Inbreng bij leerlinggebonden financiering

woensdag 05 september 2007 11:04

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen de invoering van de Leerlinggebonden Financiering beoogt. Deze leden constateren dat het proces van omzetting van het beleidsvoornemen in wetgeving lang heeft geduurd.

Inmiddels is het wetsvoorstel wijziging van onder meer de WEC en de WOT in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij LGF en opheffen van de LCTI de Tweede Kamer gepasseerd. Deze leden willen graag van de regering weten binnen welke termijn zij verwacht dat eerdergenoemd wetsvoorstel in werking zal treden en welke wettechnische gevolgen dit nog heeft voor onderhavig wetsvoorstel?

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de regering verwacht dat ongeveer 2500 leerlingen gebruik zullen gaan maken van deze regeling. De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten waar dit getal op is gebaseerd? Is hierin ook rekening gehouden met de explosieve groei van het aantal leerlingen met een rugzakje zoals waarneembaar in andere onderwijssectoren, zo vragen deze leden? Zo nee, waarom niet? En welke gevolgen kan dit hebben voor de financiële situatie van de instellingen, nu wordt uitgegaan van budgetfinanciering met een structureel plafond van €6,5 miljoen?

In dit verband vragen de leden van de ChristenUnie-fractie de regering of zij van plan is experimenten met betrekking tot flexibilisering van omvang en duur van de leerlinggebonden financiering op basis van leerlingkenmerken, toe te laten in het MBO? Zo ja, binnen welke termijn en om welke variatie in omvang gaat het en welke financiële effecten verwacht de regering hiervan op het totaal beschikbare budget?

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat ambulante begeleiding deels zal worden ingekocht bij instellingen voor (v)so. Zij vragen de regering of deze scholen voldoende expertise in huis hebben om leerlingen vanuit het beroepsonderwijs te begeleiden?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari