Algemeen Overleg Indicatie-instelling zorginstellingen

woensdag 09 maart 2005 10:36

De heer Rouvoet (ChristenUnie) merkt op dat het werkdocument was bedoeld om indicatiestellers en zorgvragers meer duidelijkheid te bieden over de vraag welke zorg onderling moet worden geleverd en voor welke zorg een beroep kan worden gedaan op de AWBZ. Die duidelijkheid is er gekomen, maar het kan beter. De gedachte achter het hanteren van het begrip gebruikelijke zorg is begrijpelijk.
 
Wat de effecten betreft kan allereerst worden geconstateerd dat de kosten voor de AWBZ zijn gedaald. Daarmee is de missie niet volledig geslaagd. Ook de staatssecretaris meent dat er nog wel wat moet gebeuren. Er is een zekere mate van uniformering, maar daarbij lijkt te weinig te worden gelet op persoonlijke omstandigheden, waardoor schrijnende situaties kunnen ontstaan. Met de WMO voor de deur moet er gewaakt worden tegen een overvragen van mantelzorgers. Als er redenen voor zijn, moet afgeweken kunnen worden van de normen. Mantelzorgers moeten intensiever bij de indicatiestelling worden betrokken.
De uniformering moet doorgetrokken worden. Er is nog een hoop te doen in het afbakenen van de functies huishoudelijke verzorging en ondersteunende en activerende begeleiding. Het CIZ moet in ieder geval vóór de invoering van de WMO met nadere voorstellen komen.
 
In de stukken van de staatssecretaris wordt te weinig aandacht besteed aan zelfregie en zelfstandigheid. Hoe de cliënten zelf de uitwerking van het werkdocument hebben ervaren wordt niet aangegeven. Er mag bij het toekennen van een indicatie geen verschil ontstaan tus-sen assertieve weigerachtige huisgenoten en trouwe zorgzame mensen die de zorg wél op zich nemen. Gewaakt moet worden tegen het risico van sociaal isolement van de mantelzorger, ook in die drie maanden.
Ten onrechte verwijst de staatssecretaris bij de dalende zorgkosten in de AWBZ naar de eigen-bijdrageregeling thuiszorg. Financiële overwegingen hebben niets te maken met de vraag of mensen ten onrechte een beroep doen op AWBZ-zorg. Het is onbekend hoeveel mensen de AWBZ-geïndiceerde zorg hebben beëindigd in verband met de eigen bijdrage.
Er is erg veel onbekend rond de overgang van Fokuswonen naar de AWBZ. Het is vooralsnog erg moeilijk voorstelbaar dat de knelpunten zodanig kunnen worden opgelost, dat een overheveling naar de AWBZ verantwoord is.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari