Verslag najaarsbijeenkomst Bestuurdersvereniging

zaterdag 24 september 2005 15:06

Verslag van de najaarsbijeenkomst van de Bestuurdersvereniging op 24 september 2005

24 september 2005

Inleiding Frans de Lange (voorzitter bestuurdersvereniging)

Het motto voor christen-politici:
“Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.” (Micha 6:8).
 
Toespraak Peter Blokhuis (voorzitter Landelijk Bestuur)
Hoe klinkt de stem van de ChristenUnie in de politiek? Wat is haar stem in plaats van profiel of gebouw? Onze stem is actueel, ze klinkt nu. Hoe verhoudt zich dit tot ons fundament, onze fundering en unieverklaring? En tot de Bijbel, onze politieke visie en de politieke actualiteit? Wij zijn geen bijbels gebouw zoals Paulus schrijft. Wij baseren ons niet op enkele bijbelse principes, wij zijn geen getuigenispartij, maar een politieke groep. Wij houden anderen geen bijbelteksten voor, maar zijn dynamisch. Wij zijn geen issuepartij die stemmen probeert te werven via bepaalde kwesties, maar wij hebben een samenhangende kijk op de problemen.
Wat is onze politieke visie?
a)      De overheid is de dienares Gods – een antieke stelling? De overheid heeft haar eigen verantwoordelijkheid, zij moet publieke gerechtigheid nastreven. Zij moet dienstbaar zijn, d.w.z. orde, veiligheid, bescherming, kracht en karakter prevaleren, niet geld of macht.
b)      Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid, de overheid moet klein blijven en zich niet overal mee bemoeien. Grote pretenties leiden tot teleurstelling.
c)      Mensen zijn met elkaar verantwoordelijk, ze kunnen niet alleen bestaan. Waar deze samenhang verloren gaat, kan de overheid de leemte niet vullen. De stelling ‘De overheid ruimt de troep maar op’ gaat dus niet op. En elke stem telt, niet alleen de meerderheid heeft het voor het zeggen.
Wij belijden het ‘samen’, zo zijn wij geschapen. Wij blijven herhalen dat de overheid beperkte taken en mogelijkheden heeft.
 
Toespraak Joël Voordewind (campagnevoering)
De Euro-campagne is goed verlopen. André Rouvoet kon onze genuanceerde opstelling ‘Europa oké, grondwet nee’ knap in de debatten verwoorden. Nadien is de kloof tussen politiek en burger er niet kleiner op geworden. Inmiddels steunt nog slechts zestien procent van de bevolking het kabinetsbeleid. Het feit dat de minima er niet op vooruitgaan en topsalarissen met dertig procent stijgen, is niet uit te leggen. En zoals André het omschreef, gaat het niet alleen om groei van de economie, maar ook om groei van de mens. Wij proberen dit profiel zichtbaar te maken.
De slogan voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, erg belangrijk voor de communicatie, is een hele bevalling. Zo’n slogan moet iets concreets hebben, dicht bij mensen staan en liefst op twee manieren aanspreken. Daarom heet de handreiking ‘Van ik naar samen’.
Enkele ideeën vanuit de zaal:
- samen leven                  - geloof waardig          - werken aan een gezonde gemeente
- een gokje wagen (plaatselijk toepasselijk)        - voor elkaar               - thuis in de buurt
Voor de verkiezingen zal het partijbureau met adviezen komen, een poster ontwikkelen, slogans aanreiken en een landelijke regiotour in combinatie met een marktpleintour organiseren.
 
Toespraak Arie Slob (Tweede Kamerfractie)
Topfit terug van het zomerreces kregen de parlementariërs het de afgelopen weken voor de kiezen met het gekrakeel rond Veerman, Prinsjesdag en de commotie rond de nieuwe auto van onze premier. Voor Prinsjesdag hebben we onze eigen algemene beschouwingen ingebracht, waarvan het sociaal-economisch beleid uiteraard was doorgerekend en er goed uitkwam. Een lichtpuntje ten opzichte van vorig jaar was het feit dat enkele moties van de oppositie zijn aangenomen. We hopen dat dit een trend wordt en voor onze goede ideeën vaker een meerderheid te vinden zal zijn.
De komende weken zal de discussie over de nota mobiliteit gevoerd gaan worden. Ook rond dit thema houdt de Haagse fractie zich aanbevolen voor input vanuit het land.
 
Erik van Dijk (partijbureau)
De ontwikkeling van een nieuwe website is een ingewikkeld proces. De wens is groot om de huidige website op te frissen en mogelijkheden toe te voegen, zoals een prikbordfunctie die landelijke contacten over regionale of plaatselijke kwesties vergemakkelijkt. Dit zal ook een grote hulp zijn bij de komende verkiezingscampagne.
 

Groepsdiscussie over campagne gemeenteraadsverkiezingen 2006

Hier volgt een inventarisatie van de campagne-ideeën die uit de groepsdiscussies naar voren kwamen:
-          Organiseer een politiek café in je plaats of wijk; laagdrempelig en dicht bij inwoners
-          Reik bij de start van de verkiezingscampagne de Nieuwe Bijbelvertaling uit aan alle raadsleden of bijvoorbeeld bij de opening van het nieuwe gemeentehuis
-          Bezoek aanleunwoningen en bejaardentehuizen. Onderzoek met deze bewoners bijvoorbeeld de toegankelijkheid van je plaats en hun veiligheidsbevinden. Maak de voor hen vaak abstracte politiek op deze manier concreet.
-          Nodig kerken, dominees en diaconieën uit om met hen over zaken als veiligheid, ziektekosten en schuldhulpverlening te praten.
-          Richt een denktank of klankbord voor specifieke onderwerpen op met mensen (die geen lid hoeven te zijn maar wel onze doelstellingen onderschrijven) die zo hun specialistische kennis kunnen inbrengen.
-          Zoek extremistische jongeren en hun ouders (!) op om met hen in gesprek te gaan. Sommigen komen gewoon bij ons in de kerk.
-          Sta je op een verkiesbare plaats? Stel je dan eens kwetsbaar op en vraag dan acht mensen van buiten (bijvoorbeeld de directeur van de obs of de woningbouw­vereniging, mensen met wie je beroepshalve of in de politiek te maken hebt) om in vijf punten op te schrijven wat voor iemand je in hun ogen bent.
-          Maak gebruik van de landelijk beschikbare formulieren en houdt een enquête in je woonplaats.
-          Schakel plaatselijke kerken in om de vergrijzing in je achterban tegen te gaan.
-          Verbouw een caravan tot aandachttrekker, actieplatform
 
Toespraak Dick Stellingwerf (lijsttrekker Ede)
Laat je als raadslid niet opsluiten in je studeerkamer, maar treed naar buiten. Er dreigt altijd sluipend gevaar van routine, bureaucratie en vergadercultuur.
Is je reputatie in de christelijke politiek doel of middel? Een eigenschap die niet alleen binnen de muren van het gemeentehuis, maar ook in de plaatselijke samenleving zichtbaar moet zijn. Sta je bekend om je eerlijkheid, betrokkenheid, vriendelijkheid, je oplossend vermogen? Of sta je te boek als betweterig, hautain, iemand die zijn beloften niet houdt? Als je de politiek binnenstormt met kritiek op alle misstanden en ze vervolgens niet weet op te lossen, ontstaat een negatieve spiraal en hernieuwd wantrouwen jegens politici die zich niet kunnen waarmaken.
Contact met de burger is belangrijk, maar praat hem niet naar de mond. Andersom geldt dat het net zo verkeerd is om je van de samenleving af te sluiten en alleen eigen gewin na te jagen. De puinhopen van Paars en de puinhopen van Fortuyn getuigen van deze twee extremen. Leer ervan!
Dick heeft een tweejarige studie afgerond over doorbraakpartijen die bij de toenemende ontzuiling en secularisatie verschijnen. Al in de jaren zestig waren dit D’66 en de Boerenpartij, waarvan laatstgenoemde zelfs in Amsterdam nog 49.000 stemmen wist te vergaren; iedereen met een plantenbak op zijn balkon noemde zichzelf al boer…
De vervlakking van de politiek in de jaren negentig zorgde voor nieuwe onvredepartijen als de SP. De seculariseringsgolf van de jaren zestig bereikte in de jaren negentig ook de ouderen, met als resultaat de ouderenpartijen.
Bij gebrek aan fundament ontstaan bij deze onvredepartijen doorgaans al snel diepgaande conflicten, met als gevolg versplintering van de groep.
Tijdens de economische hoogconjunctuur van 1994 tot 2001 is het ogenschijnlijk rustig, maar dit is niet meer dan een pleisterlaag. De LPF komt op, vervalt in ruzie, versplintert en gaat teloor. Dicks studie heet niet voor niets Opgaan, blinken en verzinken.
Wel worden de onvredepartijen door de jaren heen steeds groter.
Hoe gaan wij hiermee om en hoe spelen wij hierop in? Onvrede is van alle tijden, maar heeft verschillende oorzaken, zoals het gevoel achtergesteld te worden of idealen die niet bereikt worden. Er zijn gemeenschappelijke kenmerken aanwijsbaar als weerzin tegen (partij)politiek, regentencultuur, achterkamertjespolitiek, zwalkend beleid, huichelarij, politici die geroepen hebben “Wij gaan het heel anders doen” en vervolgens zelf de fout in gaan. De stijl van deze onvredepartijen is opvallend, populistisch en demagogisch, hun benadering is simplistisch en confronterend. Zij doen wat burgers willen horen en hebben een groot geloof in het electoraat.
Is dit verschijnsel ook voor ons van belang? Niet voor niets hebben wij de afgelopen jaren landelijk twee zetels verloren! Wij moeten hen doorzien en het juiste probleem als oorzaak aanwijzen. Een identiteitscrisis binnen de eigen fundamenten zorgt voor onvredepartijen die zelf fundamenten noch principes hebben.
De opkomst van nieuwe onvredepartijen is slechts een kwestie van tijd. Het succes ervan hangt af van het kaliber en het ego van de nieuwe leider. Wij moeten vertrouwen uitstralen in plaats van de kloof tussen kiezer en gekozene vergroten. Deskundigheid en activisme zonder politiek fundament is niet genoeg. Combineer degelijk en deskundig werk met actieve relaties. In alle geledingen is het nodig om ogen en oren open te houden, moet je bereid zijn om mensen op te zoeken en naar hen te luisteren. Is er moed voor nodig om uit te leggen waarom iets niet kan. Kruip niet in je schulp en bedrijf geen belangenpolitiek, maar politiek voor de hele samenleving.
 

Najaarsbijeenkomst bestuurdersvereniging 24-09-2005

  

  

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari