Overleg over het waterketenbeleid

29-05-2007 15:06 29-05-2007 15:06

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) vindt het een prestatie van formaat dat in de waterketen op alle fronten forse vooruitgang is geboekt. Het is goed dat het kabinet de lonende lijn van samenwerking in de toekomst wil doortrekken, maar het doel mag niet uit het oog worden verloren: het verbeteren van de ecologische kwaliteit en de leefbaarheid voor mens, plant en dier.

In de brief van de staatssecretaris (28966, nr. 10) wordt zwaar ingezet op doelmatigheidswinst, optimalisatie, transparantievergroting enzovoort. Dat zijn belangrijke zaken, maar er moet ook zuinig worden omgegaan met het geld dat door de burgers wordt opgebracht. Mevrouw Wiegman vraagt zich af of niet te veel wordt gebenchmarkt. Zij heeft de indruk dat de kwaliteitsdoelstelling naar de tweede plaats wordt gedrongen. Een verbruiksafhankelijke financiering van de producten uit de waterketen spreekt haar overigens aan omdat daarmee de mate van vervuiling als basis wordt genomen. De prijselasticiteit van deze producten is beperkt. Aandacht voor de positie van bijvoorbeeld gezinnen verdient daarom aanbeveling. Wellicht kan een evenwicht worden gevonden door te schuiven met het vaste en het variabele deel van de tarieven.

Het valt op dat vooral bij de rijkswateren de afstemming tussen de verschillende overheden verbetering behoeft. Juist hiervoor is de rijksoverheid verantwoordelijk. Kan de minister aangeven wat hiervan de oorzaak is?

De voorgestelde innovatie is opnieuw gericht op de bestuurlijke aspecten van de waterketen. De ChristenUnie wil graag innovatie bij de aanpak van problemen bij de bron en bij het voorkomen van vervuiling. Als voorbeeld geeft mevrouw Wiegman het initiatief Anders Plassen, waarbij forse milieuwinst wordt behaald doordat onder andere ziekenhuizen en verpleeghuizen anders omgaan met de urineafvalstroom. Zij vraagt of de minister bekend is met dit initiatief en of daar iets mee wordt gedaan.

Het is goed dat een groot aantal loden drinkwaterleidingen is vervangen, maar de minister zegt in haar brief (26076, nr. 4) niets over de constatering in het rapport dat aan deze brief ten grondslag ligt, namelijk dat het ministerie van VROM een vrij passieve houding aanneemt bij het controleren van informatieoverdracht van intermediaire organisaties aan de doelgroep. De schrijvers van het rapport constateren een spanning met het advies van de Gezondheidsraad. De loden drinkwaterleidingen worden in de huursector 100% gesaneerd, maar welk percentage is daadwerkelijk gerealiseerd? Uit het rapport blijkt dat woningcorporaties wel voor grote complexen subsidies konden aanvragen, maar voor een kleiner project in Utrecht niet. Waarom kon de subsidieregeling hiervoor niet flexibeler worden gemaakt? Het is mevrouw Wiegman verder niet duidelijk waarom niet preciezer kan worden ingeschat hoeveel woningen nog loden drinkwaterleidingen hebben. De sanering van de loden drinkwaterleidingen moet mogelijk blijven. Zij vraagt zich af of het gebruik van deze leidingen in de toekomst niet gewoon verboden kan worden.

Nadere gedachtenwisseling
Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) steunt de visie van de minister om partijen te bewegen tot het maken van goede prestatieafspraken waarop de ketenpartners elkaar kunnen aanspreken. Zij vraagt de minister nog in te gaan op de riolering in het buitengebied en de afstemming tussen de verschillende overheden in dit kader en op het verbod van loden drinkwaterleidingen.

Ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari