Overleg over het emancipatiebeleid

12-11-2007 13:38 12-11-2007 13:38

De heer Anker (ChristenUnie): Ik heb die discussie niet meegemaakt, maar ik ben blij met de hartelijke ontvangst. Ik dank de minister voor zijn antwoord in eerste termijn. Wij hadden een vraag gesteld over informele kinderopvang. De minister verwees naar zijn staatssecretaris.

Toch dienen wij hierover een motie in. In de emancipatienota stelt de minister dat de ouders zelf moeten kunnen kiezen hoe zij de zorg voor hun kinderen vorm willen gegeven. Vervolgens wordt ingegaan op het verbeteren van de formele kinderopvang, iets wat absoluut waarde heeft. Het is hartstikke goed om het zo te doen. In het coalitieakkoord wordt echter om de participatie te bevorderen ook gesteld dat tweeverdieners die gebruikmaken van informele kinderopvang een betere toegang moeten krijgen tot financiële ondersteuning. Dat komt in de emancipatienota niet terug. Wij vinden wel dat het er in hoort. Daarom dienen wij de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet inzet op een verhoging van de arbeidsparticipatie tot 80% in 2016;

overwegende dat het kabinet stelt dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de zorg voor kinderen;

overwegende dat daarbij sterk wordt ingezet op het verbeteren van de toegankelijkheid van formele
kinderopvang;

constaterende dat veel gezinnen gebruikmaken van een vorm van informele kinderopvang;

constaterende dat de regering het voornemen heeft, tweeverdieners die gebruikmaken van informele kinderopvang een betere toegang tot financiële ondersteuning te verschaffen;

verzoekt de regering, de Kamer voor de Voorjaarsnota te informeren over de concrete uitwerking van dit voornemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Anker en Jonker. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 89 (30420).

Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Ik sta niet bij voorbaat afwijzend tegenover de motie, maar zou de heer Anker bij het onderzoek willen betrekken dat de ouders een reële keus moeten hebben tussen formele en informele kinderopvang? Die is er op dit moment vaak niet, omdat de formele opvang nog volstrekt onvoldoende is. Noodgedwongen maken ouders dan de keuze voor de informele kinderopvang. De formele kinderopvang is nog niet op orde. Er zijn lange wachttijden enzovoorts. De ouders hebben daardoor geen reële keuze.

De heer Anker (ChristenUnie): Wij vragen niet om een onderzoek van dit soort dingen, maar om in het kader van de emancipatienota werk te maken van het voornemen uit het coalitieakkoord om ook aandacht te besteden aan informele kinderopvang. Wij vragen niet om een uitgebreid onderzoek. Als er een verband is tussen het achterlopen van formele opvang bij informele opvang, waardoor de informele opvang populairder is, kan ik mij heel goed voorstellen dat daar iets voor wordt gedaan. Ik zit er niet zo diep in, maar de informele kinderopvang heeft volgens ons op zichzelf ook kwaliteit. Wij willen dat die in de nota net zo veel aandacht krijgt als de formele kinderopvang.

De voorzitter: Ik neem aan dat de heer Anker zich ervan bewust is dat in het coalitieakkoord ook de maatregel daarvoor is opgenomen en dat wij net de behandeling van de kinderkorting hebben afgerond, dus volgens mij bent u al op uw wenken bediend.

De heer Anker (ChristenUnie): Ik ben er niet van op de hoogte. Ik kom echt net uit de discussies over het Europees asielbeleid in Italië, dus mijn kennis is even beperkt.

Dit soort zaken moet gewoon opgenomen zijn in een beleidsstuk zoals dit. Daar gaat deze motie ook over. Wij willen dat er niet alleen wordt gefocust op formele opvang. De informele opvang is heel belangrijk en voor veel mensen ook een prima oplossing. Daarom willen wij dat die ook een plekje krijgt in deze notitie.

De voorzitter: Ik heb goed begrepen dat u in uw motie ook vraagt om verdergaande maatregelen. Alleen zeg ik dat u die al heeft gekregen, want de behandeling van de kinderkorting is in de Eerste Kamer net afgerond. Die was in het coalitieakkoord juist omschreven als invulling van deze maatregel. Ik snap dat het voor u wat ingewikkeld is, maar neemt u dat vooral mee.

De heer Anker (ChristenUnie): Ik zal de opmerking meenemen en kortsluiten met mevrouw Ortega-Martijn. Dan zullen wij zien wat wij er verder mee doen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari