Vragen over Erkenning huwelijk van personen van hetzelfde geslacht op Aruba

14-01-2005 14:40 14-01-2005 14:40

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties over de erkenning van het huwelijk van personen van hetzelfde geslacht op Aruba.

Met antwoord.

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties over de erkenning van het huwelijk van personen van hetzelfde geslacht op Aruba. (Ingezonden 14 januari 2005)
  1. Hebt u kennisgenomen van de berichtgeving over uw uitspraken op de Arubaanse televisie en de reactie daarop?1
  2. Is het waar dat minister Croes heeft gezegd dat Aruba door Nederland niet bij de goedkeuring van het homohuwelijk is betrokken? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de mededelingen in de nota naar aanleiding van het verslag van de wijziging van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht?2
  3. Welke mogelijkheden ziet u om tegemoet te komen aan de op Aruba breed gedeelde bezwaren tegen erkenning van het huwelijk van personen van hetzelfde geslacht? Bent u bereid eventuele mogelijkheden te benutten?
  4. Is het waar dat u voor de Arubaanse televisie hebt gezegd dat het eiland maar onafhankelijk moet worden als het weigert om het homohuwelijk te erkennen? Zo neen, wat hebt u dan wel gezegd? Zo ja, hoe oordeelt u achteraf over de proportionaliteit van deze uitspraak, ook gelet op alles wat er de afgelopen tijd ter gelegenheid van de herdenking van het vijftigjarig bestaan van het Statuut over de band binnen het Koninkrijk is gezegd?
1 Reformatorisch Dagblad, 12 januari jl.
2 Kamerstuk 26 672, nr. 5, p. 26.
 
Antwoord
Antwoord van minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties), mede namens de minister van Justitie). (Ontvangen 7 februari 2005)
  1. Ja.
  2. Ja, dat heeft minister Croes aanvankelijk gesteld. Dit blijkt onjuist. Zoals in genoemde nota naar aanleiding van het verslag staat, heeft op 29 maart 1999 over dit onderwerp overleg plaatsgevonden tussen de ministers van Justitie van de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland. Naar aanleiding van dit overleg heeft de Staatssecretaris van Justitie bij brieven van 2 juni 1999 aan de Minister van Justitie van Aruba en aan de Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen de wetsvoorstellen inzake de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en inzake de adoptie door personen van hetzelfde geslacht, toegezonden.
    Tevens zijn bij genoemde brieven de op deze wetsvoorstellen betrekking hebbende adviezen van de Raad van State en concept-nader rapporten toegezonden. In genoemde brieven is meegedeeld dat deze stukken in de Rijksministerraad van 25 juni 1999 besproken zouden worden om de Nederlandse Antillen en Aruba in de gelegenheid te stellen hun visie op deze voorstellen naar voren te brengen. Op verzoek van de toenmalige Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen is dit onderwerp van de agenda van de Rijksministerraad gehaald. De minister had bezwaar tegen behandeling in de Rijksministerraad aangezien het hier geen Koninkrijksaangelegenheid betrof. De betreffende wetsvoorstellen zijn vervolgens in de ministerraad behandeld en daarna ingediend in de Tweede Kamer. De Nederlandse Antillen en Aruba hebben uiteindelijk geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid hun zienswijze omtrent de betreffende wetsvoorstellen kenbaar te maken.
  3. Op grond van artikel 40 van het Statuut voor het Koninkrijk is een Nederlandse huwelijksakte tussen personen van hetzelfde geslacht in de Nederlandse Antillen en Aruba geldig. Het Gerecht in eerste aanleg van Aruba heeft bij beschikking van 9 december 2004 bevestigd dat een huwelijk dat in Nederland tussen personen van gelijk geslacht is gesloten ook in Aruba rechtskracht heeft. De rechter heeft hierbij een eerder uitgebracht advies van de President van de Hoge Raad en de Procureur-generaal bij de Hoge Raad aan de Nederlandse Minister van Justitie volledig gevolgd. Overigens is Aruba niet verplicht het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht in te voeren. Nederland heeft dit ook nimmer gevraagd van Aruba, noch van de Nederlandse Antillen.
  4. Op 23 december 2004 heb ik in een interview voor de Arubaanse televisie ATV gezegd dat als je in één Koninkrijk zit en dat belangrijk vindt, je de spelregels moet naleven en dus ook de akte van het ene land in het andere land moet erkennen. Verder heb ik gezegd dat als je de spelregels niet wilt naleven, je onafhankelijk moet worden. Daar heb ik aan toegevoegd dat volgens mij niemand dat laatste wil. Ik vind deze uitspraken niet disproportioneel. Het gaat hier om de nakoming van een cruciale bepaling van het Statuut. Volgens de officiële toelichting bij artikel 40 van het Statuut brengt de verbondenheid in het Koninkrijk mee dat vonnis-sen en bevelen van de rechter, waar ook in het Koninkrijk uitgesproken, alsmede grossen van authentieke akten, waar ook in het Koninkrijk verleden, in het gehele Koninkrijk kunnen worden ten uitvoer gelegd.Tijdens de herdenking van vijftig jaar Statuut is de verbondenheid tussen de landen van het Koninkrijk door alle partijen bevestigd.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari