Vragen over SF6-gebruik

woensdag 13 juni 2007 15:55

Vragen van de leden Wiegman-van
Meppelen Scheppink
(ChristenUnie), Samsom (PvdA),
Poppe (SP), Neppérus (VVD),
Duyvendak (GL), Van der Ham
(D66) en Ouwehand (PvdD) aan de
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
over de toename van het gebruik van
SF6-houdende installaties in de
energiedistributienetten. (Ingezonden
13 juni 2007)

1
Is het u bekend dat er een toename is van het gebruik van SF6-gas1 in schakelinstallaties voor de energiedistributie en dat deze toename de komende periode dreigt door te zetten omdat in de afwegingen binnen de energiesector economische aspecten prevaleren boven milieuaspecten en veiligheidsoverwegingen en omdat met name gekeken wordt naar de initiële aanschafkosten van de betreffende schakelinstallaties en niet naar de kosten-batenanalyse betreffende de gehele levensduur  van deze installaties?
2
Bent u ervan op de hoogte dat het SF6-gas de hoogste Global Warming Potential (GWP)2 heeft van alle broeikasgassen, dat dit gas daarmee een zeer negatieve bijdrage levert aan de klimaatverandering en dat, in het geval van een interne kortsluiting er toxische reactieproducten zoals HF (waterstoffluoride), SOF2 (thionylsulfide), SF4 (zwaveltetrafluoride) en S2F10 (zwaveldecafluoride), vrijkomen?
3
Deelt u de mening dat deze toename ongewenst is, zowel in het licht van de Kyoto-doelstellingen als in het licht van de kabinetsdoelstelling om in 2020 30% minder uitstoot van broeikasgassen te hebben bereikt?
4
Is het u bekend dat de rijksoverheid enerzijds subsidie verleent voor het uit bedrijf nemen van dergelijke SF6-houdende installaties middels de MIA-regeling3 en de VAMIL-regeling4 en dat anderzijds de energiebedrijven, waarvan de decentrale overheden aandeelhouder zijn, de aanschaf van dergelijke SF6-houdende apparatuur steeds meer overwegen? Hoe beoordeelt u deze situatie?
5
Wat is uw oordeel over het feit dat de toepassing van SF6 in bijvoorbeeld tennisballen, dubbel glas en sportschoenen in Europees verband verboden is, maar dat op basis van Europese regelgeving de toepassing van SF6 nog wel steeds wordt toegestaan in schakelinstallaties tot en met 24kV in de energiedistributie, terwijl goede milieuvriendelijke alternatieven hiervoor zich reeds vele jaren hebben bewezen?
6
Bent u, evenals Oostenrijk en Zweden, bereid om op basis van de binnen de Europese regelgeving aanwezige nationale beleidsruimte zodanige aanvullende maatregelen te nemen dat het gebruik en daarmee de emissie van SF6-gas tot het minimum wordt gereduceerd?
7
Welke rol ziet u voor uzelf weggelegd om te stimuleren dat de toepassing van schone technologie op dit terrein maximaal wordt ingezet en dat het gebruik van SF6-houdende installaties in de energiedistributienetten zo spoedig mogelijk wordt uitgefaseerd en verboden?
8
Bent u bereid dit pleidooi ook op Europees niveau te houden?

Bronnen
(1) SF6 staat voor Zwavelhexafluoride.
(2) GWP is de mate waarin een gas per gewichtseenheid bijdraagt aan het broeikaseffect en wordt uitgedrukt in CO2-equivalent. Het GWP van SF6-gas is 23000!
(3) MIA staat voor Milieu-investeringsaftrek.
(4) Vamil staat voor vrij (=willekeurig) afschrijven van bepaalde milieu-investeringen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari