Overleg over de Nota Ruimte

woensdag 05 september 2007 16:27

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) vindt
«centraal wat moet» een belangrijk thema van de sturingsfilosofie. Zorgelijk
is echter dat heel veel mogelijk is, als het landschappelijk maar inpasbaar
is.

Dit debat over de duurzaamheidsdoelstellingen is een voorschot op het
debat over het MIRT. Zij spreekt de hoop uit dat dit bijdraagt aan een meer
integrale afweging van maatregelen in het kader van ruimte, infrastructuur
en wonen. Het gaat immers om een impuls van het budget van de
Nota Ruimte bovenop sectorale bijdragen om de opgaven integraler,
kwalitatief hoogstaander en duurzamer aan te pakken. Op basis van vier
criteria zijn hiervoor projecten geselecteerd. Zij stelt voor om een vijfde
criterium toe te voegen: de meerwaarde die het budget van de Nota
Ruimte en de rijksinzet leveren voor duurzaamheid. Wat voegt dit VROMbudget
bijvoorbeeld toe aan de plannen voor de schaalsprong van
Almere? Voorkomen moet worden dat dit budget alleen gebruikt wordt
om projecten afgerond te krijgen. In de brief is het criterium kwaliteit niet
altijd onderbouwd.

Voorts vraagt mevrouw Wiegman aandacht voor het project Den Haag,
internationale stad, waarbij het ook gaat over werkzaamheden aan de
kuststrook en de bereikbaarheid van de stad. In hoeverre voldoet dit
project aan de gestelde criteria, evenals aan het criterium van duurzaamheid?
Moet er niet veel meer worden gekeken naar de mogelijkheden van
het openbaar vervoer?

In de brief wordt gesproken over people, planet, profit, maar eerder is
toegezegd om voortaan te spreken over people, planet, prosperity. Zou dit
laatste aspect geen gevolgen moeten hebben voor de opzet van de in te
stellen maatschappelijke kosten-/batenanalyses (MKBA)?
In de komende tijd worden de Nota Ruimte en de uitvoeringsagenda
nagelopen op de relatie met het instrumentarium van de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening (Wro). Wanneer kunnen de resultaten hiervan tegemoet
gezien worden?

Wanneer kan de Kamer een bericht ontvangen van de ministers van
VROM en van EZ over het concretiseren van het beleid inzake bedrijventerreinen?
Dit is van belang voor de Moerdijkse Hoek en de Hoeksche
Waard.

Er zijn veel uitbreidings- in plaats van inbreidingsprojecten. Laatstgenoemde
projecten zijn vaak complexer en moeten dus eerder in aanmerking
komen voor het budget ingevolge de Nota Ruimte.

De huidige lijst van projecten komt terecht in de verkenningsfase, wat
betekent dat de rijksbijdrage nog niet vaststaat. Er kunnen dus nog
projecten afvallen. Er kunnen dan andere projecten verkend worden. Hoe
verhoudt dit zich tot de MIRT-systematiek? Dit houdt ook verband met de
«agenda landschap». Als het budget al is verdeeld, is er immers geen geld
meer voor goede nieuwe projecten.

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) hoopt
dat de minister de nota’s van haar ministerie screent op het punt van
prosperity.

Misschien is het een idee om in het geval van Twente niet zozeer over een
reservelijst te spreken als wel over kandidaat-projecten.

Wanneer komt de minister terug op de invoering van duurzaamheid als
vijfde criterium?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari