Bijdrage debat over de eigen bijdrage aan de AWBZ

vrijdag 30 november 2007 11:23

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):
Voorzitter. Rationeel valt te beredeneren dat iedereen op de hoogte zou moeten zijn van de beëindiging van deze overgangsmaatregel, maar de ChristenUnie is toch wat verrast en bezorgd over de effecten ervan. Na alles wat inmiddels al is gezegd, wil ik nog een paar vragen toevoegen aan dit debat. De grondvraag is wat er de afgelopen jaren is gebeurd om te anticiperen op het aflopen van deze regeling. Dan denk ik heel concreet aan wat er is gedaan bij de opstelling van de begroting. Is er toen voldoende geanticipeerd? De vraag is vooral of mensen voldoende zijn voorbereid op het aflopen van deze overgangsmaatregel.

De staatssecretaris is even teruggegaan in de tijd en refereerde aan wat in 2003 en in 2005 is gebeurd. Ik ben heel benieuwd wat er toen is gezegd. Welke conclusies zijn er toen getrokken? Zij zeiden toen ook al dat de uitstroom wat tegenviel. In 2005 was dat de reden om de overgangsmaatregel te verlengen.

Een andere vraag is of de effecten van beëindiging van de overgangsmaatregel eigen bijdrage AWBZ zijn meeberekend bij het koopkrachtplaatje over 2008. Zo nee, is het kabinet dan bereid om de koopkracht voor deze groep over 2008 opnieuw te berekenen en de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de uitkomst? Ik ben benieuwd welke maatregelen het kabinet in dat geval voornemens is te nemen om de koopkracht van deze groep te herstellen.

Ik wil even stilstaan bij de effecten op de buitengewone-uitgavenregeling. Als mensen vanaf volgend jaar in sommige gevallen een eigen bijdrage AWBZ moeten betalen die drie keer zo hoog is, wat betekent dat dan voor de druk op de buitengewone-uitgavenregeling? De drempel daarvan wordt verlaagd tot 1,65% van het verzamelinkomen, terwijl men standaard 25% van de eigen bijdrage AWBZ mag aftrekken als buitengewone uitgaven. De staatssecretaris zei al dat dit in 2005 een reden was voor een nieuwe overgangsmaatregel. Die correctie had toen ook al te maken met de buitengewone uitgaven.

Het doel van het afschaffen van de buitengewone-uitgavenregeling is om een nieuwe regeling tot stand te brengen die beter wordt toegespitst op chronisch zieken en gehandicapten. De fractie van de ChristenUnie vindt het niet acceptabel wanneer de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten door beëindiging van de overgangsmaatregel afneemt. Graag een reactie op deze punten.

Bron: ongecorrigeerd stenogram

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari