Overleg over schippersinternaten

18-10-2007 13:11 18-10-2007 13:11

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) wijst
erop dat de schippersinternaten in zwaar weer zitten door een gestage
terugloop van het aantal kinderen en een toename van het aantal zorgleerlingen.
Dat laatste is overigens ook in het reguliere onderwijs het
geval. De constante terugloop in de kindaantallen zorgt voor een
constante terugloop van de subsidie en daarmee ook van werkgelegenheid.
Door de teldatum te verschuiven, wordt op korte termijn wat meer
rust gebracht, want hierdoor komt jaarlijks extra budget beschikbaar.
Internaten kunnen zelf de besteding ervan kiezen.

De 1,3 mln. incidenteel, dus extra in 2008 komt bovenop de 500 000 die
Ross-van Dorp twee jaar geleden al structureel ter beschikking heeft
gesteld. Hiermee lijkt een deel van de bezwaren te zijn ondervangen die
ten grondslag lagen aan de motie-Van der Vlies. Dit gaat echter om incidenteel
geld, terwijl CENCIS zegt wel structureel 1,2 mln. nodig te hebben,
hetgeen betekent dat er nog een structureel gat is van 7 ton! De minister
is van mening dat een structureel additioneel bedrag van 7 ton niet nodig
is om de kwaliteit te handhaven, maar mevrouw Wiegman ziet dat graag
nader toegelicht. De visie van het ministerie en die van de internaten op
wat per kind nodig is, staan blijkbaar lijnrecht tegenover elkaar. De
minister moet haars inziens zorgen voor een adequate financiering op
basis van heldere criteria. Zij verwacht dan ook dat de minister kan
aangeven waarom het zijns inziens niet nodig is om structureel 7 ton toe
te voegen. Is de minister overigens bereid om bij het formuleren van zijn
toekomstvisie in te gaan op de opbouw van het kindbedrag?

Mevrouw Wiegman pleit niet op voorhand voor verhoging van het kindbedrag.
Wellicht zijn er andere mogelijkheden om geld vrij te krijgen in
deze sector, bijvoorbeeld in de sfeer van de huisvesting. Wellicht kunnen
de over het algemeen vrij grote huizen in de zomerperiode worden
gebruikt voor kinderkampen, voor buitenschoolse opvang of voor sportgelegenheid.
Zou de minister ook deze mogelijkheden in het kader van
zijn toekomstvisie willen bezien?

Voor het komende jaar is er in ieder geval rust geschapen. Dat is van
belang omdat de kwaliteit weliswaar van voldoende niveau was maar wel
onder druk stond. Het lijkt verstandig om deze rustperiode te gebruiken
voor het opstellen van een toekomstvisie en het plegen van overleg. Dat
moet wat mevrouw Wiegman betreft uiteindelijk leiden tot duidelijkheid
over de opbouw van het toekomstige kindbedrag.

Nadere gedachtewisseling
Ook mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)
spreekt haar waardering uit voor de inzet en de motivatie van de minister
bij dit dossier. Zij hoopt dat de op te stellen toekomstvisie niet zozeer zal
worden gedomineerd door allerlei financiële beslommeringen, maar dat
daarin de behoeften van de kinderen kind centraal zullen staan en dat
daarbij de benodigde financiële middelen worden gezocht.

Zij hecht grote waarde aan heldere criteria en hoopt dat de toekomstvisie
ook echt berekend is op de toekomst en wellicht dus ook rekening houdt
met nog verder teruglopende kinderaantallen en de daarbij behorende
kindbedragen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari