Inbreng bij wijziging WSW

woensdag 19 september 2007 17:18

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggend wetsvoorstel, inclusief de nota van wijziging, dat er toe strekt de WSW te wijzigen in verband met een betere realisering van de met die wet beoogde doelen. Zij hechten er groot belang aan dat ook mensen met een beperking de kans krijgen te participeren in de samenleving. Dit wetsvoorstel legt daar volgens hen een goede basis voor.

Fundamentele herbezinning
De staatssecretaris geeft aan dat hij een fundamentele herbezinning nodig acht met betrekking tot de participatie van zwakke groepen. Hoe beschouwt hij deze wet dan, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie? Is dit een overgangswet, waarvan nu al vaststaat dat deze niet lang van kracht zal zijn? Zo ja, waarom is de staatssecretaris er dan toe overgegaan de wet in te dienen? Graag een reactie?

Indicatiestelling
De eerste fase van de modernisering van de WSW betrof de overheveling van de indicatiestelling naar CWI. Heeft de overheveling er toe geleid dat er nu alleen mensen op de WSW-wachtlijst staan die niet in staat zijn elders werk te verrichten, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie? En hoe kan het dan zijn dat nu relatief veel mensen het WSW-bestand ‘vervuilen’, doordat ze ook elders kunnen werken? Leidt dit wetsvoorstel er toe dat de indicatie nog verder aangescherpt moet worden? Graag een reactie.

Versterken van gemeentelijke verantwoordelijkheid
De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat dit wetsvoorstel mede tot doel heeft de gemeentelijke verantwoordelijkheid te vergroten. Dit gebeurt onder andere door de budgetten aan individuele gemeenten uit te keren en niet aan mogelijke samenwerkingsverbanden. Hoe waardeert de staatssecretaris de vergroting van de democratische controle en gemeentelijke sturingsmogelijkheden enerzijds ten opzichte van de verbetering van de efficiency en de stimulans tot samenwerking anderzijds, zo vragen deze leden. Zijn deze twee aspecten verenigbaar in dit wetsvoorstel of leidt de gekozen financieringssystematiek er toe dat de samenwerking tussen gemeenten wordt bemoeilijkt?

Vindt de staatssecretaris het wenselijk dat gemeenten meer samenwerken bij het creëren van begeleid-werken plaatsen, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie? Zo ja, welke prikkels acht hij mogelijk om deze samenwerking te stimuleren?

Bestaansmogelijkheden sw-bedrijven
In sw-bedrijven komen straks voornamelijk nog WSW-geïndiceerden werken, die niet in staat zijn elders begeleid te werken. Dit zal bedrijfseconomische gevolgen hebben voor de sw-bedrijven. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de staatssecretaris hoe hij garandeert dat de sw-bedrijven kunnen blijven bestaan, wanneer zij alleen met de zwaarst geïndiceerde WSW’ers gaan werken? In het verlengde hiervan vragen deze leden zich af hoe de staatssecretaris garandeert dat er genoeg sw-plaatsen op termijn overblijven?

Vereenvoudiging van de financieringssystematiek
Gemeenten krijgen jaarlijks een budget op basis van het aantal WSW-geïndiceerden dat er woonachtig is. Welke teldatum wordt hier bij gehanteerd? Betreft het hier het aantal WSW-geïndiceerden op het moment t-1, zo vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie?
Onderkent de staatssecretaris het risico dat gemeenten op grond van deze financieringssystematiek te maken kunnen krijgen met sterke budgettaire schommelingen in de begroting, zo vragen deze leden?

De rijkssubsidie voor arbeidsplaatsen van personen die geen WSW-indicatie meer hebben, loopt in een periode van vijf jaar af. Hoe garandeert de staatssecretaris dat gemeenten wel gestimuleerd worden deze personen elders te re-integreren gedurende deze periode, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie? Is het in die zin verstandig om zo’n lange periode de subsidie door te blijven betalen, zonder daar een concrete inspanningsverplichting aan te koppelen?

Wachtlijstbeheer
De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat gemeenten verantwoordelijk worden voor het wachtlijstbeheer. Wat gebeurt er met gemeenten die niet het minimale aantal sw of bw plaatsen kunnen realiseren? Wordt het budget van deze gemeenten meteen gekort, zo vragen deze leden?

Een doel van de wet is om de capaciteiten van de WSW-geïndiceerde meer leidend te laten zijn bij de vraag of een arbeidsplaats een passende plaats is. Hoe verhoudt dit doel zich met het feit dat gemeenten een WSW-geïndiceerde van de wachtlijst kunnen verwijderen, wanneer deze een passende baan niet accepteert, zo vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie? Wie beslist wat in dit verband als passende arbeid aangemerkt moet worden? Graag een reactie.

Gemeenten kunnen straks ‘extra kwetsbare groepen’ voorrang geven op de wachtlijst. Deelt de staatssecretaris de mening van de leden van de ChristenUnie-fractie dat alle personen op de WSW-wachtlijst per definitie kwetsbaar zijn? Op grond waarvan zou een gemeente dan bepalen wie nog extra kwetsbaar is? En hoe verhoudt deze maatregel zich tot het recht van mensen op de WSW-wachtlijst om na 12 maanden een WSW-plaats af te dwingen, zo vragen deze leden.

Vergroten betrokkenheid werkgevers
Dit wetsvoorstel leunt voor een groot deel op de aanname dat bij in het bedrijfsleven begeleid-werk plaatsen gecreëerd kunnen worden, zo constateren de leden van de ChristenUnie-fractie. Tot op heden zijn bw-plaatsen zo goed als niet van de grond gekomen. Is de staatssecretaris van mening dat het uittrekken van geld voldoende is om straks wel genoeg bw-plaatsen te creëren, zo vragen deze leden? Is de staatssecretaris van mening dat er meer stimulerende maatregelen genomen moeten worden om het aantal bw-plaatsen uit te breiden? Zo ja, waar denkt hij dan aan?

Herindicatie
De leden van de fractie van de ChristenUnie-fractie vragen op grond van welke criteria een gemeente kan overgaan tot herindicatie? Vindt er ook een periodieke herindicatie plaats, zo vragen zij zich af? En zo ja, om de hoeveel jaar?

Voorts vragen de leden van de ChristenUnie fractie of de staatssecretaris van mening is dat WSW-ers zelf ook het recht moeten krijgen een herindicatie aan te vragen, bijvoorbeeld wanneer een gemeente van mening is dat de WSW’er niet meer in aanmerking komt voor een sw-plaats, maar alleen nog voor een bw-plaats en de WSW’er dit bestrijdt?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari