Verslag Ontwerpbesluit Zorgverzekeringswet

woensdag 30 maart 2005 10:45

Door: André Rouvoet
  1. p.16 ev. Het pakket zoals geformuleerd in het ontwerp-Besluit Zorgverzekering voor de Zorgverzekeringswet is gebaseerd op het ziekenfondspakket en gericht op de op genezing gerichte zorg en getoetst aan de uitgangspunten zoals in de memorie van toe-ichting op de Zorgverzekeringswet zijn beschreven. Het moet gaan om noodzakelijke zorg, getoetst aan aantoonbare werking, kosteneffectiviteit en de noodzaak tot collectieve financiering. Hoe verhoudt zich dit tot het op financiële gronden schrappen van noodzakelijke zorg, zoals fysiotherapie, zelfzorgmedicijnen en zittend ziekenvervoer voor chronisch zieken en gehandicapten?
  2. p.16 ev. Op welke wijze is in het conceptbesluit invulling gegeven aan de toezegging in de nota naar aanleiding van het verslag dat het criterium medisch noodzakelijke zorg en andere objectieve criteria in het Besluit Zorgverzekering zouden worden opgenomen?
  3. p. 29. art 2.2. In hoeverre biedt dit artikel ruimte om gebruik te maken van het persoonsgebonden budget voor onder andere de kortdurende en extramurale op genezing gerichte ggz?
  4. p. 29. art. 2.2. Op welke wijze wordt gewaarborgd dat langdurige ambulante ggz-behandeling wordt vergoed?
  5. p.29. art. 2.2. Abortussen die in het ziekenhuis worden uitgevoerd, vallen niet onder de subsidieregeling, maar onder de aanspraak geneeskundige zorg. Het gaat om zwangerschapsonderbreking op medische indicatie. Kan de minister de aard en inhoud van deze medische indicatie toelichten?
  6. p.30. art. 2.4.  Dit artikel biedt ruimte voor zorgverlening door andere beroepsbeoefenaren dan de in het eerste lid genoemde. Wordt de door deze beroepsbeoefenaren verleende zorg getoetst op kwaliteit? Zo ja, op welke wijze?
  7. p.32. ev. art. 2.8. In hoeverre verwacht de minister dat door de formulering van artikel 2.8. lid 4 ontwerp-besluit Zorgverzekering, ten opzichte van de formulering in het verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering artikel 9a lid 1, zorgverzekeraars vaker gebruik zullen maken van de mogelijkheid geneesmiddelen uit te sluiten?
  8.  p. 33. ev. art. 2.8. In welke mate wordt de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van geneesmiddelen gewijzigd door het vervallen van de aanduiding van een aantal categorieën die de minister niet mag aanwijzen? 
  9. p. 34. art. 2.9. Op termijn zal worden bezien of tot een globalere omschrijving met als aangrijpingspunt de te corrigeren aandoening/handicap, kan worden overgegaan, zodat er meer ruimte is voor innovatie. Wat is de reden dat de minister dit wil overwegen? Biedt de huidige mogelijkheid van wijziging bij ministeriële regeling niet al voldoende ruimte voor innovatie en flexibiliteit?
  10. p. 37. art. 2.18 lid 3. In hoeverre is de minister bereid om de termijn van artikel 2.18 lid 3 te verkorten tot één kalenderjaar, om daarmee meer druk uit te kunnen oefenen op een tijdige afhandeling van de administratie?
 
 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari