Verslag over implementatie WMO

donderdag 10 maart 2005 12:39

Verslag door André Rouvoet

  1. (p.2) In hoeverre is er bij de totstandkoming van de inhoud van de gereedschapskist naar gestreefd om de verschillende onderdelen samen te voegen en gelijktijdig aan te bieden aan de gemeenten?
  2. (p.2) De verschillende handreikingen zijn vooral procesmatig van aard. Op welke wijze worden gemeenten inhoudelijk voorbereid op de overheveling van de functie huishoudelijke verzorging?
  3. (p.3) Wordt in de handreiking voor de samenwerking tussen gemeenten gewezen op het belang van reeds opgedane ervaring met betrekking tot het invoeringstraject WWB en WVG?
  4. (p.3) In hoeverre wordt er in het financiële rekenmodel rekening gehouden met het feit dat voorlopig alleen de functie huishoudelijke verzorging wordt overgeheveld?
  5. (p.4) De overheid biedt handreikingen voor een goede communicatie over de WMO op gemeentelijk niveau.   Op welke wijze zal de landelijke overheid zelf burgers informeren over de invoering van de WMO?
  6. (p.5) Worden gemeenten gewezen op het belang van de betrokkenheid van cliëntenorganisaties bij de totstandkoming van kwaliteitsbeleid van de gemeente?
  7. (p.6). Komen er, zoals voorgesteld in de motie Vietsch, pilots die alleen gericht zijn op de overheveling van de functie huishoudelijke verzorging?
  8. (p.6). De staatssecretaris geeft aan dat het niet makkelijk is om voor proeftuinen rondom de beoogde overheveling van de AWBZ functies ondersteunende en activerende begeleiding goede ontwikkelpilots te ontwerpen. Binnen welke termijn verwacht de staatssecretaris niettemin te kunnen starten met deze ontwikkelpilots?

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari