Overleg over kolencentrales

dinsdag 03 juli 2007 15:23

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) zou
graag een langetermijnvisie van het kabinet zien op de wijze waarop het
zijn milieuen klimaatdoelstellingen wil realiseren en hoe de bouw van
kolencentrales hierin past. Hoe wordt de overgang naar duurzame energie
bevorderd? Hoe moet de energiemix er volgens de minister in de verschillende
fases uitzien? Wat is de korte-, middellange- en langetermijnvisie op
energie, duurzaamheid en reductie? Met het convenant met Nuon en het
voornemen om de ontwikkeling van CCS te financieren, wordt een
bepaalde weg ingeslagen zonder dat hier met de Kamer over is gediscussieerd.
De fractie van de ChristenUnie is kritisch over het voornemen om kolencentrales
te bouwen. Wat zal de invloed van de bouw van deze centrales
zijn op de ontwikkeling van duurzame energie? Wat gaat de minister doen
om te voorkomen dat duurzame energie uit de markt wordt geprijsd?
Deelt zij de vrees dat de ontwikkeling van duurzame energie onder druk
komt te staan door het stimuleren van kolencentrales? Hoe wil zij hier
sturend in optreden? Het risico bestaat dat ook gasvermogen wordt
verdrongen uit de basislast. Heeft de minister gedacht aan de beperkte
regelmogelijkheden van kolencentrales, waardoor groei en inpassing van
windvermogen worden bemoeilijkt? Gebruik en ontwikkeling van duurzame
energie moeten niet worden belemmerd. Heeft de minister zekerheid
over de koppeling tussen de bouw van nieuwe kolencentrales en
sluiting van de oude?

De minister zegt dat zij weinig mogelijkheden heeft als gevolg van de
liberalisering van de markt en Europese regelgeving. Wat kan zij concreet
doen? Zijn er mogelijkheden voor vergroening van het belastingstelsel?
Heeft zij niet te hoge verwachtingen van het emissiehandelssysteem? Het
is immers nog erg onzeker hoe dit na 2012 zal worden ingericht. Hier moet
stevig op worden ingezet.

Neemt de uitstoot van SO2 na 2010 als gevolg van de bouw van nieuwe
kolencentrales toe of niet en, zo ja, met hoeveel? Heeft de minister al
besloten om financieel bij te dragen aan het onderzoek en de ontwikkeling
van CCS? Wat is haar visie op de ontwikkeling van deze techniek op de
lange termijn? Is de opslag van CO2 een wenselijke oplossing voor de
lange termijn? Kan bedrijven de verplichting worden opgelegd om hun
centrales geschikt te maken voor CCS? Wordt er geïnvesteerd in echt
duurzame alternatieven? Welke invloed hebben investeringen in CCS op
de investeringsmogelijkheden voor de plannen van bijvoorbeeld het Platform
Energietransitie?

De minister schrijft dat kolencentrales alleen maar acceptabel zijn als er
sprake is van goede benutting van de restwarmte. Is dat een van de voorwaarden
die aan de bouw van nieuwe centrales wordt gesteld? Ook de
inzet voor een substantieel deel biomassa is een voorwaarde voor acceptatie
van kolencentrales in een ambitieus energiebeleid. Hoe denkt de
minister hieraan te komen, gelet op de problemen die er nu al zijn met
biomassa?

Nadere gedachtewisseling

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) vraagt in
hoeverre de afspraken over sluiting van oude kolencentrales bindend zijn.
Betaalbaarheid van energie is een slechte prikkel in relatie tot de noodzaak
om energie te besparen en duurzame alternatieven te zoeken. Hoe zeker is
het dat er op termijn technische mogelijkheden zijn voor CCS? De mogelijkheden
voor vergroening van het belastingstelsel, bijvoorbeeld door een
kolenheffing, moeten serieus worden onderzocht. Tot in september het
programma Schoon en Zuinig is gepresenteerd, moeten geen onomkeerbare
stappen worden gezet.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari