Verslag Wijz. wet primair onderwijs: Actief burgerschap, sociale integratie, Duits/Frans

maandag 14 maart 2005 10:32

Door: Arie Slob
 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel dat beoogt scholen een algemene opdracht tot bevordering van actief burgerschap en sociale integratie mee te geven en daarnaast meer ruimte te bieden voor het invullen van expressie-activiteiten en het invoeren van de mogelijkheid dat het onderwijs mede de Duitse of Franse taal omvat.
 
De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat in de Memorie van Toelichting niet wordt gesproken over de verhouding van onderhavig wetsvoorstel tot het initiatief wetsvoorstel van de leden Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt (kamerstuknummer 29666). De leden van de ChristenUnie-fractie vinden dit een gemiste kans, omdat beide wetsvoorstellen deels hetzelfde doel beogen en het initiatiefwetsvoorstel inmiddels voor plenaire behandeling geagendeerd staat.
 
De leden van de ChristenUnie-fractie gaan er nog steeds vanuit dat iedere school, ook op dit moment, de doelstelling heeft om de leerlingen voor te bereiden op deelname in een pluriforme samenleving. Deze leden vragen de minister daarom de noodzaak van dit wetsvoorstel expliciet toe te lichten.
 
De leden van de ChristenUnie-fractie onderkennen het belang van actief burgerschap en sociale integratie. Het onderwijs kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, maar het zwaartepunt ligt inderdaad bij de opvoeding door de ouders. Afstemming met de ouders over opvoeding en opvoedingstaken is ook naar de mening van deze leden een belangrijke component. Deze leden vragen in welke mate scholen zelf invulling kunnen geven aan de opdracht tot afstemming, bijvoorbeeld waar het gaat om de inhoud en frequentie?
 
De opdracht van onderhavig wetsvoorstel brengt met zich mee dat scholen in signalerende zin hun verantwoordelijkheid nemen. Het gaat dan om een zo vroeg mogelijk signalering van leerlingen die maatschappelijk dreigen te ontsporen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de minister wie op grond van het door scholen afgegeven signaal tot actie over zal moeten gaan?
 
De minister stelt dat scholen verantwoordelijk zijn voor burgerschapsvorming gericht op maatschappelijk burgerschap. De overheid heeft daarin een ondersteunende rol. Erkent de minister dat het bevorderen van actief burgerschap een extra taak betekent voor scholen? Erkent de minister dat, nu scholen geen extra middelen ter beschikking worden gesteld voor de uitvoering van dit wetsvoorstel, scholen tot een herprioritering binnen het beschikbare moeten komen, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie?
 
Is de minister met de leden van de ChristenUnie-fractie van mening dat er een spanningsveld blijft bestaan tussen het opleggen van een algemene opdracht tot het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en de ruimte die scholen hebben om dit op de eigen manier aan de orde te stellen?
 
Alle scholen worden met de voorgestelde tekst verplicht het onderwijs mede te richten op de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Daarom is de minister van mening dat artikel 23 van de Grondwet ook een effectieve aanpak van de huidige maatschappelijke problemen wat betreft het onderwijs mogelijk maakt. Kan de minister expliciet toelichten waarom juist de toevoeging mede doorslaggevend is in de vraag of het opleggen van deze opdracht zich kan verhouden tot artikel 23 van de Grondwet, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie?
 
De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat het aanbieden van een tweede vreemde taal conform internationale afspraken is. Deze leden vragen de minister welke gevolgen het invoeren van de mogelijkheid tot onderwijs van een tweede vreemde taal heeft voor het gebruik van de Nederlandse taal in het onderwijs, mede in verband met het feit dat steeds meer basisscholen tweetalig worden.
Deze leden vragen tevens aan de minister expliciet aan te geven dat deze uitbreiding niet betekent dat het onderwijs zélf in een tweede vreemde taal kan worden gegeven.
Ten slotte vragen de leden van de ChristenUnie-fractie of de minister nog steeds van mening is dat scholen zelf moeten kunnen bepalen of leerlingen het aanleren van een tweede vreemde taal aan kunnen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari