Overleg over de Europese Raad

17-10-2007 13:04 17-10-2007 13:04

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) mist op de agenda voor de afronding van de IGC het thema van de toekomst van de Europese Unie. Zij zou dit onderwerp graag in de Europese Raad besproken zien.

Verder is mevrouw Wiegman een warm voorstander van een gelijk speelveld, ook buiten de EU, en van eerlijke concurrentie op de wereldmarkt, maar zij vindt dat er van ontwikkelingslanden niet verlangd kan worden dat zij de Europese standaarden overnemen zolang het rijke Westen niet bereid is om een eerlijke prijs voor hun producten te betalen. Europa zal moeten investeren om dit te bevorderen. Ook bij het streven naar open markten wil haar fractie voorzichtig zijn; ontwikkelingslanden zijn vanwege hun kwetsbaarheid veelal helemaal niet gebaat bij geheel open markten.

Globalisering is voor veel burgers een ongrijpbaar begrip dat angst kan veroorzaken. Daarom dient het bestuur vertrouwen te wekken, ook op Europees niveau; besluiten moeten dicht bij de burgers genomen worden.

Mevrouw Wiegman ziet voor de EU bij de komende klimaatconferentie werkelijk duurzame biobrandstoffen en een goed functionerend emissiehandelssysteem als de kernpunten.

De totstandkoming van het Hervormingsverdrag bevindt zich naar de mening van mevrouw Wiegman nog in de onderhandelingsfase, zodat zij nog steeds uitgaat van de inzet van de regering als toetsingskader. Zij noemt daarbij een aantal opvallende zaken. Versterking van de rol van de nationale parlementen, die de Kamer van belang vindt, komt in de verdragsteksten goed tot uitdrukking, maar de Europese Raad krijgt ook een sterke positie.

Verder wil zij weten wat de regering vindt van de uitwerking van het Handvest van de Grondrechten in het verdrag. Waarom grijpt de EU op het gebied van de volksgezondheid expliciet in bij de regelgeving over tabak en alcohol, maar bemoeit zij zich niet met drugs? En wie zal straks de Unie bij internationale aangelegenheden vertegenwoordigen?

Verder vraagt mevrouw Wiegman nog aandacht voor de duidelijkheid van de verdragsteksten, die te wensen overlaat door het ontbreken van een integrale tekst. Kan er een soort overzichtstabel worden geleverd om de teksten van voor de onderhandelingen te kunnen vergelijken met die van erna?

Er wordt in de verdragsteksten niet meer gesproken van burgers van de lidstaten, maar van burgers van de EU. Mevrouw Wiegman denkt dat de mensen met dit taalgebruik van de EU vervreemd worden, omdat zij zich er met de haren bijgesleept voelen.

De Europese Raad krijgt een vaste voorzitter, maar het voorzitterschap van de afzonderlijke vakraden blijft elke zes maanden wisselen. Is dit werkbaar, zorgt dit niet voor veel verwarring?

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) is het wel eens met de woorden van de minister-president over globalisering, maar zij zou meer aandacht besteed willen zien aan de effecten van globalisering die de burger in zijn directe omgeving ervaart. Zij is blij met de aandacht voor ontwikkelingssamenwerking, waarbij zij nog het accent zou willen leggen op het tegengaan van kinderarbeid en op duurzaam inkopen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari