Overleg deltaplan inburgering

donderdag 18 oktober 2007 12:05

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) is tevreden met de door de
minister voorgestelde wijzigingen in de Wet inburgering en het daaraan
gerelateerde Deltaplan inburgering. Moet niet, in plaats van een verplichting,
veel meer worden gesproken van een kans? Opvallend is dat nieuwkomers
betere taalresultaten halen dan oudkomers. Is daar onderzoek
naar gedaan en wordt dit punt meegenomen in het leerlastonderzoek? Zij
vindt het voorbarig om nu al de verwachting uit te spreken dat het aantal
onderwijsuren omlaag kan.

Mevrouw Ortega-Martijn vertrouwt erop dat het met de wetswijziging
voor gemeenten makkelijker wordt de wet uit te voeren. Op welke manier
gaat de minister een goede uitvoering toetsen? Waarop zijn de met de
gemeenten te maken prestatieafspraken gebaseerd? Zij geeft de minister
in overweging, de instelling van een cliëntenraad verplicht te stellen om
de kwaliteit te toetsen. Het probleem van de leegloop bij de aanbiedende
instellingen moet op lokaal niveau worden opgelost. Binnen de prestatiecontracten
moet ruimte worden gecreëerd, zodat alsnog kan worden
voldaan aan minimale instroomgaranties. Ziet de minister kansen om tot
1 januari 2009, als het Participatiefonds start, ontschotting toe te staan? In
hoeverre verhoudt de gedachte van participatie en leerlast zich tot maatwerk?

Bij decentralisatie zullen op rijksniveau de kwaliteit en de einddoelen
in ogenschouw moeten worden genomen. Zij pleit daarom voor
profielen met heel duidelijke eindtermen. In de duale trajecten moet
nadrukkelijk aandacht komen voor culturele gedragingen en opvattingen
die botsen met in Nederland heersende culturele opvattingen. Zij juicht
het idee van een persoonsvolgend budget toe, zij het dat dat geen administratieve
rompslomp met zich moet brengen. Er moet wel een duidelijke
leidraad komen voor de toekenning van zulke budgetten.

Mevrouw Ortega-Martijn vindt dat de kwaliteit van het inburgeringsproces
moet worden gewaarborgd. Zij dringt er daarom bij de minister op aan,
het Keurmerk inburgering met ingang van 1 januari 2009 verplicht te
stellen voor duale trajecten. Er moet een eenduidige benchmark komen.
Een competentieprofiel voor uitvoerders, noch een elektronische inburgeringsacademie
voor uitvoerders, acht zij noodzakelijk. Samen met de
Stichting blik op werk kan worden bekeken hoe het Keurmerk verder kan
worden aangescherpt. Om de kwaliteit van NT-2-docenten te bewaken,
moeten gecertificeerde docenten aanwezig zijn, maar voorkomen moet
worden dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. De autonomie van de
gemeenten moet zo min mogelijk worden aangetast. In de prestatieafspraken
met de gemeenten moet aandacht worden besteed aan een
juiste verhouding tussen de vijf ontwikkelgroepen, waarvan verslag moet
worden gedaan. Er moet worden gemonitord op het aantal inburgeraars
dat na een duaal traject gaat participeren, of een onderneming start. Hoe
gaat de minister ingrijpen bij gemeentes die de prestatieafspraken niet
halen? Het nog moeten behalen van het inburgeringsexamen mag niet
belemmerend zijn bij het verkrijgen van werk en het hebben van een baan
mag niet belemmerend zijn voor deelname aan een inburgeringstraject. In
hoeverre zijn de sociale partners hierbij betrokken? De bal wordt volgens
haar bij het falen van inburgering te veel gelegd bij de inburgeraars. Zij
stelt daarom voor, een soort inburgeringslogboek voor nieuwkomers te
introduceren.

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) wil dat afspraken worden
gemaakt over het aantal mensen dat een baan krijgt. Zij vindt dat de
inburgeraars naast plichten ook rechten hebben. Zij is het niet eens met
het antwoord van de minister over de Landelijke Cliëntenraad voor
bijstandsgerechtigden, die de belangen van inburgeraars behartigt. Het is
niet zo dat het hierbij gaat om mensen die moeilijk zijn te verenigen. Haar
voorstel voor een logboek is vooral ingegeven door het bevorderen van
de effectiviteit van het inburgeringsproces.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari