Overleg over de meststoffenwet

06-12-2007 14:24 06-12-2007 14:24

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) wil niet
meegaan in de tegenstelling tussen milieu- en landbouwbelangen. Beide
belangen kunnen namelijk heel goed samengaan. Zij sluit zich aan bij de
doelstellingen van de nitraatrichtlijn. Er kan niet aan ontkomen worden
om de normen op de zand- en lössgronden aan te scherpen.
– Hoe denkt de minister bij de aanscherping van de normen rekening te
houden met de belangen van tuin- en akkerbouwers?
– Als blijkt dat normen niet overeenkomen met de werkelijkheid, moeten
ze worden aangepast op basis van actuele gegevens. Soms zijn mestputten
vol, terwijl ze op papier leeg hadden moeten zijn of andersom.
Dat werkt illegale praktijken in de hand.
– Met de verlaging van de 110%-norm zou moeten worden gewacht op
de resultaten van het onderzoek naar een differentiatie van de gebruiksnormen
naar opbrengst.
– Er moet volop worden ingezet op het gebruik van dierlijke mest in
plaats van kunstmest, het verbeteren van de kwaliteit van dierlijke
mest, het bevorderen van verwerking van mest en gebruik van digestaat.
– Het blijft merkwaardig dat mest wordt afgevoerd, terwijl tegelijkertijd
kunstmest wordt aangevoerd. Akkerbouwers moeten meer mogelijkheden
krijgen om dierlijke mest af te nemen.
– De minister moet initiatieven in de sfeer van mestverwerking ondersteunen.
Experimenten kunnen worden ondersteund door o.a. de dikke
fractie aan te merken als bodemverbeteraar.
– Waar mogelijk moet grondgebondenheid worden gestimuleerd.
Ondernemers die vaste afspraken hebben met boeren in de buurt
moeten worden beloond. Hoe oordeelt de minister over de voorstellen
van LTO op dit punt?
– Bij bepaling van de meetdiepten moeten ook de dieper liggende
effecten worden meegewogen.
– Wat vindt de minister van de suggestie om een hoger percentage
maïsland te koppelen aan derogatie?
– Is het mogelijk om de derogatie na eenmalige aanmelding stilzwijgend
te verlengen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari