Overleg over de ambulancezorg

29-11-2007 15:28 29-11-2007 15:28

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) noemt
als bezwaar tegen het wetsvoorstel Ambulancezorg dat meerdere private
partijen toegang krijgen tot de meldkamer. Dat ondergraaft het uitgangspunt
van eenduidige publieke borging en aansturing. De geïntegreerde
meldkamer vormt het hart van de veiligheidsregio’s. De Eerste Kamer
heeft besloten om het wetsvoorstel Ambulancezorg tegelijk met het wetsvoorstel
Veiligheidsregio’s te behandelen. Dat uitstel mag er niet toe
leiden dat de knelpunten bij de aanrijtijden niet worden opgelost. Volgens
de norm die de sector zelf heeft vastgesteld, moet 95% van de spoedritten
binnen 15 minuten ter plaatse zijn. Mevrouw Wiegman is er bij de behandeling
van het wetsvoorstel Ambulancezorg en in schriftelijke vragen al
op ingegaan dat deze norm niet wordt gehaald. Er moeten zo snel mogelijk
maatregelen worden genomen om de prestaties te verbeteren.
Het RIVM is bezig met een herijking van het landelijk referentiekader om
te komen tot een verfijnder systeem, waarin rekening wordt gehouden
met het tijdstip van de dag en met regiospecifieke knelpunten, zoals
toerisme of chemische industrie. Op basis van dat onderzoek moet de
verdeling van het budget voor de ambulancezorg opnieuw worden
bekeken.

Volgens de minister kan het wetsvoorstel Ambulancezorg een belangrijke
bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering, onder andere door kortere
aanrijtijden. In dat wetsvoorstel worden regio’s verplicht om een RAV op
te richten en worden specifieke eisen gesteld aan informatieverstrekking
over prestatiegegevens. Sommige regio’s functioneren heel goed in de
huidige situatie en zijn al volop bezig met het opzetten van een RAV.
Is de samenhang tussen kwaliteitsverbetering en de nieuwe wet wel zo
sterk aanwezig als de minister veronderstelt? Ziet de minister mogelijkheden
om vooruitlopend op het onderzoek van het RIVM en de invoering
van de nieuwe wet overleg te voeren met de provincies en de veldpartijen
over de bestaande knelpunten? Volgens de provincies en de veldpartijen
gaat het meer om organisatie, voldoende financiële middelen en capaciteit
dan om nieuwe wetgeving. Er zijn al brieven binnengekomen van
verschillende gemeenten, zoals Waterland, over de besteding van de 1,5
mln. die de coalitiepartijen bij amendement bij de begrotingsbehandeling
van VWS beschikbaar hebben gesteld om de knelpunten op te lossen. Hoe
vult de minister dit in?

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) vraagt of
het mogelijk is om standaard op middelbare scholen reanimatiecursussen
aan te bieden, omdat deze een goede bijdrage kunnen vormen aan de
acute zorg.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari