Inbreng bij wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten

donderdag 11 oktober 2007 11:57

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het onderliggend wetsvoorstel. Zij juichen de afspraak uit het Coalitieakkoord toe om de uitkering van volledig arbeidsongeschikten te verhogen van 70% naar 75%. Ook de aanpassing van de leeftijdsgrens voor herbeoordeling volgens het oude schattingsbesluit onderschrijven zij van harte. Wel hebben deze leden nog enkele vragen over de uitwerking van de afspraken uit het Coalitieakkoord, zoals neergelegd in het wetsvoorstel.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat er sprake is van ambtshalve herbeoordeling op grond van het oude schattingsbesluit. In het oude schattingsbesluit werd rekening gehouden met algemeen gebruikelijke bekwaamheden (verstaan/spreken van Nederlands en eenvoudig computergebruik) waar in het nieuwe schattingsbesluit niet meer naar gekeken wordt (dit wordt verondersteld aanwezig te zijn). Om te kunnen beoordelen of iemand over algemeen gebruikelijke bekwaamheden beschikt, moet je de persoon in kwestie zien. Hoe meent de minister dat vastgesteld kan worden of iemand over algemeen gebruikelijke bekwaamheden, wanneer deze persoon niet gezien wordt, zo vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie?

Voorts vragen de leden van de ChristenUnie fractie of mensen die onlangs een medische herkeuring hebben gehad alsnog kunnen vragen om een nieuwe medische keuring? Hoeveel mensen zullen naar verwachting gebruik maken van een nieuwe medische keuring, zo vragen deze leden? En wat gebeurt er wanneer op grond van de medische keuring het ao-percentage omlaag gaat? Per wanneer wordt een evt. lagere uitkering dan van kracht? Graag een reactie.

Indien mensen nog niet herkeurd zijn in het kader van de herbeoordelingsoperatie, welke medische gegevens worden dan gebruikt, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie. Ontstaat er volgens de minister een verschil tussen mensen die al wel herkeurd zijn en waarvan dus recente medische en arbeidskundige gegevens bekend zijn en mensen die nog niet herkeurd zijn, vragen deze leden?

Waarom is er voor gekozen om de uitkering van mensen, die ook gebruik maken van de kopjesregeling en de toeslagenwet, niet op te hogen met 5%, maar dit af te trekken van het kopje of de toeslag, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie?
Wat is het budgettaire beslag wanneer deze mensen er feitelijk wel 5% bij krijgen, zo vragen deze leden?

In het voorstel wordt niets gesteld over de periodieke herkeuring, die ook mensen uit de leeftijdsgroep 45 – 50 jaar zouden krijgen. Blijft de periodieke herkeuring wel in stand, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie? En zo ja, over welke termijn spreken we dan?

Eigen-risicodragers worden gecompenseerd door het UWV. Het UWV zal hen jaarlijks ambtshalve een bedrag ineens verstrekken. Is dit bedrag gelijk aan de werkelijke kosten? Indien niet, hoe wordt het verschil verrekend. En hoeveel administratieve lasten brengt dit mee voor eigenrisicodragers, zo vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie? Gaat het hier ook om een eenmalige compensatie, aangezien verzekeraars vanaf nu rekening kunnen houden met de hogere uitkeringen en daarom de premies kunnen aanpassen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari