Overleg over de Nota Ruimte

woensdag 30 mei 2007 15:10

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) is benieuwd naar de manier waarop de minister invulling zal geven aan het perspectief dat de VROM-raad in zijn advies presenteert. De raad ziet onder andere een grotere rol voor de markt weggelegd. Mevrouw Wiegman merkt op dat de overheid betrokken moet blijven bij de planning en uitvoering van projecten. Hierbij is een lange termijnvisie op de planning van herstructurering en aanleg van nieuwe bedrijventerreinen onontbeerlijk.

Beleidsprioriteiten kunnen op gespannen voet staan met de beoogde marktgerichte aanpak, omdat het hierbij meestal om kostenverhogende factoren gaat. Neemt de minister dergelijke mogelijke problemen mee in haar bezinning?

Mevrouw Wiegman is blij dat het kabinet serieus naar de gesignaleerde problemen kijkt. Zij gaat ervan uit dat de minister hierbij het recente briefadvies van de VROM-raad "Stuur op Mooi Nederland" zal betrekken en de kritische benadering van de natuur- en milieuorganisaties niet uit de weg zal gaan. Deze organisaties achten de huidige plannen voor aanleg van nieuwe bedrijventerreinen voorlopig voldoende. Ze pleiten voor een verhoging van de grondprijs van nieuwe terreinen. Dat geld zou dan kunnen worden besteed aan de herstructurering van bestaande terreinen. De minister dient ook bij haar visieontwikkeling over de snelwegpanorama's de notities van de milieuorganisaties te betrekken.

Het gaat bij zowel de visie op herstructurering als bij de visuele kwaliteit van snelwegzones om het zoeken naar de invulling van het adagium "centraal wat moet". Het recente briefadvies van de VROM-raad "Stuur op mooi Nederland" bevat een aantal waardevolle opmerkingen over de vraag hoe de aantasting van de ruimtelijke kwaliteit tot staan kan worden gebracht zonder dat wordt teruggevallen in dirigistische centrale sturing. Wat vindt de minister van dit briefadvies? Hoe denkt zij de omslag naar herstructurering en visuele kwaliteit te stimuleren en te faciliteren?

Milieuorganisaties bepleiten de inzet van AMvB's en moratoria en de inzet van een herstructureringsfonds. Hiermee lijken ze te sporen met het recente VROM-advies. Mevrouw Wiegman neemt aan dat de minister in de toegezegde rapportage en structuurvisie zal ingaan op het door de minister noodzakelijk geachte instrumentarium om de beoogde doelstellingen te bereiken.
De visie op herstructurering, zoals geformuleerd in de verschillende stukken, bevestigt de kritische houding van mevrouw Wiegman ten opzichte van bijvoorbeeld de Hoeksche Waard. Hoe past de minister deze algemene visie toe op de praktijk van concrete vraagstukken? Is zij bereid om alternatieven te zoeken? Heeft zij ideeën om structurele middelen vrij te spelen voor herstructureringsopgaven?

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari