Overleg over mantelzorgers

donderdag 28 juni 2007 16:35

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) zegt dat het Kamerbreed aangenomen amendement-Van der Vlies c.s. een illustratie is van de brede waardering die er is voor het werk dat door mantelzorgers en vrijwilligers word verricht. Miljoenen mensen laten via de zorg aan hun naasten zien dat zij hun maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid verstaan. Die verantwoordelijkheid gaat soms zo ver dat mensen zelfs geen AWBZ-indicatie aanvragen en dus de soms heel zware zorg structureel zelf organiseren. Deze groep die eigenlijk al eerste voor de onderhavige regeling in aanmerking zou moeten komen, valt daar nu juist buiten. Dit raakt direct aan het feit dat elke regeling arbitraire kanten heeft. Waar legt men de grenzen en met welke criteria? De regeling dient naar het oordeel van mevrouw Wiegman in ieder geval zo uit te werken dat de beoogde waardering ook als zodanig wordt ervaren. Wanneer echter veel mensen die wel behoren tot de doelgroep, buiten de regeling vallen en zij het resultaat ervan als een diskwalificatie ervaren, schiet de regeling haar doel voorbij. Dit risico moet geminimaliseerd worden.

De staatssecretaris heeft met haar voorstel een goede basis gelegd. De uitvoering door de SVB is doelmatig. Het beschikbare geld komt vooral aan de mantelzorgers ten goede. Tevens is het positief dat de vergoeding voor mantelzorgers die van een bijstandsuitkering moeten leven niet in mindering wordt gebracht op of gevolgen heeft voor de desbetreffende uitkering. Gaat deze benadering overigens ook op voor andere uitkeringsregelingen?

Mezzo heeft teneinde de regeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de beoogde doelgroep, voorgesteld de €250 toe te kennen aan alle mantelzorgers voor mensen met een AWBZ-indicatie voor extramurale zorg met een zekere minimale geldigheidsduur. Hierdoor vallen er meer mensen onder de regeling, verliest de als onrechtvaardig ervaren datum van 1 april zijn betekenis, neemt de bureaucratie af en wordt het CIZ minder belast. Wat is de visie van de staatssecretaris hierop?
Gezien het brede draagvlak in de Kamer voor deze regeling moet het naar de inschatting van mevrouw Wiegman mogelijk zijn om door middel van een spoedadvies van de Raad van State en zo mogelijk een blanco verslag van de Kamer de desbetreffende wetswijziging heel snel in het Staatsblad te krijgen. Zowel de staatssecretaris als de Kamer zou deze inspanningsverplichting op zich moeten nemen.

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) verzoekt de staatssecretaris een overzicht te verstrekken van de verschillende opties inclusief de daarbij horende bedragen.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari