Vragen over huisvestingsproblemen bij remigratie na de tsunami

donderdag 17 maart 2005 10:41

Vragen van het lid Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over huisvestingsproblemen bij remigratie na de tsunami.

Met antwoord.

Vragen van het lid Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over huisvestingsproblemen bij remigratie na de tsunami. (Ingezonden 17 maart 2005)
 1. Kent u het artikel «Berooid terug, met dode zus...»?1
 2. Is het u bekend of er meer mensen zijn die, na een lange tijd buitenslands te hebben verkeerd als gevolg van de tsunami, berooid en zonder bezittingen naar Nederland teruggekeerd zijn en hier geen onderdak kunnen vinden?
 3. Hoe beoordeelt u het feit dat berooide overlevenden van de tsunami die naar Nederland terug-keren op de lange wachtlijst voor (sociale huur)woningen terecht komen en de facto dus dak-loos zijn?
 4. Deelt u de mening dat het een overheidstaak is om overlevenden die terugkeren naar ons land te helpen bij het voorzien in de primaire levensbehoeften, zoals onderdak? Zo neen, hoe verhoudt zich dat dan met de vele hulp die ook door de Nederlandse regering is geboden aan de slachtoffers in de door de tsunami getroffen gebieden?
 5. Ziet u mogelijkheden om deze problematiek op te lossen? Bent u bereid om stappen te ondernemen teneinde deze problemen uit Nederland te helpen?
1 De Telegraaf, 22 februari jl.
 
 
 
Antwoord
Antwoord van staatssecretaris Van Geel (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). (Ontvangen 8 april 2005)
 1. Ja.
 2. Neen.
 3. Elke woningzoekende, hoe urgent ook, zal zelf initiatief moeten nemen. Dat geldt ook voor hen die door de tsunami berooid als remigrant naar Nederland terugkeren zonder dat men hier of elders over woonruimte beschikt. De eerste tijd zijn deze remigranten voor een onderko-men aangewezen op familie of op logiesvoorzieningen. Zij kunnen zich dan oriënteren op werkgelegenheid en op huisvesting. Bij (sociale) huurwoningen is het gebruikelijk dat een hogere urgentie wordt toegekend aan personen die buiten hun schuld daadwerkelijk dakloos zijn. Uiteraard kunnen remigranten zich daarnaast wenden tot de particuliere huur- en koop-markt. De mogelijkheden op die markt zijn over het algemeen groter. Zowel in de sociale als in de particuliere huur- en koopsfeer zal de slaagkans bovendien toenemen als remigranten woonruimte zoeken in minder overspannen woningmarkten.
 4. Indien vanwege natuurrampen of oorlogsgeweld zodanig grote groepen remigranten naar Nederland terugkeren, dat de landelijke woningmarkt van slag zou kunnen raken, dan biedt artikel 68 van de Huisvestingswet de mogelijkheid om bijzondere regelingen te treffen. In het geval van de tsunami is geen sprake van een dergelijke verstoring van de Nederlandse woningmarkt. Daarom en gelet op het antwoord op vraag 3, deel ik deze mening niet. Dat laat onverlet de hulp die geboden is voor de slachtoffers in de getroffen gebieden, zodat daarmee aldaar have en goed kan worden hersteld.
 5. In mijn antwoord op vraag 3 heb ik aangegeven welke mogelijkheden de betrokkenen zelf hebben om hun problematiek op te lossen. In vraag 4 geef ik aan dat ik het niet nodig acht om generieke maatregelen te treffen.
  In voorkomende gevallen kan ik de VROM-Inspectie verzoeken betrokkenen een helpende hand te reiken, uiteraard binnen de bevoegdheden en taakstelling van deze inspectie en met inachtneming van de primaire verantwoordelijkheden van gemeenten en woningcorporaties.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari