Overleg over de uitvoering van de WMO

04-10-2007 11:34 04-10-2007 11:34

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) noemt
het een goede zaak dat de staatssecretaris de nadruk legt op het begrip
«wederkerigheid». Voor haar betekent dit dat de overheid verantwoordelijkheden
pas mag loslaten als de samenleving voldoende is toegerust om
die verantwoordelijkheden over te nemen. Op welke manier heeft de
staatssecretaris invulling gegeven aan dit begrip?

Vrijwilligers en professionals werken in de zorg graag samen. Zij lopen
echter vaak tegen het probleem aan dat samenwerkingsverbanden niet
voldoen aan de eisen die de wet stelt aan de organisatiestructuur, de
financiering en de manier waarop verantwoording moet worden afgelegd.
Op welke manier kan de staatssecretaris dit soort samenwerkingsverbanden
ondersteunen?

Bij het protocol voor de gebruikelijke zorg ligt de nadruk op de gezinsleden
in hetzelfde huis. Mevrouw Wiegman vraagt de staatssecretaris dit
protocol te verbreden tot een protocol rondom de voordeur in plaats van
achter de voordeur. Dat wil zeggen dat het protocol uitgebreid moet
worden tot bijvoorbeeld familie in dezelfde buurt en kerkgenootschappen.
Dat is nodig om de druk op de gezinsleden, onder wie vaak kinderen, niet
al te groot te laten worden.

Mensen met een zintuiglijke handicap behoren niet tot de primaire doelgroepen
van de MEE-organisaties. Gemeenten horen echter ook rekening
te houden met de belangen van doven en slechtzienden. Zal het ministerie
gemeenten helpen bij het ondersteunen van deze groepen?

De staatssecretaris heeft maatregelen aangekondigd om de problemen op
de lokale arbeidsmarkt weg te nemen. Zijn deze maatregelen afdoende?
Hoe wordt verder de 20 mln. die hiervoor beschikbaar is, besteed? Verder
vraagt zij een reactie op het CNV-voorstel om de aanvraagperiode voor
subsidies niet per 15 oktober te sluiten, subsidies voor 2008 beschikbaar
te stellen en een oplossing te zoeken analoog aan de transitiemaatregelen
voor TNT.

In de motie-Van Geel c.s. (31 200, nr. 16) wordt de regering gevraagd geld
vrij te maken voor het behoud van thuiszorgmedewerkers voor de zorg.
Wanneer komt de regering met haar reactie op deze motie? Op welke
manier is het ministerie van Sociale Zaken betrokken bij het vinden van
een oplossing voor de problemen rond de alfahulpen?

Kan de staatssecretaris aangeven wat de onduidelijkheid rond voor- en
nadeelgemeenten betekent voor het historische budget en de manier
waarop dit budget wordt besteed? Is het bijvoorbeeld mogelijk dat
meevallers in de gemeentekas vloeien en niet ten goede komen aan de
uitvoering van de Wmo? Zo ja, zijn er dan mogelijkheden om hieraan een
einde te maken?

Uit onderzoek zou blijken dat gemeenten aan hun compensatieplicht
voldoen. Mevrouw Wiegman vraagt de staatssecretaris of papier en
werkelijkheid hier overeenkomen.

Cliënten zijn vaak optimistisch over de mate waarin zij zelf de regie
kunnen voeren over hun thuiszorg. Over wat onder «zelf de regie voeren»
moet worden verstaan, is niet iedereen het eens. Wat verstaat de staatssecretaris
hieronder?

Uit onderzoek blijkt dat gemeenten volop mogelijkheden hebben om
sociaal overwogen aan te besteden. De gemeenten zijn er zelf primair
voor verantwoordelijk dat zij die mogelijkheden benutten. Vrijblijvendheid
is echter uit den boze en daarom vraagt mevrouw Wiegman ten slotte om
«naming and shaming» van gemeenten die de wet niet goed uitvoeren.
Over welke andere mogelijkheden beschikt de staatssecretaris om onwillige
gemeenten tot de orde te roepen?

De staatssecretaris stelt een ambitieus programma in het vooruitzicht
voor de vernieuwing van de Wmo. Kan zij dit programma voorzien van
een tijdpad?

Ten slotte vraagt zij de staatssecretaris in een vroeg stadium met
thuiszorgorganisaties in gesprek te gaan over de komende veranderingen
in de AWBZ-zorg.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari