Inbreng bij vereenvoudiging premieheffing werknemersverzekeringen

donderdag 01 november 2007 10:51

De fractie van de ChristenUnie heeft kennis genomen van de voorgestelde vereenvoudiging premieheffing werknemersverzekeringen. Zij zijn voorstander van administratieve lastenverlichting maar menen dat hierbij wel goed in kaart moet worden gebracht welke consequenties de wijzigingen hebben voor burgers en bedrijven.

Voorstellen op korte termijn
De leden van de ChristenUnie-fractie verzoeken het kabinet een schematisch overzicht te geven van de consequenties van de voorgestelde wijzigingen op korte termijn voor werknemers, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar werknemers met een minimuminkomen, modaal inkomen, twee keer modaal inkomen en daarboven.

Minder verschillen, één tariefstructuur voor de premieheffing werknemersverzekeringen
Hoe verhoudt de afschaffing van de franchise in het werkgeversdeel Awf-premie en de daaruit voortvloeiende loonkostenstijging voor laagbetaalde arbeid, zich tot het kabinetsbeleid om arbeid goedkoper te maken, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Voorts vragen zij of het effect van een in te voeren EITC teniet wordt gedaan door het afschaffen van de franchise?

Wissel je met de voorgestelde premiekorting, als compensatie voor de afschaffing van de franchise, niet de ene regeling in voor de andere, zo vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie? Wat is dan nog het effect op de administratieve lastenverlichting als er slechts sprake is van het ‘inwisselen’ van regelingen, zo vragen zij zich af.

Het kabinet geeft aan dat premiedifferentiatie mogelijk blijft, wanneer gekozen wordt voor één totaalpercentage voor premieafdracht. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen het kabinet of er ook situaties mogelijk zijn waarbij er meerdere werkgevers zijn, maar waarbij één premieafdracht plaatsvindt? Zo ja, hoe dient de premiedifferentiatie dan te worden vormgegeven, zo vragen deze leden.

Vereenvoudiging tarieven eindheffing

Het kabinet overweegt voor de eindheffing bij werknemers met lage lonen een ander, lager tarief in te voeren. Kan het kabinet al uitsluitsel geven of dit lager eindheffingstarief er gaat komen, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie? Voorst vragen zij het kabinet wat verstaan wordt onder ‘lage lonen’. Ook willen zij weten of er, naast een lager tarief, overige mogelijkheden zijn om te voorkomen dat werknemers met een laag inkomen gedupeerd worden door het invoeren van een vast eindheffingstarief. Tot slot willen de ChristenUnie-leden weten hoe administratieve lastenverlichting optreedt als werkgevers alsnog moeten vaststellen of werknemers een laag inkomen hebben of niet, mocht gekozen worden voor een lager eindheffingstarief?

Premiekortingen en vrijstellingen
Het kabinet stelt voor de premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemers en de premievrijstelling voor het in dienst nemen/houden van oudere werknemers te uniformeren en er één korting van te maken. De leden van de ChristenUnie fractie vragen het kabinet of deze premievrijstelling en premiekorting te uniformeren zijn, zodanig dat één van de regelingen er niet op vooruit of achteruit gaat? Hiernaast vragen zij wat de hoogte wordt van de beoogde korting op de totale werkgeverspremies en wat het budgettaire beslag van het voorstel is.

Teruggave boven maximum
De werkgevers worden generiek gecompenseerd voor de afschaffing van de teruggave, zo constateren de leden van de ChristenUnie fractie. Zij vragen het kabinet of dit ook betekent dat werkgevers, die nu niets aan hun werknemers hoeven terug te betalen, bevoordeeld worden met deze maatregel, aangezien de werkgeverslasten generiek verlaagd worden?

Voorts vragen de leden van de ChristenUnie fractie of het reëel is om de verantwoordelijkheid voor de terugbetaling volledig bij de Belastingdienst neer te leggen, aangezien de problemen daar nu al groot genoeg zijn? En wat verstaat het kabinet onder ‘niet te lang op teruggaaf of verrekening hoeven wachten’, zo vragen deze leden? Aan welke periode wordt dan gedacht?

Overige vereenvoudigingsmogelijkheden
Het kabinet noemt nog andere mogelijkheden om op middel-lange termijn de verschillen tussen loon- en premieheffing weg te nemen. Voor veel van deze punten loopt een onderzoek of wordt het nog gestart. Worden deze punten afzonderlijk beoordeeld of wordt straks eventueel één voorstel ingediend voor verdere vereenvoudiging, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie. Voorst vragen deze leden of de gevolgen voor de werknemer ook in die onderzoeken worden meegenomen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari