Inbreng bij initiatief voorstel over vaderverlof

woensdag 21 november 2007 14:53

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het onderliggend wetsvoorstel. Zij waarderen de inspanning van de indieners om een betere combinatie van arbeid,- en zorgtaken te realiseren, ook voor vaders. Wel hebben deze leden nog enkele vragen bij het wetsvoorstel.

Inleiding
Het wetsvoorstel regelt een wettelijk vastgelegd verlof voor vaders na de geboorte van het kind. De leden van de ChristenUnie fractie vragen de indieners of de huidige mogelijkheden voor het opnemen van verlof rondom de geboorte als een belemmering worden ervaren door ouders. Ook constateren deze leden dat al veel vaders vakantiedagen opnemen na de geboorte. Waarom zou dit volgens de indieners niet toereikend zijn, zo vragen zij?

Er bestaan verschillende visies op de vraag waar de verantwoordelijkheid moet liggen voor de vaststelling van verlofarrangementen. Zo worden hierover op CAO-niveau ook (nadere) afspraken gemaakt. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de indieners waar volgens hen ten principale de verantwoordelijkheid ligt voor de vaststelling en vormgeving van verlofregelingen. En bestaan er momenteel CAO’s waarin afspraken zijn gemaakt over de opname van vaderverlof, zo vragen deze leden.

De indieners kiezen er voor de vader twee weken verlof te bieden rondom de geboorte van het kind. Waar is de keuze voor twee weken op gebaseerd, zo vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie.

Het wetsvoorstel regelt ook vaderverlof voor vaders die niet op hetzelfde adres wonen als de moeder. De leden van de ChristenUnie fractie vragen de indieners of er niet een directe relatie dient te bestaan tussen de zorg voor het kind en de opname van het verlof? Zo ja, hoe kan volgens de indieners vastgesteld worden of hier sprake van is, wanneer de ouders niet samenleven?

Financiën en economie
In het wetsvoorstel wordt tijdens het vaderverlof het loon doorbetaald. De leden van de ChirstenUnie-fractie vragen de indieners waarom hiervoor is gekozen. Zien de indieners andere mogelijkheden om het vaderverlof te financieren, zo vragen deze leden. En kunnen de indieners aangeven wat het budgettair beslag is voor werkgevers en/of het Rijk wanneer het verlof a) geheel vanuit de Ziektewet wordt betaald, b) voor de helft uit de Ziektewet wordt betaald, c) 70% van het premieloon bedraagt, betaald door de werkgever?

De indieners verwachten dat het vaderverlof tot gevolg heeft dat er minder een beroep gedaan wordt op calamiteitenverlof. Kunnen de indieners aangeven hoeveel vaders nu tot vier weken na de geboorte van het kind gebruik maken van calamiteitenverlof, zo vragen de leden van de ChirstenUnie-fractie. Voorts vragen deze leden of tijdens het vaderverlof ook nog calamiteitenverlof kan worden opgenomen, waardoor het recht op vaderverlof wordt opgeschort?

Zien de indieners het gevaar van risico-selectie door werkgevers bij de aanname van personeel, wanneer blijkt dat een potentiële werknemer een aanstaande vader is, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat er sprake is van ambtshalve herbeoordeling op grond van het oude schattingsbesluit. In het oude schattingsbesluit werd rekening gehouden met algemeen gebruikelijke bekwaamheden (verstaan/spreken van Nederlands en eenvoudig computergebruik) waar in het nieuwe schattingsbesluit niet meer naar gekeken wordt (dit wordt verondersteld aanwezig te zijn). Om te kunnen beoordelen of iemand over algemeen gebruikelijke bekwaamheden beschikt, moet je de persoon in kwestie zien. Hoe meent de minister dat vastgesteld kan worden of iemand over algemeen gebruikelijke bekwaamheden, wanneer deze persoon niet gezien wordt, zo vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie?

Voorts vragen de leden van de ChristenUnie fractie of mensen die onlangs een medische herkeuring hebben gehad alsnog kunnen vragen om een nieuwe medische keuring? Hoeveel mensen zullen naar verwachting gebruik maken van een nieuwe medische keuring, zo vragen deze leden? En wat gebeurt er wanneer op grond van de medische keuring het ao-percentage omlaag gaat? Per wanneer wordt een evt. lagere uitkering dan van kracht? Graag een reactie.

Indien mensen nog niet herkeurd zijn in het kader van de herbeoordelingsoperatie, welke medische gegevens worden dan gebruikt, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie. Ontstaat er volgens de minister een verschil tussen mensen die al wel herkeurd zijn en waarvan dus recente medische en arbeidskundige gegevens bekend zijn en mensen die nog niet herkeurd zijn, vragen deze leden?

Waarom is er voor gekozen om de uitkering van mensen, die ook gebruik maken van de kopjesregeling en de toeslagenwet, niet op te hogen met 5%, maar dit af te trekken van het kopje of de toeslag, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie?
Wat is het budgettaire beslag wanneer deze mensen er feitelijk wel 5% bij krijgen, zo vragen deze leden?

In het voorstel wordt niets gesteld over de periodieke herkeuring, die ook mensen uit de leeftijdsgroep 45 – 50 jaar zouden krijgen. Blijft de periodieke herkeuring wel in stand, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie? En zo ja, over welke termijn spreken we dan?

Eigen-risicodragers worden gecompenseerd door het UWV. Het UWV zal hen jaarlijks ambtshalve een bedrag ineens verstrekken. Is dit bedrag gelijk aan de werkelijke kosten? Indien niet, hoe wordt het verschil verrekend. En hoeveel administratieve lasten brengt dit mee voor eigenrisicodragers, zo vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie? Gaat het hier ook om een eenmalige compensatie, aangezien verzekeraars vanaf nu rekening kunnen houden met de hogere uitkeringen en daarom de premies kunnen aanpassen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari