Bijdrage debat Weer Samen Naar School

dinsdag 08 februari 2005 14:07

Arie Slob: Voorzitter. Wij hebben enige tijd geleden vrij uitvoerig met de minister van gedachten gewisseld over de voortgangsrapportage en over de leer-linggebonden financiering. Dat overleg geeft mij aanleiding tot het indienen van twee moties.
 
 
Motie
 
De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
overwegende dat er gelet op de aard van hun handicap een te hoge n-factor wordt gehanteerd voor ZML-leerlingen in de VSO-leeftijd;
overwegende dat de nu toegepaste factor n=12 vervangen zou moeten
worden door de factor n=7;
overwegende dat dit vanwege de hoge kosten een te grote opgave zou
zijn, maar dat er wel een eerste stap gezet moet worden;
 
verzoekt de regering, zo enigszins mogelijk met ingang van 1 augustus 2005 en anders met ingang van het nieuwe begrotingsjaar voor  ZML-leerlingen in de VSO-leeftijd een lagere n-factor te hanteren,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Slob, Kraneveldt, Eijsink, Van der Vlies, Lambrechts en Azough. Zij krijgt nr. 77 (21860).
 
 
Arie Slob: Voorzitter. Ik denk dat uit deze motie al blijkt dat wij voldoende realiteitsbesef hebben en dat wij begrijpen dat de sprong die wij eigenlijk zou willen maken, gelet op het daarvoor benodigde geld te hoog is. Maar gelet op de aard van de problematiek, die de minister eveneens onderkent, ook in de brief hierover die de Kamer met haar besproken heeft, vinden wij wel dat er iets gedaan moet worden. En uiteraard zou het mooi zijn als het met ingang van het nieuwe schooljaar kon, maar dat zou in een lopend begrotingsjaar zijn. Dat komt doordat wij gewacht hebben op de evaluatie. Wij willen de minister niet aan het onmogelijke houden, maar als het niet lukt, zou het in de nieuwe begroting geregeld moeten worden. Wij laten de uiteindelijke keuze van de n-factor open, maar die moet uiteraard wel lager zijn dan de huidige, die in de praktijk voor deze zeer kwetsbare groep van leerlingen tot behoorlijke problemen leidt.
 
De tweede motie heeft te maken met het uitgebreide overleg dat de minister met het onderwijsveld gaat voeren, waarbij ook de financiering ter sprake zal komen. Ik zou graag zien dat zij daarbij het onderwerp budgetfinanciering voor het speciaal onderwijs betrekt.
 
 
Motie
 
De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
overwegende dat de minister heeft aangegeven, opnieuw met het onderwijsveld in overleg te willen treden over de zorg en over achterstandstrajecten;
 
overwegende dat er bij dit overleg ook over de financiering van het speciaal onderwijs gesproken zal worden;
 
overwegende dat het voor de toekomst van belang kan zijn om na te denken over budgetfinanciering voor het gehele speciale onderwijs, analoog aan de financiering van cluster 1;
 
verzoekt de regering, bij het overleg met het speciaal onderwijs het onderwerp budgetfinanciering voor het speciaal onderwijs te bespreken en de Kamer over de uitkomsten daarvan te informeren,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Slob, Lambrechts, Kraneveldt, Eijsink, Van der Vlies en Azough. Zij krijgt nr. 78 (21860).

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari