Algemeen Overleg Bedreigde vrouwen; eerwraak

donderdag 10 februari 2005 13:46

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) benadrukt dat de discussie over de ver-meende religieuze of culturele achtergrond van eerwraak onverlet laat dat eerwraak inmiddels een intern Nederlands probleem is. De regering zal dan ook maatregelen moeten nemen om dit probleem op te lossen. De brief van 1 november bevat daartoe goede aanzetten, maar ont-beert een gevoel van urgentie. De minister schrijft immers dat zij pas in 2006 extra maatregelen zal nemen.
 
Het is mogelijk om voor 2006 extra maatregelen te nemen, omdat er bij de politie veel expertise aanwezig is. Zo zijn in sommige regio’s goede resultaten geboekt met preventie-programma’s. Is de minister bereid om op korte termijn een goede informatie-uitwisseling over eerwraak tussen de politiekorpsen tot stand te brengen?
 
Een andere maatregel die op korte termijn genomen kan worden, is de oprichting van een landelijk eerwraak-interventieteam. Een politieagent die wordt geconfronteerd met eerwraak of de dreiging met eerwraak, heeft dan tenminste een adres waar hij informatie kan krijgen over mogelijkheden om eerwraak te voorkomen.
 
In de stukken wordt onvoldoende aandacht besteed aan de rol die scholen kunnen spelen bij het voorkomen van eerwraak. Dat is een belangrijke omissie, omdat elke school een vertrouwenspersoon in dienst heeft die ongetwijfeld signalen van leerlingen ontvangt over dreigende eerwraak. Is de minister voor Integratie bereid om te bevorderen dat er voor deze vertrouwenspersonen een protocol wordt ontwikkeld over wat te doen in het geval van (dreigende) eerwraak? Verder moeten leerlingen erop attent worden gemaakt dat ze te allen tijde terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon als zij bang zijn voor of weet hebben van een dreigend geval van eerwraak.
 
De wijze waarop een opvanghuis dient om te gaan met de dreiging van eerwraak, zal ook in een protocol vastgelegd moeten worden. Verder zullen deze opvanghuizen, evenals de vertrouwenspersonen op scholen, ervan verzekerd moeten zijn dat de politie altijd actie onderneemt als zij melding maken van dreigende eerwraak. Prestatiecontracten met de politie mogen preventie van eerwraak natuurlijk niet in de weg staan.
 
De minister voor Integratie heeft zich terecht ten doel gesteld een mentaliteitsveran-dering tot stand te brengen bij groepen die eerwraak een min of meer normale reactie vinden op door hen ongewenst geacht gedrag. De minister wil deze mentaliteitsverandering tot stand brengen door een dialoog met deze groepen aan te gaan. Mevrouw Huizinga zegt dat naast deze aanpak ook moet worden overwogen om hieraan een grote (televisie)campagne te wijden. Het is immers een belangrijk Nederlands probleem en niet zozeer een probleem van bepaalde minderheidsgroepen.
 
Minderjarigen worden vaak ingezet voor eerwraak omdat de familie weet dat zij kunnen rekenen op een lagere straf. Deze gang van zaken moet een halt toe worden geroepen en de regering zal dan ook moeten overwegen om deze minderjarigen in principe altijd onder het volwassenenstrafrecht te laten vallen. Dat neemt immers de verleiding voor de familie weg om een minderjarig lid van de familie het vuile werk te laten opknappen. Omdat daarvan een afschrikwekkende werking uitgaat, moet verder ook worden overwogen om eerwraak separaat in het Wetboek van Strafrecht op te nemen. Mevrouw Huizinga beseft dat dit een vorm van symboolwetgeving is, maar hiervan zou tegelijkertijd zo’n sterk signaal uitgaan dat het iedereen in Nederland en iedereen die naar Nederland immigreert, duidelijk is dat eerwraak in Nederland volstrekt onacceptabel is. Medeplichtige familieleden mogen in de toekomst niet langer buiten schot blijven. Zij zullen dan ook standaard bij het politie-onderzoek betrokken moeten worden om te bezien of ook zij in staat van beschuldiging kunnen worden gesteld.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari