HandSchrift: Lokale strijd tegen armoede

woensdag 21 december 2005 12:44

De volledige versie van het artikel in HandSchrift over wat de lokale ChristenUnie-fracties doen tegen armoede.

Veel lokale fracties actief betrokken
 
Door Erik van Dijk, beleidsmedewerker bestuurdersvereniging
 
Armoede in Nederland. Lokaal zijn de gevolgen van het landelijke beleid het duidelijkst zichtbaar. Op het gemeentelijk niveau zijn er dan ook allerlei mogelijkheden en initiatieven om het armoedeprobleem aan te pakken. Uit een email-rondje naar onze raadsleden en wethouders blijkt, dat veel ChristenUnie-fracties zich actief en met grote betrokkenheid inzetten voor de strijd tegen armoede.
 
Dit is de volledige versie van het artikel in HandSchrift over wat de lokale ChristenUnie-fracties doen tegen armoede.
Gegevens bijgewerkt t/m 22-12-2005
 
 
Hilversum
Aldrik Dijkstra is gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Hilversum. Hij probeert een enquête over armoede in zijn gemeente van de grond te krijgen. CDA, Leefbaar Hilversum en D66 reageerden uiterst negatief. Cijfers over armoede kon Dijkstra wel vinden in het plaatselijke bijstandsregister. Maar volgens het ChristenUnie-gemeenteraadslid zijn de cijfers uit dat register niet voldoende: “Niet iedereen laat zich daar registreren. Het is te verborgen. Het gaat om gewone mensen in keurige huisjes die ontzettend rood staan op hun bankrekening.” De gemeenteraad nam het idee voor een enquête met een krappe meerderheid aan. Dijkstra: “Het leverde heel wat commotie op. In de raad, in de pers. Ik wil met de enquête uitvinden of het waar is dat 25% van de mensen in de financiële problemen zit. Ik ben bang van wel. Experts gaven al aan, in de plaatselijke kranten, dat het hartstikke fout gaat. Bij ons in de buurt, in Huizen, is al een voedselbank. In Amsterdam zijn er vijf in oprichting.”
 
Maassluis
Tijdens de onlangs gehouden algemene beschouwingen van de gemeenteraad vroeg de fractie van de ChristenUnie in Maassluis via een motie steun voor de voedselbank. De achtergrond daarvan was dat de zogenaamde “stille armoede” in Nederland een pijnlijk verschijnsel is en dat ondanks bestaande sociale voorzieningen vele mensen moeten zien rond te komen met zeer weinig, waardoor de voedselbank voor hen een kleine maar tevens noodzakelijke aanvulling is in hun levensonderhoud. CDA en PvdA stemden tegen ...
 
Winschoten
In Winschoten hebben GroenLinks en de ChristenUnie gezamenlijk een motie ingediend en ondersteund gekregen om de voedselbank een ondersteuning te geven van 500 euro voor brandstofkosten. Ook dit jaar is er weer een bedrag van 500 euro naar hun toegegaan. De raad wil het echter niet opnemen als een structurele bijdrage en wil het bedrag ook niet verhogen. Volgens de raad is dit puur bedoeld als ondersteuning van een particulier initiatief.
 
Dalfsen
Vanuit de kerken (ondersteund door de politiek) is er een werkgroep ingesteld voor ‘stille armoede’. Zij hebben onlangs de gratis overgebleven zegeltjes van een C1000 actie ingezameld via persberichten in de kerken. Dit heeft geresulteerd dat er 70 volle zegelkaarten konden worden uitgedeeld aan de minima. Zij konden tegen inlevering een pakket boodschappen ophalen.
 
Gorinchem
ChristenUnie-leden zijn actief voor de Voedselbank.
 
Ridderkerk
In Ridderkerk is er een voedselbank gekomen, georganiseerd door het interkerkelijk diaconaal beraad. Samen met o.a. CDA en PvdA heeft de ChristenUnie-fractie een motie ingediend met het verzoek aan het college om achter de sociale identiteit van de gebruikers van de voedselbank te komen. Aan een bureau is opdracht gegeven om o.a. door bestandskoppelingen een beter zicht te krijgen op de materiële onderkant van de samenleving.
Verder heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende moties ingediend, die allemaal overgenomen zijn door de meerderheid van de raad:
 
-          het gratis ter beschikking stellen van het verplichte identiteitsbewijs, met terugwerkende kracht tot september 2004, voor kinderen t/m 18 jaar, uit gezinnen die tot de minima gerekend worden.
-          vanwege het ontbreken van een door de gemeente afgesloten collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor bijstandsgerechtigden/minima, het betalen van een compensatie van € 4 per maand, oftewel € 48 ineens voor gezinnen/alleenstaanden die tot de minima gerekend worden
-          het uitkeren van € 52 aan de minima, als compensatie voor de achteruitgang gedurende 2005 in het besteedbare inkomen.
 
 
IJsselstein
De ChristenUnie-fractie diende daar moties in over kwijtscheldingsbeleid en over de communicatie met 65-plussers, die vaak geen gebruik maken van de Bijzondere Bijstand. Deze ouderen moeten beter op de hoogte raken van de mogelijkheden. In deze motie,samen met GroenLinks en PvdA, werd het college opgedragen om een begrijpelijke brief aan de betreffende groep te sturen
De ChristenUnie-wethouder Kees van Kranenburg heeft in het kader van de verbetering van de effectiviteit van de schuldhulpverlening de gedachte van het Maatschappelijk Intermediair opgenomen in het beleid. De bedoeling daarvan is mensen te bereiken met schuldhulpverlening (maar ook de bijzondere bijstand) die tot nu toe aan de aandacht ontsnappen. Intermediairen zijn de kerken, moskee, vakbonden, buurtwerk etc. Door deze organisaties te voorzien van kennis inzake het vroegtijdig signaleren van armoede en van kennis inzake de sociale kaart, kan een flinke slag gemaakt worden.
 
Ten Boer
De gemeente Ten Boer heeft een project ouderenvoorlichting dat probeert aan alle mensen boven de 70 jaar een bezoek te brengen. Dat dekt niet alle armoede af maar wel een deel.
 
Zwolle
Zoals al eerder beschreven in HandSchrift werkt de ChristenUnie in Zwolle nauw samen met Stichting Present. Die stichting werkt met een systeem voor het leveren van groepen vrijwilligers die zich incidenteel inzetten voor allerhande klussen. Present is nu ook gaan werken met het ‘matchen’ van goederen. Mensen die duurzame gebruiksgoederen ‘over’ hebben, bijvoorbeeld door verhuizing (koelkasten, meubels etc.) kunnen hun goederen wegzetten bij Present die er een passende (meestal arme) ontvanger bij zoekt (gescheiden bijstandsmoeder, uitgestapte prostituee, asielzoeker met een kersverse verblijfsvergunning etc.)
 
Den Haag
ChristenUnie-SGP Den Haag heeft samen met CDA en GroenLinks een discussienota gepresenteerd over schuldhulpverlening. Dat heeft geresulteerd in sterke verbeteringen.
 
Hoogezand-Sappemeer 
De fractie in Hoogezand-Sappemeer is actief betrokken geweest bij de oprichting van de voedselbank.
Daarnaast heeft de ChristenUnie weten te bereiken dat het project ouderenadviseurs is uitgebreid.
Dit had weer tot gevolg dat er een afzonderlijke "belastingclub" is gevormd die vooral ouderen ten dienste staat met het invullen van belasting teruggaaf en het verzorgen van de aanvragen zorg- en huurtoeslag. Die belastingclub is een samenwerkingsproject tussen een welzijnsstichting, ouderenbonden en gemeente en bestaat uit vrijwilligers (50+ die belasting deskundig zijn).
In Hoogezand-Sappemeer heeft dit geresulteerd in een teruggaaf van ca. € 100.000,- (exclusief teruggaaf van 2003 en 2002 en huursubsidie).
Raadslid Meint Dekker: “Over stille armoede wordt niet gesproken, maar je merkt in de contacten met ouderen dat men het heel erg verdrietig vindt dat men de kleinkinderen met bijvoorbeeld hun verjaardag niets meer kan toestoppen. Er is nog veel schaamte.”
 
Twenterand
In Twenterand en in het bijzonder de kern Westerhaar-Vriezenveensewijk wordt een voedselbank opzetten, die gerund gaat worden door mensen met een WWB uitkering. Deze mensen worden op de loonlijst van het project geplaatst en komen hierdoor uit de uitkering.
 
Moerdijk
In de gemeente Moerdijk heeft de ChristenUnie alle kerken uitgenodigd om in het kader van de WMO gezamenlijk op te trekken voor de onderkant van de samenleving. Op deze avond was de projectleider WMO van de gemeente Moerdijk en André Rouvoet aanwezig.
 
Breukelen
Bij de begrotingsbehandeling 2005 is door de SGP-ChristenUnie-fractie een amendement ingediend om de minima te compenseren voor de afschaffing van de Zalmsnip. Dekking kon worden gevonden uit de reserve minima. Dit amendement is unaniem door de Raad van Breukelen aanvaard.
 
Katwijk
Op voorstel van de ChristenUnie is in Katwijk een onderzoekscommissie ingesteld met als doel "het niet-gebruik van voorzieningen" te analyseren. Welke drempels voor de aanvraag bestaan er? Belangrijk vond men ook om te weten te komen hoe de leefwereld van de Katwijkse minima is. Wat is het bestedingspatroon van de minima? Wat zijn de belangrijkste knelpunten? Wat betekent het voor eventuele kinderen?
De ChristenUnie heeft het initiatief genomen, GemeenteBelangen en PvdA zijn meegegaan.
De commissie is gestart in het voorjaar 2004 en heeft veel gesprekken gevoerd. Katwijk heeft zo een aardig beeld gekregen vooral onder de ouderen, want die wilden wel in gesprek. De ouderen konden bereikt worden via de PCBO en de ANBO. Alleenstaande ouders vinden en te spreken krijgen was lastiger.
 
Capelle a/d IJssel
In Capelle is stille armoede een aanzienlijk probleem. Er is een voedselbank en onlangs is besloten een tweede uitdeelpunt te sponsoren als gemeente.
Naast de voedselbank kijkt Capelle naar een ruilwinkel en een nieuwe locatie voor de kringloopwinkel.
Fractievoorzitter Michiel Grauss: “Er zijn zo'n 40 gezinnen met kinderen waarvan het gas en de elektra is afgesloten door betalingsproblemen. Er zijn grote wachttijden bij de schuldhulpverlening. Tegelijkertijd kan je niet parkeren bij de winkelcentra voor de sinterklaas inkopen. De kloof tussen arm en rijk wordt groter.”
 
Gouda
In Gouda heeft de ChristenUnie zich intensief bezig gehouden met het oprichten van een voedselbank. Sinds oktober 2005 is deze gestart.
 
Hardenberg
De ChristenUnie Hardenberg heeft bij de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) een motie ingediend waarin het College werd opgedragen om bij de implementatie van de WWB zo dicht mogelijk te blijven bij het goede minimabeleid dat de gemeente Hardenberg al had. Deze motie is aangenomen.
Dit jaar heeft de ChristenUnie in de begrotingsraad d.m.v. een amendement de verdeling van budgetten over de verschillende begrotingsonderdelen met twee miljoen euro ten gunste van de kwetsbare groepen veranderd.
 
Almelo
In het kader van het minimabeleid wordt er in de gemeente Almelo al heel veel gedaan. Zowel vanuit de gemeente maar ook door vrijwilligers organisaties. Een voorbeeld van een vrijwillig initiatief is Stichting De Boodschappenmand. Deze brengen daadwerkelijk boodschappen aan mensen die het zelf niet kunnen betalen. Ze krijgen steeds meer aanvragen, zo werd onlangs gemeld in een persbericht.
Raadslid Freek Nijhof: “Tot onze spijt wil de gemeente Almelo de kerken hier eigenlijk niet bij betrekken. Daarom is op ons initiatief een gespreksavond belegd waarbij we alle kerkgemeenschappen in Almelo hebben uitgenodigd. We hebben het CDA gevraagd hieraan mee te werken en dat is ook gebeurd. Deze heeft in november plaatsgevonden. Er was een redelijke opkomst van ongeveer 50 -60 personen. Doel van de avond was een appèl op de kerken te doen om meer naar buiten te treden en opnieuw en/of meer een voorbeeldfunctie te gaan vervullen in het omzien naar de naaste. ‘Noaberschap’ heet dat in Twente. Deze avond heeft als resultaat een werkgroep die gaat onderzoeken hoe we hier concrete invulling aan kunnen geven.”
 
Ooststellingwerf
We hebben samen met PvdA en GroenLinks als inzet voor de WWB genomen dat er geen verslechtering voor de minima mag optreden t.o.v. de situatie 2003.
 
Vlagtwedde
Fractievoorzitter Annie Veneman: “Vorig jaar heb ik in de raad van Vlagtwedde een motie ingediend om een collectieve ziektekostenverzekering te laten afsluiten. Deze motie is raadsbreed aangenomen. Verder is hier in de gemeente een voedselbank. Ik heb aan het college gevraagd waarom er geen subsidie naar de voedselbank was gegaan en wel naar een kerstboom voor de minima.”
 
Vlaardingen
Cor de Jonge schrijft: “Onze fractie heeft de afgelopen weken:
1. een voorstel ingediend om - met name gezinnen, die worden geconfronteerd met hogere energieprijzen - te compenseren. Men vond dit best een sympathieke gedachte. Omdat dit hoofdzakelijk Rijksbeleid is, kan dit alleen worden opgelost binnen onze gemeentelijke regelgeving voor de minima (bijzondere bijstand c.a.);
2. collectief energie in te kopen, dus bijv. door de gemeente Vlaardingen, de woningbouwcorporaties, bedrijfsorganisaties c.a. Reeds vier jaar geleden stelden wij dit al voor. Om redenen van praktische aard (organisatie, betalingen, enz.) werd dit niet haalbaar geacht.
3. de afgelopen raadsvergadering steunden wij een voorstel om de regionale voedselbank (hoofdzakelijk in Rotterdam) een bijdrage van € 2.500,- te verstrekken en op een later tijdstip te bezien of wij als gemeente Vlaardingen méér kunnen doen.”
 
Zwolle
In de begroting van 2006 stond het streven van het college om 85% van de aanvragen van levensonderhoud binnen de wettelijke termijn af te handelen. De ChristenUnie-motie waarin werd aandrongen op 100% afhandeling binnen de wettelijke termijn is raadsbreed aangenomen.
 
Arnhem
Riet Oosterhoff schrijft:
1. In Arnhem doen we met ouderenadviseurs en pastoraal werkers in een ronde-tafel-gesprek mee om knelpunten over armoede op te lossen
2. Vrijwilligers uit onze achterban helpen met formulieren invullen om subsidies terug te krijgen
3. De studentenvereniging van Arnhem gaat koken bij de dak en thuislozen opvang
4. Kerken koken 6000 liter soep voor de nachtopvang "Het Stoelenproject”
5. Achterban van de ChristenUnie telt spijkers en schroeven bij de Praxis en geeft dit bedrag (1500 euro!) aan de bus die maaltijden naar daklozen brengt
 
Putten
ChristenUnie-wethouder sociale zaken De Graaf heeft in augustus 2005 samen met de commissie het Programma Werk en Inkomen herijkt. Bij die bespreking is er onder zijn leiding gekozen om het armoedebeleid in Putten behoorlijk te verruimen. Hierbij is gebruik gemaakt van voorbeelden van Amsterdam (studerende kinderen en pc-regeling) en Nunspeet (chronisch zieken en gehandicapten). Per 1 januari 2006 gaat Putten nu het volgende invoeren c.q. verruimen:
- Vergoeding minimabeleid tot €350 per persoon per kalenderjaar voor sociaal-culturele en sportactiviteiten
- Gratis pc voor kinderen die naar groep 8 gaan
- Leermiddelenvergoeding voor kinderen die het middelbaar onderwijs bezoeken (tot 18 jaar) van €250 per jaar
- Categoriale bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten van ongeveer €200. (Men voldoet aan de voorwaarden als men 75 jaar is óf arbeidsongeschikt óf Wvg-indicatie, etc).
- Een algemene pc-regeling voor alle minima d.m.v. een eigen bijdrage van €10 per maand gedurende 3 jaar.
Putten had al een zogenaamde witgoedregeling. Dit betekent dat iemand die 2 jaar op het minimum-niveau zit en de halve WWB-vermogensnorm beschikt in aanmerking kan komen voor een wasmachine, koelkast, stofzuiger.
De inkomensnorm t.a.v. minimabeleid bedraagt 110% van de bijstandsnorm. Qua vermogen worden de WWB-vermogensnormen gehanteerd.
 
Bunschoten
Motie: verstrekken van duurzame gebruiksgoederen: een wasmachine, kooktoestel of koelkast.
Motie: categoriale bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met een minimuminkomen: € 240,-- per jaar voor verborgen medische kosten.
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari