Overleg over de Milieuraad

donderdag 18 oktober 2007 15:22

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) deelt de
ambities van het kabinet ten aanzien van de klimaatconferentie op Bali. De
voortrekkersrol van de EU is cruciaal. In 2009 moeten de onderhande-
lingen worden afgerond. Het streven van de minister naar concrete langetermijndoelen
ten aanzien van de CO2-uitstoot van personenauto’s
verdient steun. Het is goed dat hierover wordt nagedacht, maar wat is de
status van de «oproep» in de raadsconclusies op dit punt? Het is jammer
dat in de raad nog geen akkoord is bereikt over concrete doelen. Wil de
minister in de voorbereiding op Bali een nieuwe poging doen? Langetermijndoelen
zouden een duidelijk Europees signaal zijn.

De fractie van de ChristenUnie deelt het kabinetsstandpunt dat er geen
nieuwe EU-richtlijnen nodig zijn voor het omgaan met waterschaarste. Er
kan nog veel gedaan worden tegen de verkwisting van water. Op de informele
milieuraad is gesproken over het consistent maken van het EU-beleid
ten aanzien van waterbesparing. Interessant is de suggestie van de
milieuorganisaties om te komen tot een normering voor huishoudelijk
watergebruik, parallel aan de bestaande normering voor energie. Te
denken valt aan een waterlabel, vergelijkbaar met het bestaande energielabel.

De implementatie van de afspraken uit de Europese strategie voor duurzame
ontwikkeling zou op onderdelen traag verlopen, zo is mevrouw
Wiegman ter ore gekomen. Kan de minister bij de voortgangsrapportage
aandringen op extra inspanningen? Hoe staat het met de milieuschadelijke
subsidies en hoe met de EU-brede afstemming inzake de vergroening
van belastingen? Het kabinet is ambitieus wat duurzame overheidsinkopen
in 2010 betreft. Hopelijk komt er een EU-brede afspraak op dit punt.

Voor brandstof moeten dezelfde duurzaamheidscriteria gelden als voor
energie uit biomassa. Zet de minister zich in voor het opnemen van
criteria in de brandstofkwaliteitsrichtlijn? Mevrouw Wiegman steunt het
voorstel van versnelde introductie van zwavelvrije diesel voor de binnenvaart
in 2010.

Er blijkt verschil van mening te zijn ontstaan tussen het EP en de ministerraad
ten aanzien van de mariene strategie. Volgens het parlement zijn
ambitieuze maatregelen nodig, gezien de slechte situatie van de Europese
zeeën. Waarom heeft de minister de door het EP gewenste bindende
doelstellingen niet ondersteund? Milieuorganisaties menen dat Nederland
op grond van het VN-Zeerechtverdrag wel degelijk verdergaande bevoegdheden
heeft. Ook invloeden van buitenaf zouden geen beperking hoeven
te zijn, gezien de regelingen voor overmachtssituaties.

In Brussel wordt gepraat over de kaderrichtlijn bodem. Aandacht voor de
bescherming van de bodem en kennisoverdracht op dat terrein is positief,
maar of een richtlijn hiervoor het geschikte instrument is, is zeer de vraag.
Is hier sprake van een grensoverschrijdend probleem? VNO NCW stelt
voor, met een thematische strategie voor bodembescherming te komen.
Zo kunnen ook overlap met de Kaderrichtlijn water en nieuwe administratieve
verplichtingen worden voorkomen. Wat denkt de minister hiervan?

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) lijkt het
goed om schriftelijk toegelicht te krijgen waar het kabinet precies staat ten
aanzien van de kaderrichtlijn mariene strategie.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari