse projecten is ontstaan. Denkt de minister de druk op de personele capaciteit met de genoemde verbetervoorstellen voldoende te kunnen wegnemen?

De minister wil de laatste minister zijn die over de A4 een besluit moet nemen. De fractie van de ChristenUnie heeft vaker kritische vragen gesteld rondom dat tracé. Er zijn immers signalen als zou de A13/A16 een groter oplossend vermogen hebben. Inmiddels blijkt er inderdaad een rekenfout te zijn gemaakt. Klopt het dat de aanleg van de A4-Noord uiteindelijk ook de A13/A16 noodzakelijk maakt, terwijl het andersom mogelijkerwijs niet zo zou zijn? Het kostenaspect wordt nog verder uitgewerkt om een goede afweging mogelijk te maken. De minister moet een duidelijke keuze maken. Als onderzoek aantoont dat de A13/A16 beter scoort, dan zou de heer Cramer dat een betere variant vinden.

De gemeente Schiedam heeft een voorstel gedaan om te komen tot een hoogwaardig netwerk van frequent rijdende bussen over de snelweg. Het voorstel spreekt aan, omdat het voor de automobilist het ov als alternatief zichtbaar maakt, en omdat het werklocaties langs de snelwegen ontsluit. Voorts past het binnen de doelstelling van de beperking van de CO2-uitstoot. Is de minister bereid, dit voorstel uit te werken in een implementatieplan? Ziet de minister voor de korte termijn mogelijkheden, bestaande buslijnen over de snelwegen meer ruimte te geven, bijvoorbeeld door de spitsstroken vaker open te stellen?

De fractie van de ChristenUnie wacht met belangstelling op het kabinetsbesluit over de A6/A9. Wanneer zal dat er zijn? De heer Cramer vraagt aandacht voor het tracé door Amstelveen. Daar zijn meerdere varianten voor, maar de variant in een tunnelbak lijkt de hoogste ogen te gooien. De minister wordt opgeroepen om de ov-oplossing een integraal onderdeel van het besluit te laten zijn. Regeren is vooruitzien en er rijden ten slotte niet alleen auto's, ook al denken sommigen daar anders over. De heer Cramer pleit voor de bestaande en succesvolle Zuidtangent voor aparte vrijliggende stroken, eventueel in een eigen buis. De Zuidtangent heeft elders op het traject immers ook vrije banen. Die stroken zouden in de toekomst beschikbaar kunnen komen voor een eventuele metroverbinding.
Met betrekking tot het Trekvliettracé in Den Haag heeft de regio aangegeven dat er geen aparte tunnelbuis voor hoogwaardig ov wordt aangelegd, omdat beslissingen over het ov achterop zijn geraakt. De regio wil voor dit tracé een rijksbijdrage van 260 mln. De fractie van de ChristenUnie wil ondanks de kosten een duidelijk signaal afgeven. Dit traject moet worden afgewogen tegen andere projecten, maar medefinanciering kan alleen wanneer hoogwaardig ov een integraal onderdeel van de plannen is. Ziet de minister dat ook zo?

Ook de vertraging bij de A74 is veroorzaakt door een rekenfout, zo lijkt het. Hoe groot is de vertraging op dit moment? Zijn er inmiddels afspraken gemaakt met de regio naar aanleiding van het bestuurlijke voortgangsoverleg over het MIT 2007?

Het aanbieden van goedkoop ov bij wegwerkzaamheden is een prima initiatief. Kan de minister hier meer bekendheid aan geven?

Wat is bij de A12 Arnhem-Duitse grens nu precies het verschil in beheerskosten tussen een sobere verbreding en het eerdere standpunt van de benutting? In de tekst van de brief hierover staat dat de beheerskosten stijgen, wat ook voor de hand ligt, maar in de bijlage staat toch een lager bedrag.
De minister deelt mee dat er ten aanzien van de A50 nader overleg plaatsvindt met de regio om tot een juiste prioritering te komen. De Kamer heeft bij motie aangegeven dat de verhoogde brug bij de N50 er wel moet komen. De minister geeft zelf aan dat de kwaliteit van de brug slecht is. Wanneer kan de Kamer het definitief gewijzigde standpunt verwachten?

21 juni 2007
De heer Cramer (ChristenUnie) beaamt dat een mix aan maatregelen nodig is om het probleem van de mobiliteit op te lossen, maar hij wil daarbij wel extra aandacht voor het openbaar vervoer. Daarmee is namelijk veel winst te boeken, bijvoorbeeld door in de spits bussen voorrang te geven en te zorgen voor goede OV-verbindingen met bepaalde tracés, zoals het Trekvlietracé. Dat geldt ook voor de A6/A9-verbinding. De aanleg van een buis voor het openbaar vervoer is niet gemakkelijk maar met de huidige technische mogelijkheden moet dat wel kunnen.

De heer Cramer steunt het idee om bij de verbinding tussen Delfland en Schiedam geen geïsoleerde keus te maken, maar het gehele wegennet in de regio in aanmerking te nemen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari