Inbreng bij zorgverlening aan bepaalde groepen (minderjarige) vreemdelingen

donderdag 29 november 2007 16:49

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van onderhavig wetsvoorstel. Het wetsvoorstel voorziet in de totstandkoming van één regeling voor de financiering van alle medisch noodzakelijke zorg die zorgaanbieders verlenen aan bepaalde groepen vreemdelingen. Het staat voor deze leden buiten kijf dat ook vreemdelingen die zonder rechtmatige verblijfstitel op Nederlands grondgebied verblijven onder alle omstandigheden recht hebben op medisch noodzakelijke zorg. Deze leden kunnen zich vinden in de strekking van het wetsvoorstel, alsmede de gehanteerde uitgangspunten, maar hebben nog wel een aantal vragen over de concrete uitwerking ervan. Voorkomen moet worden dat in de uitwerking van de regeling toch weer drempels worden opgeworpen waardoor de verstrekking van medisch noodzakelijke zorg aan vreemdelingen die geen rechtmatige verblijfstitel hebben onder druk komt te staan.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe de regering het risico beoordeelt dat de gekozen constructie waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen direct toegankelijke zorg en niet-direct toegankelijke zorg en het daarbij behorende verschil in inkomenscompensatie ongewenste effecten, zoals uitstel- en afschuifgedrag, met zich mee zal brengen, waardoor alsnog een drempel wordt opgeworpen voor de verstrekking van medisch noodzakelijke zorg aan vreemdelingen zonder rechtmatige verblijfstitel?

De leden van de fractie van de ChristenUnie begrijpen de gedachtegang achter het voorstel om de inkomenscompensatie voor zorgverleners in de eerste lijn vast te stellen op een percentage van 80%. Deze leden vragen de regering om nader te onderbouwen hoe deze constructie zich verhoudt tot de doelstelling van het wetsvoorstel dat zorgaanbieders die medisch noodzakelijke zorg verlenen aan onverzekerbare vreemdelingen hiervan geen aanmerkelijke inkomenschade mogen ondervinden. Deelt de regering de mening van de leden van de ChristenUnie dat deze constructie vooral nadelige gevolgen heeft voor zorgaanbieders die relatief veel onverzekerbare vreemdelingen behandelen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom de bekostiging van tandartszorg niet in de regeling is opgenomen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari