Vragen over Vergoeding daisyspeler voor cliënten met een verstandelijke handicap

17-03-2005 12:42 17-03-2005 12:42

Vragen van André Rouvoet aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vergoeding van de daisyspeler voor cliënten met een verstandelijke handicap.

Met antwoord.

Vragen van André Rouvoet aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vergoeding van de daisyspeler voor cliënten met een verstandelijke handicap. (Ingezonden 17 maart 2005)
  1. Klopt het dat het College voor Zorgverzekeringen u heeft geadviseerd de aanspraak op voorleesapparatuur «breed» in het pakket op te nemen, dus zonder verdere beperkingen?1
  2. Klopt het dat de vergoeding van voorleesapparatuur inmiddels wel is beperkt tot bepaalde doelgroepen, namelijk voor visueel gehandicapten, dyslectici en motorisch gehandicapten, die niet in staat zijn een boek of tijdschrift te hanteren, en dyslectici bij wie de behandeling van dyslexie niet succesvol is gebleken?
  3. Klopt het dat onder deze doelgroepen niet een patiënt zonder visuele handicap valt, die ten gevolge van een mentale retardatie c.q. een verstandelijke handicap (geen goede coördinatie tussen de ogen en de hersenen), niet heeft kunnen leren lezen?
  4. Deelt u de mening dat ook deze doelgroep, indien de cliënt volledig afhankelijk is van gesproken lectuur, in aanmerking zou moeten komen voor de vergoeding van de daisyspeler? Zo ja, bent u bereid deze doelgroep op te nemen in de Regeling hulpmiddelen? Zo neen, waarom niet?
1 Signaleringsrapport hulpmiddelen ter compensatie van visuele beperkingen van het College voor Zorgverzekeringen, d.d. 28 november 2002.
 
 
Antwoord
Antwoord van staatssecretaris Ross-van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). (Ontvangen 8 april 2005)
  1. Voorheen bestond krachtens de Regeling hulpmiddelen (ZFW) alleen aanspraak op een cassetterecorder voor visueel gehandicapten die met behulp daarvan het gesproken boek kunnen beluisteren. Als gevolg van de digitalisering van de blindenbibliotheken met ingang van 2003 bleek het noodzakelijk de aanspraak op de cassetterecorder te wijzigen in aanspraak op de duurdere daisyspeler, een hulpmiddel met vergelijkbare functionaliteit.
    Het CvZ heeft mij in het door u genoemde rapport geadviseerd «de aanspraak op deze appa-ratuur niet te beperken tot visueel gehandicapten, omdat ook andere mensen met beperkingen zinvol gebruik kunnen maken van deze apparatuur. Het gaat daarbij om motorisch gehandi-capten die niet in staat zijn een boek of tijdschrift te hanteren of dyslectici waarbij de behan-deling niet succesvol is gebleken». Ik heb deze aanbeveling onverkort overgenomen, nadat ik een inschatting heb gemaakt van de kosten die de voorgestelde uitbreiding van de doelgroep met zich mee bracht. Die kosten kwamen bovenop de kosten die het gevolg waren van de massale vervanging van de cassetterecorder. Voor deze intensivering bestond budgettair ruimte in het kader van de technologische vernieuwing van hulpmiddelen in het ziekenfonds-pakket.
  2. De vergoeding is in 2003 niet beperkt tot bepaalde doelgroepen, maar juist uitgebreid naar meer doelgroepen (zie vraag 1).
  3. Ja.
  4. Met de uitbreiding van de indicatiecriteria voor verschaffing van de daisy-speler in 2003 kan een grotere groep dan voorheen van het ziekenfonds een vergoeding krijgen voor voorleesapparatuur. Een verdere uitbreiding van de doelgroep tot verstandelijk gehandicapten zal leiden tot een vooralsnog onbekende, maar waarschijnlijk omvangrijke verhoging van de uitgaven voor hulpmiddelenzorg. Ik vraag mij af waar de grens ligt. Er zijn meer groepen die volledig afhankelijk zijn van gesproken lectuur, zoals bijvoorbeeld analfabeten. Gezien het feit dat de uitgaven in de sector hulpmiddelenzorg de grootste structurele stijging vertonen van alle sectoren in de zorg, ben ik op dit moment niet bereid de indicatiecriteria voor de verschaffing van voorleesapparatuur verder op te rekken.
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari