Overleg over leraren

dinsdag 04 december 2007 16:49

De heer Slob (ChristenUnie) is blij dat het lerarenbeleid hoog op de politieke
agenda terecht is gekomen. Hij geeft het kabinet hiervoor een
compliment, evenals de commissie-Rinnooy Kan. Doordat het accent is
gelegd op salarisverhoging, is het vraagstuk van de werkdruk weggezakt
in de aandacht. De oplossing wordt te veel neergelegd bij scholen en de
docenten, maar misschien kan de politiek daar wat ondersteuning aan
geven. De autonomie van scholen moet worden benadrukt. Hij merkt op
dat niet concreet wordt ingegaan op één van de aanbevelingen van de
commissie-leraren om in overleg met de leraren te kijken naar de mogelijkheid
om schoolvakanties anders in te plannen om piekbelastingen te
voorkomen. Er moet aandacht worden besteed aan harmonisatie van
werk- en lesperiodes. Met betrekking tot conciërges heeft hij begrepen dat
het op termijn om volwaardige arbeidsplaatsen gaat. Hij onderstreept dat
bij het uitwerken van de salarismaatregelen de sociale partners nodig zijn.

Het is acceptabel dat daarbij prestaties worden meegewogen. Voordat dit
alles goed is geregeld, is er heel wat tijd verstreken. Dit zal heel veel
vragen van het management, waarbij hij ervan uitgaat dat daar mensen
zitten met hart voor de zaak. Het kabinet richt zich als het gaat om de
salarismaatregelen vooral op het voortgezet onderwijs en de bve. Is wel
goed doordacht wat de consequenties kunnen zijn voor andere onderwijssoorten
als wordt ingezet op het voortgezet onderwijs? Waar staat het
woord «tijdelijk» in tijdelijke arbeidsmarkttoelage voor? Hoewel hij de
ratio achter de BAPO-maatregel van het kabinet begrijpt, verwacht hij dat
er een goed alternatief op het gebied van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid
komt. Wordt de gang van zaken rond de oprichting van een register
niet te vrijblijvend aangepakt? Levert de oprichting van een stichting van
het onderwijs geen wirwar aan organisaties op? In reactie op de sterker
aangezette verantwoordingsplicht verwijst hij naar de voorgenomen
reductie van de administratieve lasten. Kan dat worden waargemaakt?

Nadere gedachtewisseling
De heer Slob (ChristenUnie) vindt de beantwoording in hoofdlijnen zeer
overtuigend, zij het dat er nog ontzettend veel moet worden uitgewerkt.
Hij benadrukt dat hij steun geeft aan het voorgelegde plan, dat dan ook op
die wijze verder moet worden besproken met de sector. Het antwoord van
de minister was wat bekaaid als het gaat om de werkdruk. Ten slotte
vraagt hij meer informatie over de bezuiniging op de kenniscentra.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari