Algemeen Overleg Weer samen naar School; regeling leerlinggebonden financiering

donderdag 27 januari 2005 11:48

De heer Slob (ChristenUnie) vindt het teleurstellend dat de minister nu niet met concrete plannen komt zoals was beloofd. Na tien jaar WSNS zijn de deelnemerspercentages van het speciaal basisonderwijs en de REC’s ongeveer gelijkgebleven. Welke conclusie trekt de minister daaruit?
 
Op het gebied van zorgverbreding is er de afgelopen jaren veel in positieve zin veranderd, maar er moet nog veel gebeuren. Leerkrachten moeten beter worden geschoold en er zijn extra tijd en middelen nodig voor nieuwe taken. Het huidige niveau van ondersteuning is onvoldoende. Na de invoering vlak na elkaar van de regelingen WSNS en LGF, vraagt het veld nu om rust en ruimte om te werken aan zelfgekozen ontwikkelprocessen. Die ruimte moet het veld ook zelf creëren; op dit moment blijft de visieontwikkeling door schoolteams achter. De politiek kan wellicht sturing geven aan die visieontwikkeling en hij vraagt de minister daar werk van te maken.
 
Vanuit het speciaal basisonderwijs komen er signalen dat leerlingen later binnenko-men, meestal na groep drie. De leraren worden dan geconfronteerd met de problemen die bij deze kinderen zijn ontstaan in het reguliere onderwijs. Dit moet eigenlijk worden voorkomen. Hij constateert dat de bekostiging van het speciaal basisonderwijs de laatste jaren flink is achtergebleven bij het primair onderwijs. Sinds het speciaal basisonderwijs onder de Wet op het primair onderwijs (WPO) valt, doen steeds meer gemeenten moeilijk over het bekosti-gen van het speciaal vervoer voor deze leerlingen. Die gemeenten gaan ervan uit dat de leerlingen het zelf kunnen regelen, maar dat is in de praktijk niet het geval. Daardoor ontstaan schrijnende situaties.
 
Hij pleit voor de afschaffing van de LCTI met een overgangsperiode van een jaar, en ook de CvI’s kunnen wat hem betreft worden afgeschaft. Hij is van mening dat de indiceringen op schoolniveau moeten gebeuren. Het is belangrijk dat het indicatietraject wordt vereenvoudigd en dat het geld dat vrijvalt, in de zorg voor de kinderen wordt gestoken. Om de onafhankelijkheid te waarborgen zou de inspectie een grotere rol moeten krijgen. Ook zou er een gedragscode kunnen worden opgesteld waaraan ouderorganisaties zich moeten binden.
 
Hij vraagt meer aandacht voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum; de indicatiestelling voor deze kinderen verloopt niet altijd vlekkeloos.
 
Voorts vraagt hij de minister om samen met haar collega van VWS het probleem rond de kinderdagcentra’s (KDC’s) aan te pakken en het probleem niet nog een jaar door te schuiven. Er bestaan lange wachtlijsten van soms wel drie jaar voor leerlingen die naar de sociale werkvoorziening willen. Dit heeft tot gevolg dat alles wat met die kinderen is opgebouwd teniet wordt gedaan. Hij vraagt de minister snel iets aan dit probleem te doen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari