Inbreng bij belastingplan 2008

donderdag 18 oktober 2007 10:47

Inleiding
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het Belastingplan 2008. Zij zien in het Belastingplan veel maatregelen terug die bijdragen aan doelen waar zij zich jarenlang voor hebben ingezet, zoals de vergroening van het belastingstelsel en het minder belasten van arbeid. De ChristenUnie-leden stellen vast dat met dit pakket aan maatregelen forse stappen gezet worden om de genoemde doelen te realiseren.

1. Verschuiving BPM naar MRB

Het kabinet kiest ervoor de BPM gelijdelijk af te bouwen en de MRB te verhogen in aanloop naar de kilometerheffing. Als reden hiervoor wordt genoemd het schokeffect dat zou optreden bij onmiddellijke afschaffing van de BPM. Dit schokeffect zou zich bij de onmiddellijke afschaffing van de MRB niet voordoen. Waarop baseert het kabinet dit standpunt, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Zij vragen of het verschuiven van de lastendruk op nieuwe auto’s naar de lastendruk op reeds aangeschafte auto’s ook onwenselijke effecten kan hebben. Tevens vragen zij of ook alternatieven zijn of worden overwogen, zoals het, na dit jaar, verder afbouwen van de BPM, in samenhang met de invoering van de kilometerheffing in een aantal stappen.

Voorts vragen deze leden of het kabinet kan aangeven wat het effect is van de kilometerheffing op het autogebruik, autobezit, ruimtebeslag, filedruk en milieudruk, waarbij de BPM-hoogte de variabele is.

2. Vliegbelasting
De leden van de ChristenUnie-fractie zijn blij met de invoering van de vliegbelasting. Hierdoor komt het principe ‘de vervuiler betaalt’ tot uitdrukking en wordt het belasten van mobiliteit evenwichtiger. Zij constateren dat er voor is gekozen de vliegbelasting op te leggen bij vliegtuigen met een MTOW van tenminste 8616 kg. Bestaat hierbij het gevaar dat er een verschuiving gaat optreden naar privévluchten met kleinere toestellen, zo vragen deze leden, aangezien daar geen belasting over hoeft te worden betaald?

3.2.1 Differentiatie naar zuinig
De leden van de ChristenUnie-fractie willen het kabinet complimenteren met de milieudifferentiatie die in de BPM een stuk slimmer wordt dan nu het geval is. Toch willen deze leden hun teleurstelling uitspreken over het feit het belangrijkste deel van het dictum van de motie Huizinga-Heringa c.s., namelijk het eerste verzoek, niet uitgevoerd wordt. Er wordt in het Belastingplan voortgebouwd op het huidige systeem van relatieve energielabels, terwijl het eerlijker en logischer is om dat systeem meer dan nu te baseren op absolute zuinigheid. De leden constateren dat het nu te kort dag is om het energielabelsysteem om te bouwen naar het in de motie gevraagde systeem. Wel vragen zij of het kabinet bereid is, als tussenoplossing, het verschil in bonussen en malussen voor auto’s in de kleinere klassen kleiner te maken en in de grotere klassen groter, zodat de relatie tussen de bonus/malus en de aankoopprijs van de auto in verhouding komt te staan. Voorts willen deze leden de toezegging dat het komend jaar in de geest van het eerste deel van de het dictum van de motie Huizinga-Heringa c.s. wordt gehandeld en dat er in overleg wordt gegaan met de autobranche om te komen tot een beter systeem dan het huidige. Graag ontvangen deze leden een reactie.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat hybride auto’s, in vergelijking met kleine, schone, dieselauto’s financieel bevoordeeld worden, terwijl het verschil in milieuprestatie nauwelijks aanwezig is. Waarom kiest het kabinet er voor bonussen te geven op techniek in plaats van op milieuprestatie? Is het kabinet bereid de bonussen meer in lijn met de milieuprestatie van auto’s te brengen, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie?

3.2.2 Differentiatie naar schoon
Kan het kabinet bevestigen dat er een gebrek is aan roetfilters, waardoor de het neveneffect ontstaat dat minder zuinige modellen met grotere dieselmotoren (die vanwege de quick-win door fabrikanten als eerste met een roetfilter worden uitgerust) goedkoper worden dan dezelfde modellen met kleinere, zuinigere dieselmotoren, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie.

5. Invoering verpakkingsbelasting
De leden van de ChristenUnie-fractie willen het kabinet complimenteren met de wijze waarop de verpakkingsbelasting wordt vormgegeven. Deze leden zijn blij dat de verpakkingsbelasting wordt ingevoerd, conform de manier waarop deze leden het altijd hebben voorgestaan, namelijk op basis van milieudruk. Zij zijn van mening dat door deze maatregel een verschuiving kan gaan plaatsvinden van meer naar minder milieubelastende verpakkingen en het gebruik van verpakkingsmateriaal kan worden teruggedrongen. Wel hebben de leden van de ChristenUnie fractie een vraag over de heffing van de verpakkingsbelasting bij bedrijven die horen tot een concern of een franchiseformule. Deze bedrijven kunnen geen gebruik maken van de vrijgestelde drempel van 15.000 kg aan verpakkingsmateriaal. Wat is het budgettaire effect wanneer dergelijke bedrijven alleen boven het meerdere van 15.000 kg aan verpakkingsmateriaal opgave doen aan de moedermaatschappij of de franchisehouder, waarbij uiteraard wel het forfaitair bedrag in rekening wordt gebracht wanneer minder dan 15.000 kg wordt geproduceerd, zo vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie.

8. Versobering uitbetaling algemene heffingskorting
Zoals al uitgesproken tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen hebben de leden van de ChristenUnie-fractie er grote moeite mee dat de algemene heffingskorting sneller, dan in het Coalitieakkoord afgesproken, wordt afgebouwd en dat de leeftijdsgrens bij de vrijstelling voor gezinnen met jonge kinderen omlaag gaat. Deze leden vragen het kabinet wat het effect van deze extra versobering is op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën? Voorts merken zij op dat wat hen betreft deze maatregel geen doorgang vindt, zolang andere plannen die moeten bijdragen aan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, waaronder de AOW-plannen, niet bekend zijn.

10. Verhoging drank- en tabaksaccijnzen
De leden van de ChristenUnie zijn blij met de voorgestelde maatregelen rondom de verhoging van de drank- en tabaksaccijnzen. Wel vragen zij het kabinet waarom er voor gekozen is het verschil in accijns tussen sigaretten en shag niet op te heffen.

Overig
De leden van de ChristenUnie fractie vragen het kabinet wanneer de financiële compensatie voor pleegzorgouders en ouders met gehandicapte kinderen wordt ingevoerd, overeenkomstig de afspraak in het Coalitieakkoord.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari