Vragen over drinkwatervoorzieningen Balkan-regio

vrijdag 28 september 2007 13:36

Vragen van de leden Cramer en Wiegman-van Meppelen Scheppink (beiden ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over drinkwatervoorzieningen in de Balkan-regio. (Ingezonden 28 september 2007)

1
Bent u op de hoogte van het niveau van de drinkwatervoorzieningen in de Balkan-regio?
2
Bent u op de hoogte van de bestuurlijke stabiliteit die in Servië aan het ontstaan is en het lage kennisniveau over drinkwatervoorzieningen?
3
Klopt de informatie dat er inmiddels meerdere intenties zijn vastgelegd en dat er ook gelden beschikbaar zijn voor de opbouw van Servië?
4
Bent u op de hoogte van de tender die in Servië geopend is voor de levering van een grote drinkwaterinstallatie voor een tweetal gemeenten in Servië?
5
Deelt u de mening dat Nederland een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en implementatie van kennis over waterbehandeling (zuivering)?
6
Ziet u mogelijkheden om het programma Partners voor Water voor de drinkwatervoorzieningen in Servië in te zetten?
7
Bent u bereid uitvoerende organisaties te supporten in het verbeteren van de drinkwatervoorzieningen in Servië?
8
Bent u bereid om tijdens uw bezoek aan de milieuconferentie in Servië van 9 t/m 11 oktober 2007 tot een intentieverklaring te komen om de drinkwatervoorzieningen in Servië te verbeteren?


Antwoord
Antwoord van de ministers Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) en Verhagen (Buitenlandse Zaken), mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. (Ontvangen 31 oktober 2007)
1
Wij zijn niet in detail op de hoogte van de drinkwatervoorziening in de Balkan. Evenals veel nutsbedrijven ondergaan veel watervoorzieningsbedrijven momenteel een hervormingsfase waarin wordt beoogd de efficiency van de bedrijfsvoering te vergroten.
2
Er bestaat een redelijke mate van bestuurlijke stabiliteit in Servië. Over de kennis binnen de overheid over (het beheer van) drinkwatervoorziening hebben wij geen kwalificerend oordeel. Zoals ook gesteld bij het antwoord op vraag 1 verkeren veel nutsbedrijven in een hervormingsproces.
3
In Servië heeft de regering de opbrengsten van een aantal omvangrijke privatiseringen opzij gezet voor de uitvoering van het Servische Nationale Investeringsplan. Ter uitvoering hiervan kunnen door bijvoorbeeld gemeenten investeringsprojecten worden ingediend bij de Servische regering. Servië ontvangt hulp uit het programma Regionale benadering Westelijke Balkan. Dit programma is primair gericht op vluchtelingenprogramma’s, economische ontwikkeling en milieubeheer en niet op investeringsprojecten. Overigens is het PSOM-programma opengesteld voor Servië, maar binnen dit programma wordt niet gewerkt met landenallocaties.
4
Er worden in Servië met enige regelmaat tenders op lokaal niveau uitgeschreven voor zaken als drinkwatervoorzieningen. Soms wordt de Nederlandse ambassade in Belgrado daarover geïnformeerd. Ons is één geval bekend in Servië, waarbij een Nederlands bedrijf betrokken is bij de bouw van een waterzuiveringsinstallatie.
5
Nederlandse bedrijven beschikken over kennis die wellicht van waarde is voor Servië. Om deze reden is binnen de Nederlands-Servische Business Council een werkgroep voor water opgericht. Deze werkgroep heeft tot doel de Nederlands-Servische samenwerking op dit gebied te versterken.
6
Voor het programma Partners voor Water is een lijst met 43 focuslanden vastgesteld en politiek geaccordeerd waarop het programma inzet. Servië staat niet op deze lijst. Met de huidige focus zien wij geen mogelijkheden voor inzet vanuit het programma Partners voor Water.
7
Niet in financiële zin. Zoals gesteld in antwoord 3 financiert Nederland geen infrastructurele projecten. Hiervoor is het IPA-programma van de EU beter geëquipeerd. De Servische overheid is nauw betrokken bij de opstelling van het IPA actionprogramme dat door de EU jaarlijks wordt opgesteld en gaat over de IPA-bestedingen en de sectorkeuze.
8
Tijdens het bezoek van de minister van VROM aan de 6e Ministeriële Conferentie «Environment for Europe» heeft zij op 11 oktober jl. in Belgrado kennis gemaakt met een aantal vertegenwoordigers van bedrijven van de Nederlands-Servische Business Council. Enkele van deze bedrijven zijn inderdaad te kenschetsen als toeleverancier van de drinkwatersector. Ondertekening van een intentieverklaring als genoemd was bij dit gesprek niet aan de orde. Evenmin hebben Servische autoriteiten contact gezocht met VROM voor dit doel. Verbetering van de drinkwatersituatie in Servië is primair een commerciële aangelegenheid. De ondertekening van een intentieverklaring zou eventuele aanbestedingsprocedures kunnen doorkruisen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari