Vragen over Advies Abdul-Jabbar van de Ven aan Jason W. inzake aanslagen e.d.

dinsdag 01 februari 2005 14:10

Vragen van de leden Wilders (GroepWilders), Verhagen (CDA), Van Aartsen (VVD), Dittrich (D66), Bos (PvdA), Van As (LPF), Rouvoet (ChistenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het advies van Abdul-Jabbar van de Ven aan Jason W. over aanslagen en het bestaan van een dodenlijst waarover betrokkenen niet zijn geïnformeerd.

Met antwoord.

Vragen van de leden Wilders (GroepWilders), Verhagen (CDA), Van Aartsen (VVD), Dittrich (D66), Bos (PvdA), Van As (LPF), Rouvoet (ChistenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het advies van Abdul-Jabbar van de Ven aan Jason W. over aanslagen en het bestaan van een dodenlijst waarover betrokkenen niet zijn geïnformeerd. (Ingezonden 1 februari 2005)
 1. Heeft ukennisgenomen van de berichtgeving1 over het feit dat terreurverdachte Jason W. beweert dat Abdul-Jabbar van de Ven hem heeft bijgestaan bij de voorbereiding van terroristische daden? Klopt dit bericht?
 2. Is het waar dat de politie reeds op 17 oktober 2003 bij de inbeslagname van een computer kennis heeft genomen van het voornemen van Jason W. om moordaanslagen op verschillende prominenten te plegen? Wordt hij ervan verdacht tijdens chatsessies te hebben gezegd: «Wat dacht je van Hirsi Ali, Jaap de Hoop Scheffer, Mat Herben, Balkenende, Zalm en al die nep-moslims in de partijen, de NMO-directie, allemaal slachten» en «Ik ben even daliel (bewijs) aan het zoeken om Wilders te mogen slachten»?2
 3. Waarom is, nu de politie al op 17 oktober 2003 kennis had van deze informatie door inbeslagname van de computer van Jason W., in oktober 2003 niet iedere persoon die op de zogenaamde «dodenlijst» van Jason W. voorkwam (zoals genoemd in de vorige vraag), hier meteen over geïnformeerd?3
 4. Welke activiteiten zijn ondernomen richting Abdul-Jabbar van de Ven toen bij de AIVD bekend was dat hij de inspirator was van mensen als Jason W., mede gelet op het ambtsbericht van de AIVD van 17 oktober 2003?
 5. Is of was Abdul-Jabbar van de Ven lid van – of verbonden aan – de Hofstadgroep?
 6. Wilt u deze vragen uiterlijk vrijdag 4 februari beantwoorden samen met uw antwoorden op vragen van de Kamer over de terrorismebrief van 24 januari jl., zodat ze desgewenst nog bij het komende plenaire debat kunnen worden betrokken en indien nodig ook in de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten?
1 NOVA, 27 januari jl. / Planet Internet (www.planet.nl) 27 januari jl.
2 NRC Handelsblad, 28 januari jl.
3 Algemeen Dagblad, 29 januari jl.
 
Antwoord
Antwoord van minister Donner (Justitie), mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (Ontvangen 7 februari 2005)
 1. Ja, wij hebben kennisgenomen van de berichtgeving. Het onderzoek naar de strafbare feiten die zouden zijn gepleegd door Jason W. – een verdachte in een strafrechtelijk onderzoek van het Landelijk Parket – al dan niet samen met anderen, is in volle gang. Over dat onderzoek doen wij in het belang daarvan geen verdere mededelingen.
 2. In verschillende mediaberichten is naar voren gekomen dat Jason W. een «dodenlijst» zou hebben waarop veel politici voorkomen. Deze informatie is aangetroffen op de computer van Jason W. Deze computer is bij een doorzoeking op 17 oktober 2003 in beslaggenomen.
  In een zogenaamde «chatlog» van 19 september 2003 vermeldt Jason W. een aantal namen van politici en komt ook Abdul-Jabbar van de Ven aan de orde.
 3. Deze informatie is in oktober 2003 door het OM gemeld aan de verschillende betrokken (veiligheids)instanties voor wie de informatie van belang kon zijn. Op 27 oktober 2003 heeft de dienst Nationale Recherche Informatie van het KLPD de informatie via een dreigingsmelding gewaardeerd. Deze informatie is door de NCBB geëvalueerd en gaf op dat moment geen aanleiding tot extra maatregelen aangezien de geëvalueerde dreiging laag was. In verband hiermee zijn de in de «chatlog» genoemde personen hierover niet geïnformeerd. Voor het OM bood de gevonden informatie onvoldoende aanknopingspunten om een strafrechtelijke vervolging tegen Jason W. in te stellen.
  Indien er naar het oordeel van de NCTB/NCBB sprake is van een serieuze dreiging worden de betrokkenen geïnformeerd. Als criteria van de melding wordt gebruik gemaakt van de volgende aandachtspunten:
  1. de uitkomst van de waardering van de dreiging;
  2. het antwoord op de vraag of er in verband daarmee (extra) veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen;
  3. indien er door de bedreigde persoon aangifte is gedaan, is het overigens gebruikelijk om betrokkenen op de hoogte houden van de afhandeling van de aangifte.
 4. De AIVD heeft, zoals bekend, aandacht voor het fenomeen radicalisering en voor organisaties en personen die daarmee in verband kunnen worden gebracht. Indien relevant worden uitkomsten van onderzoek van de AIVD op dit gebied gecommuniceerd naar de competente autoriteiten. In het openbaar kan om operationele en privacyredenen niet worden aangegeven in welke mate de AIVD aandacht heeft voor specifieke personen.
 5. Zie het antwoord op vraag 4.
 6. Hierbij zijn de vragen beantwoord.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari