Bijdrage debat over de Europese Top

dinsdag 18 maart 2008 11:10

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie): Mevrouw de voorzitter. Ik spreek mijn waardering uit voor de resultaten op het klimaatdossier die tot nu toe zijn bereikt. Het is goed dat de Europese Commissie klip en klaar heeft uitgesproken dat zij het internationaal leiderschap ten aanzien van dit dossier wil behouden. Het verheugt mij dat 30% reductie het streven blijft zodra er een adequaat internationaal klimaatakkoord tot stand is gekomen. Graag verneem ik of er nu al door de lidstaten rekening wordt gehouden met een opschaling, of dat het nadenken daarover pas op gang komt als er een internationaal klimaatakkoord ligt.

Nadrukkelijke koppeling van duurzaamheidscriteria aan de 10%-doelstelling van bijmengen van biobrandstoffen kan uiteraard ook op onze instemming rekenen. Hetzelfde geldt voor nadere behandeling en concretisering van het rapport van Solana over klimaat en veiligheid.

Dan het omvangrijkste onderwerp van de Voorjaarsraad, de Lissabon-strategie. Ik pleitte vorige week voor het meer inzetten op kwalitatieve doelstellingen in plaats van op alleen kwantitatieve doelstellingen. Ten dele is daaraan tegemoetgekomen door milieu en klimaat te koppelen aan de Lissabon-strategie. Ik zie echter dat de nadruk nog steeds en vooral op de versterking van de groei en werkgelegenheid blijft liggen. In navolging van de Verklaring van Tilburg "Een comfortabele waarheid", waarvan ik medeondertekenaar ben, wil ik pleiten voor een andere benadering van groei. Ik heb hier ook een exemplaar voor het kabinet en voor u, voorzitter.

De voorzitter:

Wij zullen ervoor zorgen dat de regering en de Kamer dit stuk ook krijgen.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Niet de groei op zichzelf moet centraal staan, maar zoals in de verklaring wordt gesteld, groei in termen van meer duurzaamheid, meer solidariteit, kwaliteit van leven en menselijk geluk in noord en zuid. Aan de onafgebroken sinterklaasavond komt een eind. Wij kunnen niet eindeloos blijven groeien op de manier, zoals wij dat nu doen. Er is een omslag nodig. Wij verkeren in de comfortabele positie dat koerswijziging nu nog mogelijk is. Dat lijkt mij de juiste insteek voor een bezinning op de toekomst van de Lissabon-strategie na 2010. Ik hoor de ideeën van dit kabinet daarover heel graag.

Wat aansluit op een meer kwalitatieve benadering van de Lissabon-strategie is de aandacht voor de sociale dimensie, maar de EU moet vooral coördineren en niet commanderen op dit terrein. Dat heb ik vorige week ook aangegeven. Sociaal beleid is nu juist een terrein waarop lidstaten vrij moeten zijn om te komen tot een eigen nationale invulling.

Dan een punt over de financiële markten. Het is goed dat er is gesproken over de stabiliteit op de financiële markten. Dat is in deze tijd geen onnodige discussie, zoals ook is gebleken uit het bericht dat de VS nu officieel te maken heeft met economische problemen. Wij hebben daarom waardering voor het voornemen om in april een grote evaluatie uit te voeren en de problematiek in de gaten te houden. Misschien kan het kabinet nu al iets meer concreet aangeven wat er precies gaat gebeuren en welke afspraken er zijn gemaakt.

Van een iets andere orde is de discussie over de staatsfondsen. Ik vraag mij af of met een vrijwillige gedragscode wordt bereikt wat wij willen. Hierover wordt binnenkort ook nader van gedachten worden gewisseld in de vaste commissie voor Financiën.

Vooraf was duidelijk dat de minister-president met zijn collega's zou spreken over de mogelijke film van collega Wilders. Dat staat ook in het verslag, maar ik hoor daar graag iets meer over. Hoe reageerden de diverse lidstaten? Was er overeenstemming over de lijn van het kabinet, namelijk het zoeken naar een balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid? Is er iets concreets afgesproken?

Ik hoor ook graag of er concreet over de situatie in Kosovo is gesproken. Ik kan mij goed voorstellen dat dit een onderwerp is dat aan de orde komt op het niveau van de regeringsleiders. Het onderwerp is te meer van belang, gelet op de escalatie van gisteren.

Tweede termijn

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Dank voor de beantwoording. Ik ben blij met de eerste reactie van de staatssecretaris over het nadenken over de Lissabonstrategie na 2010 en dat de verklaring van Tilburg daarbij betrokken kan worden. Om dat wat te onderstrepen en wat meer body te geven dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Raad benadrukt dat de EU zich na 2010 moet blijven inzetten voor structurele hervormingen, duurzame ontwikkeling en sociale cohesie en de Commissie, Raad en nationale Lissaboncoördinatoren verzoekt om zich te beraden op de toekomst van de Lissabonstrategie na 2010;

van oordeel dat de Lissabonstrategie zich meer zou moeten gaan richten op kwalitatieve doelstellingen in plaats van kwantitatieve doelstellingen alleen;

verzoekt de regering, met een visie te komen hoe de Lissabonstrategie na 2010 zich meer kan richten op duurzame groei, solidariteit en kwaliteit van leven binnen en buiten de EU,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Peters, Pechtold, Blom en Jonker. Zij krijgt nr. 382 (21501-20).

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Reacties op 'Bijdrage debat over de Europese Top'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari