Vragen over de sluiting van coffeeshops nabij scholen

woensdag 03 oktober 2007 15:29

Vragen van de leden Voordewind en Anker (beiden ChristenUnie) aan de ministers van Justitie en voor jeugd en Gezin over het sluiten van coffeeshops in de buurt van scholen. (Ingezonden 6 juni 2007)

1
Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de gemeente Rotterdam heeft besloten om coffeeshops in de buurt van scholen te sluiten? (1)
2
Hoe beoordeelt u dit besluit in het licht van de passage in het coalitieakkoord waarin staat dat coffeeshops in de buurt van scholen worden gesloten?
3
Hoe bent u voornemens invulling te geven aan deze passage uit het coalitieakkoord in relatie tot de verantwoordelijkheid die gemeenten hierin hebben?

Bron
1 NRC, «Rotterdam sluit 27 coffeeshops in de
buurt van scholen», 31 mei 2007.


Antwoord
Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie), mede namens de ministers voor Jeugd en Gezin, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (Ontvangen 10 juli 2007)
1
Ja.
2
Het beleid dat de gemeente Rotterdam heeft geformuleerd sluit goed aan bij de passage in het coalitieakkoord waarop de vraag doelt. In dit verband zij ook verwezennaar doelstelling 54 van pijler 5 van het beleidsprogramma. Mede tegen deze achtergrond acht ik het positief dat de gemeente Rotterdam nu deze stap heeft gezet.
3
Zoals ook is aangegeven in het beleidsprogramma zal over het te voeren coffeeshopbeleid nader overleg worden gevoerd met gemeenten. Bij de verdere invulling van de desbetreffende passage uit het coalitieakkoord zal de bestaande praktijk worden meegewogen.Gemeenten kunnen binnen een landelijk vastgesteld kader een eigen, lokaal coffeeshopbeleid ontwikkelen. Relevant in dit verband is dat het merendeel (77%) van de gemeenten met coffeeshops reeds beleid heeft ontwikkeld met betrekking tot de afstand van coffeeshops tot scholen (TK 2005–2006, 24 077, nr 190).

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari