Bijdrage debat Duurzaam geproduceerd hout

26-01-2005 10:59 26-01-2005 10:59

Bron: ongecorrigeerd stenogram
 
Arie Slob: Voorzitter. Ik vervang in de eerste termijn mijn collega Huizinga die op dit moment bij een ander overleg aanwezig moet zijn. Donderdag zal zij zich weer bij dit gezelschap voegen.
 
Het gaat over een belangrijk onderwerp. Dat de initiatiefneemster over een lange adem beschikt, blijkt alleen al uit het feit dat wij vandaag – begin 2005 – met elkaar discussiëren over duurzaam geproduceerd hout, terwijl het eerste initiatiefvoorstel al in 1994 is ingediend. Wij complimenteren onze collega Vos met haar vasthoudendheid!
Onze standpunt ten aanzien van die eerdere wetsvoorstellen zijn bekend. Ik hoef die niet te herhalen. Dat betekent ook dat wij een zeer positieve houding hebben ten opzichte van dit voorstel. Ondanks die positieve houding voelen wij ons echter genoodzaakt om nog enkele kanttekeningen te plaatsen en vragen te stellen. Wij hopen ook van de kant van de regering een reactie op die vragen te krijgen. De staatssecretaris is ook in ons midden.
 
Naast de goede wijzigingen die ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn doorgevoerd, is er helaas ook sprake van een belangrijke wijziging die een afzwakking betekent van het oorspronkelijke voorstel. Het verplichtend karakter van het oorspronkelijke voorstel is namelijk niet meer te ontdekken. Het negatieve merkteken voor het niet-duurzaam hout is uit het voorstel gehaald en wat resteert is het niet exclusief positieve merkteken. Zoals college Vos terecht opmerkte in haar schriftelijke beantwoording, heeft het voorstel daarmee een deel van zijn kracht verloren.
 
Deze wijziging is niet alleen ingegeven door de Europese Commissie, al was dat een heel belangrijk argument in de discussie, maar is ook een gevolg van de politieke verhoudin-gen zoals die zich in de Eerste Kamer hebben afgetekend. In de nota naar aanleiding van het verslag wordt dat ook onderstreept door collega Vos. Zij stelt dat de notie van milieube-scherming, ook over de grenzen heen, van zodanige importantie is dat het oorspronkelijke voorstel in haar ogen een goede kans gemaakt had om stand te houden tegen de procedures bij het Europese Hof en de WTO.
 
Dan hebben wij het dus nog over het vorige voorstel. Ik vraag collega Vos om in haar eerste termijn uitgebreid in te gaan op de kritiek op dit afgezwakte voorstel. Opnieuw wordt gezegd dat het wetsvoorstel Europa-proof noch WTO-proof zou zijn. Het lijkt mij goed dat de indienster ook in dit publieke debat duidelijk maakt dat dat onjuist is. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de opvattingen van de regering over dit zeer belangrijke wegingsaspect. Er zijn amendementen ingediend die een verdere afzwakking van het wetsvoorstel betekenen. Ook daarover zijn wij benieuwd naar het oordeel van de indienster. Aan de regering vraag ik wat de stand van zaken is rond de motie van mijn collega Huizinga, die unaniem ondersteund is.
 
Ondanks onze reserves ten opzichte van enkele wijzigingen die wij zien als afzwak-king van wat eerder op tafel heeft gelegen, staat het voor ons als een paal boven water dat wij met een goed initiatief te maken hebben. Het voorstel sluit goed aan bij de actuele ontwikke-lingen in het bossendossier. Bestaande wetgeving voor duurzaam geproduceerd hout wordt aangevuld en versterkt. Zowel op het terrein van duurzaam geproduceerd hout als op het ter-rein van illegale houtkap zal het wetsvoorstel een positieve bijdrage kunnen leveren. De hand-havingsmogelijkheden nemen toe, de transparantie wordt groter en de rijksoverheid krijgt handvatten bij de uitvoering van het beleid om op termijn alleen nog duurzaam geproduceerd hout in te kopen. Laat het Rijk in zijn inkoopbeleid ook het goede voorbeeld geven. Zo komt de beleidsdoelstelling van 25% duurzaam geproduceerd hardhout op de Nederlandse markt in 2005 binnen handbereik.
 
Ik spreek de hoop uit dat dit wetsvoorstel een bijdrage mag leveren aan het tegengaan van verdere ontbossing en een stapje op weg mag zijn naar een goed beheer van de schepping. Voor de fractie van de ChristenUnie is dat een belangrijke notie, ook in haar politieke werk en haar inzet op dit terrein. Ik hoop dat de gestelde vragen adequaat beantwoord worden.
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari