Bijdrage debat aanbestedingen rijksoverheid

10-10-2007 11:41 10-10-2007 11:41

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Voorzitter. Aanbestedingen en de overheid: er zijn genoeg regels die zouden moeten garanderen dat het openbaar aanbesteden van opdrachten van de overheid een vanzelfsprekendheid is. Wij moeten echter constateren dat dit nog niet het geval is. Afgelopen voorjaar bleek al uit de verslagen van de Algemene Rekenkamer dat de naleving door de overheid weliswaar is verbeterd, maar nog verdere verbetering behoeft.

Ook de recente brief van de Algemene Rekenkamer laat die ontwikkeling zien. De trend ontwikkelt zich in de juiste richting. Wij zien de laatste jaren minder tekortkomingen bij de naleving van aanbestedingsregels door de overheid. De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Uit de beantwoording door de minister-president blijkt dat door een aantal bewindspersonen fouten zijn gemaakt. De ChristenUnie-fractie betreurt deze fouten. De overheid moet hierin absoluut het goede voorbeeld geven. Dat is een kwestie van goed bestuur, geen twijfel daarover. Overigens is de ChristenUnie-fractie benieuwd naar de juridische gevolgen van de geconstateerde onzorgvuldigheid. Graag zouden wij hierop een reactie van de minister-president ontvangen.

Naar de toekomst toe moet de naleving van de aanbestedingsregels nog meer prioriteit krijgen. De minister van Economische Zaken is op dit moment verantwoordelijk voor een goede implementatie van de Europese aanbestedingsregels. Zij voert daartoe periodiek een nalevingsonderzoek uit. Het laatste nalevingsonderzoek is verricht in 2005. Daarin is onderzocht in hoeverre overheden de regels in 2004 goed hebben toegepast. Dit jaar wordt er ook een uitgevoerd, namelijk over het jaar 2006. De ChristenUnie-fractie wil weten wanneer hiervan de resultaten te verwachten zijn. Daarnaast willen wij weten waarom er over het jaar 2005 geen nalevingsonderzoek is verricht.

De nog onvolledige nakoming van de aanbestedingsregels doet de vraag rijzen wat de overheid heeft gedaan ter uitvoering van de motie-Slob, ingediend tijdens het debat over de bouwfraude. Daarin werd de regering verzocht om in de komende jaren extra te investeren in scholing van ambtenaren om het kennisniveau met betrekking tot aanbestedingen te verhogen. Volgens de Rekenkamer komen problemen met aanbestedingen soms ook voort uit gemakzucht. Dit moet niet mogelijk zijn. Wat doet de minister van Economisch Zaken vanuit haar coördinerende rol om het kennisniveau en de houding op alle departementen met betrekking tot de aanbestedingen te verbeteren?

De afzonderlijke ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor hun bedrijfsvoering en dus voor de naleving van de aanbestedingsregels. De minister van Economische Zaken draagt naar eigen zeggen de verantwoordelijkheid voor een goede implementatie van de Europese aanbestedingsregels, terwijl het ministerie van Financiën een coördinerende taak heeft voor het financieel management van het Rijk in het algemeen. Deze coördinatie heeft de afgelopen jaren niet die vruchten afgeworpen die wij zouden willen. Er moet snel verbetering komen in het proces van aanbesteding. Wat gaat de minister-president doen om in de toekomst herhaling te voorkomen? De ChristenUnie-fractie kan zich voorstellen dat de coördinerende rol in de rijksbrede naleving van de aanbestedingsregels bij Algemene Zaken komt te liggen. Graag verneemt de ChristenUnie-fractie de visie van de minister-president op de coördinerende taak teneinde de naleving van de aanbestedingsregels te optimaliseren.

Ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari