Vragen over Vrijheid van godsdienstuitoefening Belarus

06-01-2005 14:31 06-01-2005 14:31

Vragen van de leden Van Winsen (CDA), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de vrijheid van godsdienst-uitoefening in Belarus.

Met antwoord.

Vragen van de leden Van Winsen (CDA), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de vrijheid van godsdienst-uitoefening in Belarus. (Ingezonden 6 januari 2005)
  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht dat een vertegenwoordiger van een kerk in Wit-Rusland een boete heeft gekregen voor het organiseren van een «illegale kerkdienst»?1
  2. Is het u bekend, dat bij de (her)registratie van religieuze organisaties druk op personen wordt uitgeoefend om zich niet te registreren, dat religieuze organisaties de mogelijkheid onthouden wordt zich te laten (her)registeren, en dat geregistreerde activiteiten vervolgens door wet-, regelgeving en anderszins worden bemoeilijkt?
  3. Deelt u de mening, dat door deze en andere maatregelen de vrijheid van godsdienstuitoefe-ning sterk aan banden wordt gelegd, hoewel de Grondwet van Belarus voorziet in gods-dienstvrijheid?
  4. Kunt u aangeven welke stappen ondernomen kunnen worden om de verontrusting over deze ontwikkelingen in Europees verband kenbaar te maken?
1 Nederlands Dagblad, 4 januari jl.
 
Antwoord van minister Bot (Buitenlandse Zaken). (Ontvangen 27 januari 2005)
  1. Ja.
  2. Ja, sinds de inwerkingtreding van de nieuwe godsdienstwet op 31 oktober 2002 ondervinden zowel geregistreerde als niet-geregistreerde religieuze organisaties problemen. Bij geregis-treerde organisaties is het knelpunt veelal dat registratie beperkt is tot een in bepaalde gevallen bijzonder klein grondgebied en dat activiteiten daarbuiten niet worden toegestaan. Verscheidene religieuze organisaties hebben geen registratie verkregen.
  3. Ik ben inderdaad van mening dat de vrijheid van godsdienstuitoefening in Belarus sterk aan banden wordt gelegd.Hiervan zijn met name groeperingen als Hare Krishna en bepaalde protestantse en orthodoxe organisaties het slachtoffer.
  4. De slechte mensenrechtensituatie in algemene zin, waaronder de belemmeringen voor ver-scheidene religieuze organisaties in Belarus, heeft de intensieve aandacht van de EU. Tijdens de laatste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft de EU samen met de VS een resolutie ingediend die de slechte mensenrechtensituatie in Belarus aan de kaak stelt. Helaas werd de stemming over deze resolutie geblokkeerd door een zogenaamde «no action» motie. Desondanks zal de EU de mensenrechtensituatie in Belarus in de relevante internationale fora, zoals de VN-mensenrechtencommissie en de OVSE, actief aan de orde blijven stellen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari