Bijdrage debat Evaluatie AWGB

dinsdag 25 januari 2005 11:20

André Rouvoet: Voorzitter, ik kan vanmiddag heel kort zijn. De evalutatie van de awgb zoals die is uitgevoerd is grotendeels technisch van karakter. Er is echter 1 inhoudelijk punt: de voorgestelde aanpassing van artikel 12, eerste lid.
 
De reden van de De Commissie gelijke behandeling (Cgb) signaleert een kloof tussen de individuele verzoeken om een oordeel en de omvang van een onderzoek uit eigen beweging. De beperking van artikel 12 op het laatste punt is bij de behandeling van de Awgb destijds ingegeven door de opvatting dat de werkwijze van de Gcb primair geleid zou moeten worden door de klachten die daar worden ingediend. Dat ligt naar het oordeel van deze leden ook voor de hand; de Cgb is immers geen inspectiedienst van de overheid. Kan worden verduidelijkt om welke reden de beperkingen die de commissie ervaart door de formulering van het huidige artikel 12, kennelijk zo zwaar wegen dat het mogelijk zou moeten worden om wèl individuele bedrijven en instellingen uit eigen beweging te onderzoeken? Zijn onderzoeken of uitspraken in het verleden achterwege gebleven omdat hetzij geen klachten betreffende bepaalde bedrijven of instellingen zijn ingediend, terwijl de Cgb kennelijk anderszins wel bepaalde signalen
bereikten, hetzij omdat anderzijds ook werd afgezien van een sectoronderzoek?
 
De leden van de fractie van de ChristenUnie plaatsen te meer kanttekeningen bij de noodzaak van de voorgestelde wijziging omdat artikel 12 bepaalt dat klachten niet alleen door de benadeelde partij kunnen worden ingediend, maar ook door bedrijven, ondernemingsraden en verenigingen of stichtingen, die in overeenstemming de belangen behartigen van diegenen in wier bescherming de gelijke behandelingswetgeving voorziet. Zijn situaties voorstelbaar waarin door niemand klachten worden ingediend en een eigen onderzoek op bedrijfsniveau door de Cgb nog de enige weg is, zo vragen deze leden.
 
Antwoord:
Dergelijke bevoegdheid zou toch nuttig zijn. Er zou toch een behoorlijke drempel zijn. Er zijn waarborgen om heksenjacht te voorkomen. Daartoe ook zorgvuldige procedure, zoals het besluit alleen in de plenaire commissie.
 
Slotsom: we blijven bij ons standpunt. Hoge drempel is niet geloofwaardig. Bovendien: geen vermenging onderzoek en rechterlijke functie. Zie ook verder argumentatie VNO/NCW: voorkomen dat toegankelijkheid voor bedrijven juist vermindert. Men zal terugschrikken om regelingen ter toetsing voor te leggen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari