Overleg over Schiphol

26-06-2007 13:57 26-06-2007 13:57

De heer Cramer (ChristenUnie) herinnert eraan dat hij in de eerste termijn heeft benadrukt dat de uitkomst van de Alderstafel, een breed draagvlak en de aanwijzing van de Inspectie Verkeer en Waterstaat dat Schiphol wel degelijk acties had kunnen ondernemen om de overschrijding op een aantal punten te beperken en te voorkomen, voor hem belangrijk zijn. Hij vraagt zich af of de Alderstafel niet op z'n minst had moeten kunnen beschikken over de Startnotitie en de stukken over de MER die de Kamer vandaag heeft ontvangen omdat deze van invloed kunnen zijn op de oordeelsvorming.

Aan de Alderstafel is naar zeggen van de minister iedereen vertegenwoordigd, maar de vertegenwoordiging van de bewoners is mager of indirect. Het is daarom de vraag wat deze directe inspraak dan nog inhoudt. Bij een volgend overleg moet dit aspect serieuzer worden genomen. Wellicht moet de Kamer duidelijker zijn over de gewenste vertegenwoordiging.

Bij de conclusie dat er ruimte is voor 480.000 vliegbewegingen wordt voorbijgegaan aan de mogelijke meteomarge van 20%, waardoor het aantal bewegingen ruim boven de 500.000 uitkomt. De huidige 435.000 vliegbewegingen leveren op een aantal punten al een overschrijding op, wat op een natuurlijke beperking van het aantal vluchten lijkt te duiden. De heer Cramer maakt daarom de volgende drie opmerkingen over het resultaat van de Alderstafel.

1. De rekenmethode voor het actualiseren van de gelijkwaardigheidscriteria kan niet los gezien worden van de routemodellen. Met de huidige kennis van routemodellering, waren in het verleden wellicht andere routes gekozen.

2. Voorgesteld wordt om bij een volgende actualisering niet alleen de criteria maar ook de grenswaardenscenario's te actualiseren. Een nieuw scenario op basis van werkelijke vluchten leidt tot hogere en lagere grenswaarden. Onduidelijk is dan waarom de meteomarge zo groot is. In het LVB (Luchthavenverkeerbesluit) is immers al voorzien in een extreme meteoruimte. Hij vraagt of de minister bereid is om de grenswaarden, uitgaande van de gebruikelijke meteomarge, opnieuw te berekenen op basis van geluidbeperkende maatregelen.

3. Het aantal gehinderden neemt door de hinderbeperkende maatregelen af met 14.000, maar door de extra vliegbewegingen neemt dit aantal weer toe met 15.000. In het convenant hinderbeperking is nauwelijks sprake van handhaafbare maatregelen. Het gaat vooral om inspanningsverplichtingen, terwijl concrete maatregelen zijn verschoven naar de middellange of lange termijn.

In de huidige situatie dreigt een overschrijding van de grenswaarden in de handhavingspunten, maar de heer Cramer hoort niets over de inspanningen van Schiphol om de aanschrijving van de Inspectie Verkeer en Waterstaat na te komen. Pas als Schiphol zijn uiterste best doet om binnen de grenswaarden te blijven, is er ruimte om de uitkomst van de Alderstafel op te pakken. Bovendien zou de Kamer zich eerst moeten uitspreken over de startnotitie en de MER.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari