Bijdrage debat capaciteit op het spoor

dinsdag 30 oktober 2007 13:53

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. Naar aanleiding van het overleg over ERTMS, de capaciteitsproblemen op het spoor en de Betuweroute heb ik twee moties voorbereid. Met de minister is uitvoerig gesproken over de invoering van ERTMS. Het conceptimplementatieplan is mede geschreven naar aanleiding van een door de Kamer aangenomen motie van mijn collega Slob. De minister constateert dat nog veel zaken moeten worden onderzocht en beschouwt het implementatieplan van de sector daarom als concept. Verder overleg moet nog volgen. Juist nu de spoorbeveiliging op veel plaatsen aan vervanging toe is, is het van belang dat er hard wordt gewerkt aan een definitief implementatieplan waarover de Kamer van gedachten kan wisselen. Hierbij moet naar mijn overtuiging specifiek worden gekeken naar de mogelijke bijdrage van ERTMS aan het vergroten van de capaciteit van het spoor. Ik dien daarom mede namens de heer Roemer van de SP-fractie de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering in het Regeerakkoord een vervoersgroei van 5% per jaar beoogt en op 19 november 2007 een Markt- en Capaciteitsanalyse en een Actieplan Spoor zal presenteren;

overwegende, dat door toepassing van het Europese systeem ERTMS de prestaties van het spoorsysteem verbeterd kunnen worden;

constaterende, dat in samenhang met andere maatregelen (inhaalsporen, energievoorziening, verkeersbeheersing etc.) de prestaties verder geoptimaliseerd kunnen worden;

constaterende, dat de motie Slob (29 644 nr.34) reeds oproept tot een systeemsprong voor de spoorinfrastructuur;

constaterende, dat de minister het door de spoorsector ingediende implementatieplan ERTMS als een concept beschouwt;

verzoekt de regering voor het zomerreces 2008 te komen met een strategische analyse waarin de mogelijkheden van prestatieverbetering van het spoorsysteem door de invoer van ERTMS worden beschouwd en waarbij het halen van de doelen – zoals genoemd in de motie Slob – centraal staat en de Kamer voor de behandeling van het MIRT-projectenboek 2009 een implementatieplan ERTMS te sturen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Cramer
Roemer

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Cramer en Roemer. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 55 (29893).

De heer Cramer (ChristenUnie):
Mijn tweede motie betreft het tijdig overbelast verklaren van infrastructuur als een capaciteitstekort ontstaat in de nabije toekomst, zodat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Dit onder het motto "regeren is vooruitzien". Tijdens het debat heb ik een vraag gesteld over de vertaling van de EU-richtlijn hierover. De vertaling bleek wel te kloppen als een overbelastverklaring wordt afgegeven op basis van een capaciteitsaanvraag van vervoerders voor het eerstvolgende dienstregelingsjaar. De richtlijn beoogt echter ook, te wijzen op de verantwoordelijkheid van de infrastructuurbeheerder als deze verwacht dat er in de nabije toekomst onvoldoende capaciteit zal zijn op de infrastructuur. Het lijkt mij wel nodig dat ProRail hier een taak krijgt, ongeacht de verantwoordelijkheid van de minister, om analyses uit te voeren. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het capaciteitsverdelingsproces 2008 sprake is van een groot aantal capaciteitsknelpunten op het spoor en dat dit aantal knelpunten de komende jaren zeker zal toenemen;

overwegende dat een tijdige signalering en aanpak van capaciteitsknelpunten op het spoor noodzakelijk is, mede gelet op de groeiambitie van het kabinet;

overwegende dat de EU-richtlijn 2001/14, artikel 22 lid 1, voorschrijft dat ProRail infrastructuur die naar verwachting in de nabije toekomst met onvoldoende capaciteit te kampen zal hebben, onverwijld tot overbelaste infrastructuur verklaart, waarna een capaciteitsanalyse wordt verricht en een capaciteitsvergrotingsplan moet worden opgesteld;

constaterende dat in het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur dit onverwijld overbelast verklaren van infrastructuur die naar verwachting in de nabije toekomst met onvoldoende capaciteit kampt, niet is opgenomen;

constaterende dat ProRail -- om die reden of om een andere reden -- infrastructuur die naar verwachting in de nabije toekomst met onvoldoende capaciteit te kampen zal hebben, niet onverwijld tot overbelaste infrastructuur verklaart;

verzoekt de regering, het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur aan te passen, zodanig dat ProRail infrastructuur onverwijld overbelast moet verklaren als deze naar verwachting in de nabije toekomst, uitgaande van een minimaal gelijkblijvende kwaliteit van het treinproduct, een capaciteitstekort heeft;

verzoekt de regering tevens, tot het moment van aanpassing van bovengenoemd besluit ProRail ertoe aan te zetten om reeds te handelen alsof de aanpassing reeds een feit is,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Cramer. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 56 (29893).

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari